" อตฺตาธิปเตยฺย "....อัตตา..ธิปไตย...การคิดถึงตนเป็นใหญ่ <---ขันธ์๕..เรียกว่า " ตน "..แต่เป็น.." อนัตตา "

กระทู้คำถาม
ขันธ์๕..เรียกว่า " ตน "..แต่เป็น.." สิ่งที่..ไม่ใช่ตน(อนัตตา) "

อธิปไตยสูตร👉👉https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=3827&Z=3899
         [๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน  คือ 
อัตตาธิปไตย ๑ 
โลกาธิปไตย ๑ 
ธรรมาธิปไตย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉน?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อม
สำเหนียกดังนี้ว่า 

- ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต.....ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร
- ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต
- ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ
- เราออกบวชเป็นบรรพชิต....ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น

ก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัสอุปายาส ครอบงำแล้ว 
ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ 

ก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้น เป็นความเลวทรามอย่างยิ่ง 
ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย

เธอย่อมสำเหนียกว่าก็ความเพียรที่ปรารภแล้ว
- จักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงลืม
- กายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสาย 
- จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้

โส  อตฺตานํเยว  อาธิปเตยฺยํ  กริตฺวา   อกุสลํ  ปชหติ   กุสลํ   ภาเวติ   สาวชฺชํ   ปชหติ   อนวชฺชํ   ภาเวติ   
สุทฺธํ   อตฺตานํ ปริหรติ 
เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ 
บริหารตนให้บริสุทธิ์

อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อตฺตาธิปเตยฺยํ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอัตตาธิปไตย ฯ
สรุป  
1. พระศาสดา " เรียก "...ขันธ์๕..นี่หละว่า " ตน - อัตตา ".....
    แต่สอนว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่า " ตน ".,..มันไม่ใช่ตน...ไม่ใช่ของตน  ไม่ใช่ตัวตนของตน

2. เราต้องแยกให้ออก  โลกปุถุชนเขา  " เรียก."..ขันธ์๕ ว่า  " ตน - อัตตา "...
     และ...เห็นว่า.." เป็น "... " ตน - อัตตา ".

3.  พระศาสดา...." เรียก "...ขันธ์๕..ว่า " ตน - อัตตา " ....ตามชาวโลก.. 
     แต่..ไม่เห็นว่า " เป็น "..." ตน - อัตตา "   แล้วสั่งสอนสาวกของพระองค์ว่า 
     ขันธ์๕...ไม่ " เป็น "...." ตน - อัตตา "..." เป็น.."  ไม่ใช่ตน - อนัตตา "

4.  " เรียก "...กับ..." เป็น " <----2 คำนี้..มันไม่เหมือนกัน 
       คนละความหมาย..สิ่งๆหนึ่ง..อาจจะเรียกอย่างหนึ่ง..แต่เป็นก็อีกอย่างหนึ่ง

5.  " เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่ " <---นี่หมายถึงการเจริญ..สติปัฏฐาน๔.....และ...ขันธ์๕ = (กาย-เวทนา-จิต-ธรรม)  

สับสนไหม..ครับ?
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่