สายประคำอัศจรรย์ สำหรับคริสตชนทุกนิกาย และวิธีสวดสายประคำอัศจรรย์

+ วัตถุประสงค์ และความเป็นมา

     สายประคำอัศจรรย์เพื่อคริสตชนทุกนิกายถูกเผยแพร่ครั้งแรกบนระบบเครือข่ายในเดือนกุมภาพันธ์ คศ.1999

     สายประคำนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสายประคำศักดิ์สิทธิ์ต้นฉบับ

     ซึ่งเป็นการจัดวางบทภาวนาต่างๆ และการรำพึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่

     บทภาวนาเหล่านี้ จะถูกนับและภาวนาในแต่ละเม็ดประคำ

     ขณะที่สวดบทภาวนาและนับเม็ดประคำนั้น เราจะรำพึงในภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จากพระคัมภีร์ ซึ่งเรียกว่าธรรมล้ำลึก

     สายประคำจะกล่าวเรื่องราวของพระเยซู นับแต่การบังเกิด การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ตลอดจนการคืนชีพและสเด็จขึ้นสวรรค์

     โดยผู้ที่คิดค้นขึ้นคือ นักบุญโดมินิก ในศตวรรษที่13

     ข้าพเจ้าเป็นลูเธอรันที่ได้สมรสกับคาทอลิก จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสายประคำจาก กลุ่มสมาชิกคู่สรมรสคาทอลิก

     ข้าพเจ้าได้ตกตะลึงในอำนาจของการสวดสายประคำ เพราะการสวดสายประคำทำให้เราสามารถรำพึงถึงธรรมล้ำลึกต่างๆ ขณะที่ท่องบทภาวนา

     คริสตชนที่มีประสบการสวดสายประคำแล้ว สามารถอธิษฐานวอนขอได้ในขณะที่ท่องบทภาวนาและรำพึงถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆ สายประคำคือรูปแบบการภาวนาที่ทรงพลังเพราะ สายประคำได้นำเราหลีกพ้นความน่าเบื่อของการภาวนาที่ไร้รูปแบบ

     และยังทำให้คริสตชนสามารถใช้เวลามากขึ้นในการสรรเสริญแสดงความรักค่อพระเจ้า เช่นเดียวกับการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรง

     สายประคำอัศจรรย์นี้ ได้ใช้บทข้าแต่พระบิดาฯและบทภาวนาอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากในประสบการณ์ส่วนตัวด้านศรัทธา

     ข้าพเจ้าเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำเอกสัมพันธ์"

     เพราะบทภาวนาและข้อรำพึง"อัศจรรย์"ต่างๆ ได้ยึด/ดัดแปลงจากพระคัมภีร์โดยตรง

     เพื่อที่ทุกคริสตจักรจะสามารถท่องบทภาวนาและรำพึงเหตุการณ์อัศจรรย์ได้อย่างสะดวก
ข้าพเจ้ายังเรียกสายประคำนี้ว่า "สายประคำอัศจรรย์"

     เพราะข้อรำพึงทั้งหมดได้กล่าวถึงอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำทั้งก่อนและหลังการเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ

     ข้าพเจ้าไม่อาจยืนยันแต่ก็เชื่อว่า การภาวนาโดยกิจศรัทธานี้จะนำอัศจรรย์ของพระเจ้า มาสู่ชีวิตของเรายิ่งๆ ขึ้นไป

     ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องคาทอลิกจะให้ความสนใจสายประคำนี้เช่นเดียวกับกิจศรัทธาที่ใช้สายประคำแบบทั่วไป

     เช่นเดียวกับ สายประคำพระเมตตา ซึ่งนักบุญโฟสติน่าได้เผยแพร่

     ข้าพเจ้าอยากให้เข้าใจด้วยว่า สายประคำอัศจรรย์มิได้นำมาแทนที่สายประคำศักดิ์สิทธิ์และนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าใช้บทภาวนาและข้อรำพึงที่ต่างออกไป

     เพื่อเพ่งพินิจในอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำขณะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้

     ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องโปรแตสแตนต์ จะมองสายประคำนี้เป็น หนทางในการดำลึกในชีวิตการภาวนา

     โดยการรำพึงในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเรา และในความจริงเรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์

     ข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่จะแบ่งปัน สายประคำนี้แก่คริสตชนต่างๆที่มิใช่คาทอลิก

     เพื่อสร้างเสริมความเป็นเอกภาพของทุกคริสตจักร

     ข้าพเจ้าหวังว่าสายประคำนี้จะถูกใช้ในกลุ่มเอกสัมพันธ์เช่นเดียวกับการตื่นเฝ้าในวันคริสต์มาสและอีสเตอร์ ฯลฯ ของกลุ่มด้วย

