เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1

คริสตชนมีความเชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะหรือคำสอนของพระเจ้าผู้ประเสริฐ (พระเจ้าผู้สูงสุด) ที่มีต่อมนุษย์
ซึ่งเขียนขึ้นจากผู้ที่ศรัทธาพระองค์ โดยได้รับการดลใจจากพระองค์
ดังนั้นคริสตชนจึงเชื่อว่าข้อความทุกตอนในคัมภีร์ไบเบิล  มีความถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด

วิธีการคัดเลือกว่าหนังสือเล่มใดเป็นคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่

ดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาคริสต์  ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือแต่ละเล่มอย่างถี่ถ้วน
แล้วจึงทำการตัดสินว่าหนังสือเล่มใด ถูกเขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  หนังสือเล่มนั้นจึงถูกจัดให้เป็นคัมภีร์ไบเบิล

สำหรับคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม (ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ)  คริสตชนได้ยึดถือตามคัมภีร์ฮีบรูของศาสนายูดาห์หรือศาสนายิว
แต่มีคริสตชนบางกลุ่มได้ทำการแก้ไขเนื้อหาในบางตอน  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของตนเอง

ผมได้ทำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาเป็นเวลา 33 ปี  พบว่ามีข้อความบางตอนขัดแย้งกัน  รวมทั้งมีข้อความบางตอนที่ผมไม่เห็นด้วย 
จึงทำให้ผมไม่เชื่อ  ซึ่งผมได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าผู้ประเสริฐทรงนำให้ผมทราบความจริงในเรื่องนี้ ว่าความเชื่อดังกล่าวของผมถูกหรือผิด
แต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน  ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อผมมาก  เนื่องจากมีผลต่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของผม
รวมทั้งอาจทำให้ผมมีความเชื่อผิด  แล้วนำไปสู่การเป็นลัทธิเทียมเท็จก็เป็นได้  ผมจึงมีความกังวลใจในเรื่องนี้มาก
อีกทั้งคำอธิบายจากศิษยาภิบาลและอาจารย์โรงเรียนพระคริสตธรรม  ก็ไม่ได้ช่วยให้ผมคลายความสงสัยในเรื่องนี้ได้เลย

จนในที่สุด ผมจึงได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  โดยขอให้พระองค์เปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ให้แก่ผมด้วยการอัศจรรย์
ปรากฏว่าพระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ให้ผมทราบว่า ความเชื่อของผมถูกต้องแล้ว...ขอบคุณพระเจ้า

ข้อขัดแย้งในคัมภีร์ไบเบิลที่ผมพบมี 4 เรื่อง

เรื่องที่ 1   เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์ 3 ครั้ง ก่อนไก่ขัน

ในหนังสือพระกิตติคุณ (พระคัมภีร์ใหม่ 4 เล่มแรก) ได้บันทึกเรื่องนี้ทั้ง 4 เล่ม  แต่มีความผิดปกติอยู่เพียงเล่มเดียว คือ หนังสือมาระโก  
ที่ได้บันทึกแตกต่างไปจาก 3 เล่มที่เหลือ ดังนี้  (อ้างอิงจาก THSV2011 และ King Jame)

     1. มัทธิว 26:34   พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า  ในคืนวันนี้ก่อนไก่ขัน  ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”

     2. ลูกา 22:34   พระองค์ตรัสว่า “เปโตรเอ๋ย  เราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน  ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง”

     3. ยอห์น 13:38   พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือ  เราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”

*** 4. มาระโก 14:30   พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ในวันนี้คือในคืนนี้เองก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”
ซึ่งปรากฏในรายละเอียดว่า เมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 1 แล้วไก่จึงขันเป็นครั้งที่ 1  ต่อมาเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์อีก 2 ครั้ง
แล้วไก่จึงขันเป็นครั้งที่ 2

คำอธิบาย   ในหนังสือ  มัทธิว  ลูกา  ยอห์น ได้บันทึกตรงกันว่าเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ 3 ครั้ง แล้วไก่จึงขัน
ซึ่งแตกต่างจากหนังสือมาระโกอย่างชัดเจน ที่บันทึกว่าเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ 1 ครั้ง แล้วไก่จึงขัน

สรุป   ข้อความในมาระโก 14:30 ไม่ถูกต้อง  แสดงว่าไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ

***ความเชื่อของผมตามข้างต้นนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  
ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผมกับพระเจ้าผู้ประเสริฐ  
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสตชนคณะใดทั้งสิ้น***

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐประทานสันติสุขให้แก่ท่าน
ในความรักของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ

# เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 2  https://pantip.com/topic/41197659
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  คัมภีร์ไบเบิล ศาสนาคริสต์ ศาสนา
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่