เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 2

ข้อขัดแย้งในคัมภีร์ไบเบิลที่ผมพบมี 4 เรื่อง  ( อ้างอิงจาก "เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1"  https://pantip.com/topic/41187572 )

เรื่องที่ 2   ความเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดของพระเยซูคริสต์ และความเท่าเทียมกันของพระบุตรกับพระบิดา

     1. อิสยาห์ 9:6   ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา  มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา  และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน  
และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  พระบิดานิรันดร์  และองค์สันติราช”

     2. ยอห์น 1:1,14   ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่  และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า  และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา  บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง  เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ 
คือ พระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

     3. มัทธิว 28:18   พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี  ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว"

     4. ยอห์น 3:35   พระบิดาทรงรักพระบุตร  และทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

*** 5. มัทธิว 24:36   แต่วันนั้น  โมงนั้น  ไม่มีใครรู้  ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้  รู้แต่พระบิดาองค์เดียว

*** 6. ยอห์น 14:28   ท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านว่า "เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่าน" ถ้าท่านรักเรา  
ท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดา  เพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเรา

คำอธิบาย   พระบุตร (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุด และมีความเท่าเทียมกับพระบิดาทุกประการ  ดังนั้นทุกสิ่งที่พระบิดารู้ พระบุตรย่อมรู้ด้วย

สรุป   ข้อความในมัทธิว 24:36 และยอห์น 14:28 ไม่ถูกต้อง  แสดงว่าไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  
(กลุ่มพยานพระยะโฮวาและมอรมอนเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าผู้สูงสุด และไม่ได้เท่าเทียมกับพระบิดาในสวรรค์)

***ความเชื่อของผมตามข้างต้นนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  
ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผมกับพระเจ้าผู้ประเสริฐ  
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสตชนคณะใดทั้งสิ้น***

ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าผู้ประเสริฐ  ผู้นั้นจะพบพระองค์

หากท่านสนใจการพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐมีจริงหรือไม่
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36323199/comment34 และ 34-2

หากท่านสนใจที่จะศึกษาทางของพระเยซูคริสต์ในเบื้องต้น  ซึ่งพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
โดยพระองค์รักมนุษย์ทุกคนมาก  และผมเชื่อว่าเป็นทางที่มีความสุขอย่างแท้จริง  
สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ครับ  https://pantip.com/topic/36545170/comment1 และ 2

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐประทานสันติสุขให้แก่ท่าน
ในความรักของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ

# เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 3  https://pantip.com/topic/41224406
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่