12 เหตุผล ว่าทําไมต้องเป็นแคนาดา1. วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada :    

    วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada (Permanent Resident of Canada) หรือเรียกว่ากรีนการ์ดแคนาดา มีสถานะเท่าเทียมกับพลเมืองแคนาดาทุกประการ ยกเว้น ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีพันธะต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันในทุกๆ 5 ปี (Residency Obligations)   

    ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada พำนักอาศัยอย่างเสรีได้ในพื้นที่ทุกแห่งในแคนาดา / ประกอบธุรกิจ การค้าได้ทุกประเภท / ทำงานรัฐบาลหรือเอกชน / เรียนหนังสือในทุกระดับ และได้รับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าพลเมืองแคนาดา
    ขอสัญชาติแคนาดาและพาสปอร์ต (Canadian Citizenship & Passport) เมื่อพำนักอยู่ในแคนาดาครบ 4 ปีในทุก 6 ปี
    
    สัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ที่ได้รับคือ สิทธิประโยชน์อันประเมินค่ามิได้ (ประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านเหรียญ)
    พลเมืองแคนาดาผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดา เดินทางเข้า-ออกกว่า 170 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Free) เช่น สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ประเทศในเครือจักรภพ และอื่นฯ
    มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพลเมืองที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born citizens) ทุกประการ
    กฏหมายไทยอนุญาติให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Dual / Multi Citizenship) มีสถานะเป็นพลเมืองแคนาดาและพลเมืองไทย ถือทั้งพาสปอร์ตแคนาดาและพาสปอร์ตไทย

    ข้อสังเกตุ 90 กว่าประเทศทั่วโลกไม่อนุญาติให้พลเมืองของตนถือครองหลายสัญชาติเช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, ออสเตรีย, นอร์เวย์ ฯ

2. กฎหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่ยืดหยุ่น

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา

    กฏหมายใหม่ (เริ่มบังคับใช้ June 28, 2002) ผ่อนปรนมาก.....กำหนดว่า ทุกๆ 5 ปี ขอให้ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา หรือประชากรถาวรแคนาดา PR Canada พำนักในแคนาดาอย่างน้อย 2 ปี (730 Days ) สามารถถือครองสถานะประชากรถาวรได้ตลอดไป
    การขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ท่านยังไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานหรือละทิ้งธุรกิจ ชีวิตประจำวันในเมืองไทย โดยทันทีแต่อย่างใด เมื่อได้รับวีซ่าถาวรและเป็นประชากรถาวรแคนาดา ท่านเดินทางไป-กลับประเทศไทยได้ มีเวลาวางแผน/เตรียมตัวอีกยาวนานหลายปี แล้วจึงค่อยโยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่ในแคนาดา
    เมื่อได้รับสถานะพลเมืองแคนาดาแล้ว สัญชาติแคนาดาคงอยู่ติดตัวตลอดไปและตกทอดไปถึงลูกหลาน3. UN จัดอันดับให้แคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง7 ปี (1993-2000):

แคนาดามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่า เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก โดยUN พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญได้แก่ รายได้เฉลี่ยของประชาชนสูง, ประชาชนมีอายุยืนยาว (อาชญากรรมต่ำ, สิ่งแวดล้อมที่ดี), ประชาชนมีการศึกษาที่ดี (คุณภาพ, โอกาสเข้าถึงการศึกษา)

    ไม่มีการเหยียดผิวและพลเมืองชั้นสองในแคนาดา (No discrimination)
    
    อดีตผู้แทนพระองค์ (Governor General) ซึ่งเป็นตัวแทนของ พระราชินีElizabeth ที่สองแห่งอังกฤษ (ประมุขของแคนาดา) เป็นสตรีเชื้อสายจีนและจาไมกา
    แคนาดายึดถือ Canadian Charter of Rights and Freedoms (CCRF) ที่ชาวแคนาดาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน
    เมือง Vancouver, Toronto, Calgary ของแคนาดา เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอันดับต้นๆของโลก
    คนไทยอพยพไปแคนาดาน้อยมาก ในแคนาดามีคนไทยอาศัยอยู่เพียงประมาณ 8,000 กว่าคนเท่านั้น (เมื่อเทียบกับชาวเอเชียชาติอื่นๆเช่น ฮ่องกง, จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เวียตนาม, เขมร, ลาว, ฟิลิปปินส์ ซึ่งพำนักอยู่ในแคนาดานับล้านคน)

4. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) - โอกาสในงานอาชีพ, ช่องทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม:

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada รวมถึงพลเมืองแคนาดาจำนวน 33 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดการค้าที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดในโลก (Richest markets) ภายใต้ข้อตกลง NAFTA (North American Free Trade Agreement) ประกอบด้วย: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก ที่มีค่า GNP รวมถึง 8.5 ล้านล้านเหรียญอเมริกัน (ประชากรรวม 280 ล้านคน)  

    
    รวมถึงประเทศชิลี CCFTA (Canada-Chile Free Trade Agreement) และประเทศอื่นๆ ฯลฯ
    
    สำหรับนักธุรกิจ ลู่ทางที่น่าสนใจในด้านต่างๆเช่น ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources), การผลิต (Manufacturing), ก่อสร้าง (Construction), ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import-export), การค้า (Commerce), เทคโนโลยี (Hi-tech), ธุรกิจบริการ (Service industries) เช่น ร้านอาหารไทย, นวดแผนไทย-สปา, การทำฟาร์ม (Farming) เป็นต้น
    
    ธุรกิจหลักของชาวไทยในแคนาดาคือ ร้านอาหารไทย (มากกว่า 280 ร้านทั่วประเทศแคนาดา) คนไทยจำนวนมากที่อพยพเข้ามาที่นี่และประสพความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านอาหารในเมืองต่างๆทั่วประเทศแคนาดา
    ชาวอินเดีย, จีน (แผ่นดินใหญ่-ฮ่องกง), เกาหลี, ญี่ปุ่น หรืออินโดจีน นิยมลงทุนในหลายด้านเช่น ธุรกิจอาหาร, ท่องเที่ยว, บริการด้านต่างๆ, ธุรกิจบ้านพัก(Bed & Breakfast), บ้านเช่า, ร้านสะดวกซื้อ (Convenient stores), บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ (Personal-care home for seniors), ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ
5. คุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม :

    
    ชาวแคนาดามีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลก ประชาชนมีอายุยืนยาว มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ ภูมิประเทศยิ่งใหญ่งดงาม(ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าอเมริกา) บ้านเมืองสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ มีสังคมที่สร้างสรรค์และสงบสุข ปลอดสิ่งมอมเมาและอบายมุข มีความปลอดภัยสูงมาก
    ชาวแคนาดาต้อนรับผู้อพยพมาใหม่ (New Immigrants) รักการเสียสละ ชอบช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มีความสุภาพน่ารักทั้งหญิงชาย มีจิตใจประชาธิปไตย รักความเป็นธรรมและเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก (แคนาดารับผู้ลี้ภัยจำนวนมากในแต่ละปี)


6. ตลาดแรงงานมีอัตราการเติบโตสูง :

ข้อมูลล่าสุดต้นปี 2007 - ประชากรกลุ่ม Baby boomers (เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างปี 1946-1964) มีเป็นจำนวนถึง 45% ของแรงงานทั้งหมดในแคนาดา (78% ของ Baby boomers ปัจจุบันมีอายุอยู่ในวัยเกษียณคือ 42-69 ปี) ในทุกปีเกษียณอายุออกไปเป็นจำนวนมาก หลายมณฑลต้องแก้ไขกฏหมายให้ยืดเวลาเกษียณอายุออกไป

สำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) วิเคราะห์ว่าในปี 2020 แคนาดาจะขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skilled-worker) หลายแสนตำแหน่ง

ในทุกปีมีงานใหม่หลายแสนตำแหน่งเพื่อรองรับแรงงานทุกระดับ รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวแคนาดาเท่ากับ CAD$ 40,000 หรือประมาณ 1,240,000 บาท(CAD$1=31 บาท)

ผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และโยกย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา ต้องมีความอดทนในระยะปีแรกๆ เมื่อมีความพยายามจะหางานที่ดีได้และตั้งตัวเป็นผลสำเร็จในที่สุด

7. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีการค้าลดลงทุกปี-อัตราเงินเฟ้อต่ำ:

รัฐบาลแคนาดากำหนดให้การจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคลมีอัตราลดลงทุกปี (Five-year tax reduction plan) ซึ่งทำให้มีอัตราต่ำกว่าใน USA, ส่วนอัตราเงินเฟ้อต่ำมากเพียงแค่ 2.3% ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนได้ว่า ชาวแคนาดามีเงินเหลือเก็บเข้ากระเป๋ามากขึ้นทุกปี  

    แคนาดามีค่าครองชีพ (Cost of living) ต่ำที่สุด ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G-8
    
    ภาษีการค้า (Corporate tax) มีอัตราต่ำสุดเป็นอันดับสอง เมื่อเปรียบเทียบในบรรดากลุ่ม G-8
    ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในแคนาดา เท่ากับเพียงครึ่งหนึ่ง (57%) ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา


8. แคนาดาเป็นประเทศมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์:

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลก เศรษฐกิจของแคนาดาเติบโตและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นสมาชิกกลุ่ม G-8 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่ง

มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีภูมิประเทศหลากหลายสวยงามไล่ตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคในด้านตะวันตก ไปจรดมหาสมุทรแอตแลนติคในฝั่งตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ (แคนาดามีปริมาณน้ำมันดิบสำรองเป็นอันดับสองของโลก รองจากซาอุดิอาระเบีย) แต่มีประชากรน้อยนิดเพียง 33 ล้านคน เท่านั้น จึงมีศักยภาพสูงมากในทุกด้าน และยังมีโอกาสอีกมากมายให้กับ PR Canada ผู้อพยพมาใหม่ทุกๆคน9. มาตรฐานการศึกษาระดับโลก:

ในบรรดากลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก (OECD) แคนาดาใช้จ่ายงบประมาณลงทุนในเรื่องของการศึกษามากที่สุด ทุกปี รัฐบาลแคนาดาจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กับการศึกษา มากกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ

    การศึกษาในแคนาดา มีคุณภาพและมีชื่อเสียงจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
    การศึกษาภาคบังคับ-ประชาชนทุกคนเรียนฟรี ตั้งแต่ชั้นประถม-จนจบมัธยมปลาย (ไฮสกูล)
    แคนาดามีชื่อเสียงในงานค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆเช่น เทคโนโลยีการแพทย์, ยารักษาโรค, การสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอวกาศ-การบิน, อุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, ธุรกิจการเงิน-การบริการ ฯลฯ
    นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้รับรางวัลโนเบลถึง 8 คน
    ชาวแคนาดามากกว่า 47% จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นของรัฐบาล)
    ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada เมื่อเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) หรือปริญญาโท-เอก (Post-graduate) ประหยัดค่าเทอมได้มากกว่าปีละ 600,000-700,000 บาท รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล/ทุนการศึกษา/เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ
    
10. สวัสดิการรักษาพยาบาลมาตรฐานโลกฟรี-และสวัสดิการสังคมมากมาย:

แคนาดาภูมิใจกับมาตรฐานการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และพลเมืองทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ-รักษาพยาบาลฟรี ภายใต้เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก

วงการสาธารณสุขในประเทศไทยให้การยอมรับว่า มาตรฐานการแพทย์ของแคนาดาถูกจัดอันดับอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และพลเมืองแคนาดา ได้รับสวัสดิการสังคมในหลายรูปแบบเช่น:

เงินช่วยเหลือบุตร (National Child Benefits), เงินบำนาญคนชรา (Old Age Security Pension), เงินเกษียณอายุ (Canada Pension Plan), เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (Guaranteed Income Supplement), เงินประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่