เมตตปริตร - กรณียเมตตสูตร By Dhammaruwan

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


  กรณียเมตตสูตร
      
  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ


   กรณียมตฺถกุสเลน             ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ
   สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ           สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี ฯ

   สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ         อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ
   สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ       อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ฯ

   น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ     เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุ ํ ฯ
   สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ       สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา

   เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ            ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา
   ทีฆา วา เย มหนฺตา วา       มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา

   ทิฏฺฐา วา {เยว} อทิฏฺฐา        เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร
   ภูตา วา สมฺภเวสี วา          สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา

   น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ          นาติมญฺเญถ กตฺถจิ นํ {กญฺจิ}
   พฺยาโรสนา {ปฏิฆสญฺญา}   นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย ฯ

   มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ          อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข
   เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ            มานสมฺภาวเย อปริมาณํ

   เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมิ ํ        มานสมฺภาวเย อปริมาณํ
   อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ          อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ

   ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโน วา         สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ
   เอตํ สติ ํ อธิฏฺเฐยฺย            พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ ฯ
๑๐
   ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม             สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน
   กาเมสุ วิเนยฺย  เคธํ           น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ ฯ
                    
: Dhammaruwan สวดไว้อย่างนี้

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

Download >>> พระปริตรธรรม <<< คลิก

เพี้ยนสวัสดี
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่