พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ

ในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ได้บันทึกเป็นนัยว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ซึ่งความเชื่อนี้ไม่ปรากฏอยู่ในหลักความเชื่อของศาสนาอื่นในกลุ่มศาสนาอับราฮัม คือ ศาสนายิวและอิสลาม
ทำให้ความเชื่อเรื่องพระเจ้าของศาสนาคริสต์แตกต่างจากศาสนาอื่นที่เชื่อในพระเจ้าทั้งหมด

คริสตชนเชื่อว่าผู้ที่ไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามานำชีวีต  เมื่อตายไปแล้วจะไม่ได้รับความรอดเข้าสู่สวรรค์
เว้นแต่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ประเสริฐในยุคก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐ จึงจะได้รับความรอด
โดยเชื่อว่าทางแห่งความรอดมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือ ทางของพระเยซูคริสต์
ซึ่งเป็นไปตามคำตรัสของพระเยซูคริสต์ ดังนี้

ยอห์น 14:6
พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต  ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา"

คำเชิญชวน
ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ และต้อนรับพระองค์เข้ามานำชีวิต
เพื่อท่านจะได้ความรอดเข้าสู่สวรรค์ ตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ตามข้างต้น
ในขณะเดียวกัน หากท่านเดินในทางชอบธรรมของพระเจ้าอย่างมั่นคง
พระองค์จะประทานสันติสุขให้แก่ท่าน ซึ่งโลกนี้ไม่สามารถให้ได้
เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงมีอยู่จริง

ขอพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงอวยพระพรให้แก่ท่าน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่