มาทำความรู้จัก วัดโบสถ์อินทรสารเพชร เพชรเกษม28 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

กระทู้ข่าว

วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม28 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

การอ่านออกเสียง วัดโบสถ์อินทรสารเพชร (วัด-โบด-อิน-ทะ-ระ-สาน-เพด) แปลว่า จดหมาย/
ข้อความอันประเสริฐจากพระอินทร์สู่โบสถ์วัด เขตวิสุงคามสีมา

ประวัติโดยย่อพอสังเขป๛
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร สันนิษฐานน่าจะสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310จากสิ่งก่อสร้างตัวโบสถ์ที่ออกแบบเป็นรูปเรือพระประธานองค์ใหญ่ที่มีการหล่อด้วยสัมฤทธิ์รมดำทั้งองค์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่างฝีมือจากลาว (สปป.ลาว) ด้วยพุทธลักษณะที่มีพระพักตร์เล็ก พระวรกายใหญ่ตั้งตรงขัดสมาธิเพชรประดิษฐานในโบสถ์ที่มีทางเข้าเล็กเพราะในสมัยอยุธยานิยมสร้างพระประธานองค์ใหญ่และสร้างโบสถ์คลุมพระประธานองค์พระประธานมีพระพุทธสาวกเคียงข้างซ้ายขวา ภายนอกโบสถ์ยังมีวิหารพระพุทธรูปนั่งที่มีพุทธลักษณะคล้ายพระปรางค์เลไลย์และพระพุทธรูป-
นอนที่มีพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธไสยยาสที่วัดพระเชตุพนอีกด้วย

เรื่องเล่าขานน่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายกรุงธนบุรี
ปีพ.ศ.2400(ไม่มีหลักฐานแน่ชัด มีเพียงการถวายวิสุงคามสีมาท่ีจดลงบันทึก)
สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษีได้ล่องเรือธุดงค์มาในเส้นทางคลองบางหลวงเมื่อท่านมาถึงบริเวณ.วัดแห่งนี้พบเพียงโบสถ์ร้างมีเพียงพระประธานหลวงวงพ่อดำตั้งเด่นอยู่ด้านใน ไม่มีพระและเณร ในขณะนั้นสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีจึงมีดำริให้บูรณะวัดนี้ ด้วยแรงศรัทธาจากชาวบ้านแถวนั้น จึงช่วยกันบูรณะและเรียกชื่อวัดตามสมเด็จพุฒาจารย์โตว่า "วัดโบสถ์" ส่วนคำว่าอินทรสารเพชร น่าจะมาจากสถาปัตยกรรม และศิลปะกรรมต่าง ๆ ที่ตกแต่ง เพราะลักษณะการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นรูปเรือมีประตูหน้าเพียงด้านเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นโบสถ์มหาอุตต์ที่ใช้ประกอบพิธีศาสนกิจแล้วยังใช้ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกจะเกิดความเข้มขลังเป็นเท่าทวีคูณยังมีรูปเทวดานางฟ้าและพระอินทร์อกขระยันต์สนตราประจำประตู ในส่วนด้านหน้าและด้านหลังของโบสถ์มีพระปรางค์ตั้งเด่นซึ่งพระปรางค์องค์ด้านหน้ามีลักษณะ
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างคล้ายกับพระปรางค์วัดอรุณฯ ในลักษณะย่อส่วนลงมา
ยังมีประวัติความเชื่อต่อมาหลังจากสมเด็จพุฒาจารย์โตท่านได้กล่าวขานนามวัดนี้ว่า วัดโบสถ์อินทรสารเพชร(สารจากพระอินทร์)คือเรื่องของตำนานพระปรางค์องค์หน้าโบสถ์ซึ่งในช่วงที่ชาวบ้านได้บูรณะพระปรางค์ ได้พบหน้ากากพระพุทธรูปเพียงครึ่งหน้าวางพิงพระปรางค์ ชาวบ้านที่พบเห็นหวาดกลัว จึงนำหน้ากากนี้ไปติดไว้ระหว่างกลางหน้าประตูโบสถ์มาจนถึงทุกวันนี้
ปีพ.ศ.2496(ตามหลักฐานรอยเขียนที่เพดานโบสถ์.วภ2496)
ได้มีการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์จากโบสถ์ ไม่มี หน้าต่าง ขยายยืดออกเป็น 8 หน้าต่าง และเพิ่มประตูหลัง ตามประวัติที่ได้เล่าขานสืบทอดต่อกันมา อดีตเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อเส่ง (ที่ระบุไว้เป็นรูปปั้น) ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรูป หลายนามแต่ก็ยังมีความเชื่อและคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ต่างพากันร่ำลือว่าวัดนี้ มีแรงอาถรรพ์ และสิ่งลี้ลับ มากมาย ยากที่จะบูรณะ จึงทำให้วัดนี้รกร้างมาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย มีมุข ได้รับบัญชาให้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรัตน์ศาลเพชร ตามนิมิตท่านว่านัตโบโบยี (เทพทันใจ)ได้ลงมาช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์อินทรลักษณ์สรรเพชญ ท่านจึงเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพทั้งภายในและโดยรอบวัดรวมระยะเวลา3ปี
แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยความเชื่อ และความศรัทธา รวมถึงแรงอาถรรพ์ต่าง ๆ
พระครูธรรมธรธีรพัฒน์สุวินโย(มีมุข)ไม่ได้ย่อท้อจึงคิดดำริในการทะนุบำรุงและต่อยอดพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างถาวรวัตถุ ถาวรสถานและมงคลสถานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ จนถึงปัจจุบัน

