ขออนุญาตยกมาแสดงให้เห็นความต่างของการนำเสนอพระธรรมนะครับ

กระทู้สนทนา
ธรรมอย่างหนึ่ง..อันยิ่ง
------------------- ตัวหนาของท่าน
พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๘
สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
หน้าที่ ๕๐
ข้อที่ ๙๖ - ๙๗
 ---------------------------------------------ตัวเล็กขีดเส้นผมก๊อปมา

   อวิชชาสูตรที่ ๒
[๙๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่หรือหนอแล ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่ ฯ
ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น เป็นไฉน พระเจ้าข้า ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ธรรมข้อหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละ อวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นฯ
 ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จึงละ  อวิชชาได้  วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจ้าข้า ฯ
 ---------ตัวหนาของท่าน  

อวิชชาสูตรที่ ๒ [๙๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละ ได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่หรือหนอแล ฯ พ. ดูกรภิกษุ ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่ ฯ ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหนึ่งซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชา ย่อมเกิดขึ้น เป็นไฉน พระเจ้าข้า ฯ พ. ดูกรภิกษุ ธรรมข้อหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละ อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น ฯ ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จึงละ อวิชชาได้ วิชชา จึงเกิดขึ้น พระเจ้าข้า ฯ 
---------------------------------ตัวเล็กขีดเส้นใต้ผมก๊อปมา

พ. ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น  
เธอย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง   <----อันนี้คือรู้ปฏิจสมุปปาท
-------ตัวหนาของท่าน

 พ. ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น เธอย่อมรู้ยิ่งซึ่ง ธรรมทั้งปวง 
------ตัวเล็กผมก๊อปมา

ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง <----อันนี้คือวิปัสสนา...สติปัฏฐาน4..9ล9
--------ตัวหนาของท่าน

ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรม ทั้งปวง
--------ตัวเล็กขีดเส้นผมก๊อปมา

ครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตทั้งปวงโดยประการอื่น  <----อันนี้เห็นเกิด-ดับ...ในธรรมทั้งหลาย
--------ตัวหนาของท่าน

ครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้ง ปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตทั้งปวงโดยประการอื่น
----------ตัวเล็กผมก๊อปมา

คือเห็นจักษุโดยประการอื่น เห็นรูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอื่น ฯลฯ
---------ตัวหนาของท่าน

คือเห็นจักษุโดยประการอื่น เห็นรูป จักษุ วิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส เป็นปัจจัย โดยประการอื่น ฯลฯ
----------ตัวเล็กผมก๊อปมาจากฉบับหลวง

เห็นใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอื่น <----อันนี้คือ...จะเกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนดจนถอนอุปาทานได้(หลุดพ้น)
--------- ตัวหนาของท่าน 

เห็นใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอื่น
--------- ตัวเล็กผมก๊อปมาจากฉบับหลวง

ดูกรภิกษุเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละอวิชชาได้ วิชชา  จึงเกิดขึ้น ฯ
                     จบสูตรที่ ๗
---------ตัวหนาของท่าน

ดูกรภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละอวิชชาได้ วิชชา จึงเกิดขึ้น ฯ จบสูตรที่ ๗
---------ตัวเล็กผมก๊อปมาจากฉบับหลวง

https://etipitaka.com/read/thai/18/50/แก้ไขข้อความเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว
ตอบกลับ
1
 1
  สมาชิกหมายเลข .............
2 ชั่วโมงที่แล้ว
satanmipop ถูกใจ
-----------------------------ตัวหนังสือหนาของท่านเป็นไปตาม ภาพข้างล่างนะครับ ถูกต้องนะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พระไตรปิฎก
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่