1.กางเขน สวด "หลักข้อเชื่อสภาไนซีน Nicene Creed" (ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว)

2.เม็ดใหญ่ สวด "บทข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")

3.เม็ดเล็ก 3 เม็ด แต่ละเม็ดสวด "บัญญัติเอก"

4.เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก"

5.สวด 5ข้อรำพึง โดยแต่ละข้อรำพึงสวด 1ทศ คือ:
- เม็ดใหญ่ สวด "ข้าแต่พระบิดา" (เสริม “+เหตุว่า พระอาณาจักรฯ")
- เม็ดเล็ก 10เม็ด สวด "บัญญัติเอก "10บท
เม็ดใหญ่ สวด "บัญชาเอก" และเริ่มสวดข้อรำพึงต่อไป

6. ประตูสวรรค์ เมื่อครบ5ข้อรำพึง สวด "บทภาวนาพระเยซู"

+ หลักข้อเชื่อสภาไนซีน Nicene Creed

     ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว : พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้

     ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา

     ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า: เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง

     ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้: มิได้ถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา

     อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา : เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์

     พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า :และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

     สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา :พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้

     ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์ :เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา

     พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย :รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

     ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต :ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร

     ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร :พระองค์ดำรัสทางประกาศก

     ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก :ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป

     ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ :และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน


+ บัญญัติเอก

     ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจและวิญญาณ

     โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปรนนิบัติรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ ที่ข้าพเจ้าได้พบในวันนี้เทอญ (มัทธิว 22:34-40)

+ บัญชาเอก

     ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ปฎิบัติตามคำสอนของพระองค์

     และนำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น เพื่อเขาจะได้รู้จักและรักพระองค์เช่นกันเทอญ (มัทธิว28:16-20)

+ บทภาวนาพระเยซู

     ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า โปรดทรงเมตตาเราคนบาปเทอญ

+ ชุดข้อรำพึง

- อัศจรรย์การรักษา (วันจันทร์ และพฤหัสบดี)
1. พระเยซูทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (ลูกา 7:1-10, มัทธิว 8:5-13)

2. หญิงตกโลหิตสัมผัสฉลองพระองค์ของพระเยซู (ลูกา 8:43-48, มาระโก 5:25-34, มัทธิว 9:20-22)

3. พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา (มาระโก 8:22-26)

4. พระเยซูทรงปลุกลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตาย (ยอห์น 11:17-44)

5. พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน10คน (ลูกา 17:11-19)


- อัศจรรย์ภารกิจ(วันอังคาร และศุกร์)
1. พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น ที่เมืองคานา (ยอห์น 2:1-11)

2. พระเยซูทรงสงบพายุ (มัทธิว 8:18,23-27, มาระโก 4:35-41, ลูกา 8:22-25)

3. พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคน (มัทธิว 14:15-21, ลูกา 9:12-17, ยอห์น 6:4-13, มาระโก 6:35-44)

4. พระเยซูทรงเดินบนน้ำ (มาระโก 6:47-52, มัทธิว 14:24-33, ยอห์น 6:16-21)

5. พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อไร้ผล (มาระโก 11:19-25, มัทธิว 21:19-22)


- อัศจรรย์การประจักษ์ (วันพุธ และ เสาร์)
1. พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ผ่านพระนางมารีย์ โดยอานุภาพของพระจิตเจ้า(ลูกา 1:26-56)

2. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ที่ภูเขาทาบอร์ (มัทธิว 17:1-8, ลูกา 9:28-36, มาระโก 9:2-8)

3.พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่นางมารีย์ ชาวมักดาลา หลังเสด็จกลับฟื้นคืนชีพ (ยอห์น 20:11-18, มาระโก 16:9-11)

4. พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่โทมัสผู้สงสัย (ยอห์น 20:26-31)

5. พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์แก่เซาโล (กิจการ 9:1-19)


+ สำหรับวันอาทิตย์
- อาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จจนถึงพุธรับเถ้า : อัศจรรย์การรักษา
- เทศกาลมหาพรตจนถึงอาทิตย์ใบลาน : อัศจรรย์ภารกิจ
- อาทิตย์ปัสกาจนถึงอาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จ : อัศจรรย์การประจักษ์

+ พระคัมภีร์คาทอลิก
http://www.thaicatholicbible.com/main/

+ พระคัมภีร์โปรแตสแตนต์
https://www.wordproject.org/bibles/ti/

CR. : https://www.facebook.com/441756286241666/posts/1336277726789513/?d=n
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่