คำอธิษฐานจิตประจำวัน เพื่อสร้างบุญบารมีแก่ตนเอง และคนที่รัก (ใช้ได้กับทุกการสร้างบุญ)
ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) ขอนอบถวายบุญ ..(ชื่อบุญ).. แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิจนถึงสมเด็จพระอนันต์พุทธะปัจฉิมกาล พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ บรมครูปู่ฤาษีทั่วสากลพิภพ ครูบาอาจารย์สืบ ๆ กันมา มหาพรหม มหาเทพ มหาเทวี พระแม่คงคา พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เทพเจ้าทั่วสากลพิภพ เทวดาประจำตัวทุกภพทุกชาติ พระสยามเทวาธิราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ขอน้อมอาราธนาให้ทุก ๆ พระองค์ที่กล่าวมา ร่วมมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลครั้งนี้ และร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า
ตั้งจิตเป็นสมาธิและส่งจิตออกไปว่า ..ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) ขอขมากรรม...กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ ดวงจิตของเทพ พรหม เทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล บิดามารดา ญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ผู้มีพระคุณ เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ สัมภเวสี และดวงวิญญาณทั้ง 3 แดนโลกธาตุ สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ ทั้งที่รู้ก็ดี มิรู้ก็ดี ทั้งทางกายกรรม มโนกรรม ในภพชาติใดก็ตาม ทั้งที่มีธาตุขันธ์ ไม่มีธาตุขันธ์ ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทุก ๆ ประการ และได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วย

อธิษฐานจิต ->
ขอกุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) ได้ร่วมสร้างกุศลในวันนี้จงเป็นพลปัจจัย
-ให้ข้าพเจ้ามีดวงจิตสัมมาทิฐิทุกภพชาติและได้สร้างแต่บุญบารมี ความดี ตลอดทุกภพทุกชาติไป
-ให้ข้าพเจ้ามีดวงจิตสุดท้ายก่อนตายสถิตอยู่ในพระรัตนตรัยทุกภพชาติจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด
-ให้ข้าพเจ้าพ้นจากอบายภูมิทุกภพชาติหลุดพ้นจากบ่วงกรรมบ่วงมารและคนภัยพาลทุกภพทุกชาติ
-ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความอาฆาตความพยาบาทคำสาปแช่งของปวงชน และเจ้ากรรมนายเวรทุกภพ
ทุกชาติ

"ขอให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาตินี้ หากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใด ...ขอความเป็นสิริมงคลอันประเสริฐสูงสุดในทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรมจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกภพชาติ ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ไม่สำเร็จ ไม่ดี ไม่สบาย จงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรมและขอให้อานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ตามติดข้าพเจ้าไปทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ สาธุ"

ขออานิสงส์แห่งการสร้างบุญ ...(ชื่อบุญ)... ขอตบะเดชะอำนาจบารมีธรรมประจักษ์ทั้ง 3 โลก เกริกก้องทั้ง 3 ภพสยบเหตุเภทภัยทั้งปวงศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้กรรม หนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้วมาทุกภพทุกชาติและวิบากกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นขอจงได้ชำระสะสางหมดสิ้นบริบูรณ์ ณ บัดนี้ เทอญ

ด้วยปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์นี้ ข้าพเจ้าขอถวายพระศาสนาเพื่อร่วมบุญ ...(ชื่อบุญ)...ขอบุญนี้จงไปปิดทับอบายภูมิทั้ง 4 จงอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ความสำเร็จ ความไม่มีโรค จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ วรรณสมบัติ ปัญญาสมบัติ วาจาสมบัติ บริวารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ และขอบุญนี้ จงตามรักษาข้าพเจ้า คนที่รัก และวงศ์ตระกูลตลอดไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร่วมสร้างบุญ...ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยบูชา บูชาสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธเจ้า ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า เทพเจ้าทั่วสากลพิภพ เทวดาประจำตัวทุกภพทุกชาติ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ด้วยผลบุญนี้จงเป็นพลปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยฉับพลันในชาตินี้ ตั้งแต่บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ และเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้ามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทุกภพทุกชาติ ถึงพร้อมด้วยพลัง อำนาจ ตบะ เดชะ ชัยชนะ บารมี ศรี ทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีสติ สมาธิปัญญา อันประเสริฐ มีกาย วาจา ใจ อันศักดิ์สิทธิ์ คิด พูด ทำ สัมฤทธิ์ผลเป็นกุศลทุกประการ ทำการสิ่งใด บุญกุศลใดจงสำเร็จผลมหัศจรรย์ มีแต่คนรักและอุปถัมภ์ค้ำชูทุกเวลา

ขออุทิศบุญนี้ให้เทพ พรหม เทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล เทวดาประจำตัว ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ พระยายมหาราช เจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน-ที่ทำงาน เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ ญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี พญายมราชได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับ
ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ.กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า...ในครั้งนี้ด้วยเถิด สาธุ

ขอบุญบารมีของพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จงประมวลรวมกับบารมี 30 ทัศ ของสมเด็จองค์ปฐม และบารมี 10 ทัศ ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกกองบุญทุกภพทุกชาติจงมาเชื่อมอยู่ในดวงจิตดวงธรรมของข้าพเจ้าทุก ๆ วาระจิต เกื้อกูล คุ้มครองรักษาเข้าเจ้า คนที่รัก และครอบครัวตลอดกาลทุกเมื่อจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานเทอญ
สามารถติดตามข่าวสารของทางวัดได้ที่ เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/teeraphat.meemuk
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่