รวมศัพท์การเมืองภาษาอังกฤษ (Politics Vocabulary)

ได้มีโอกาสไปพบเจอการรวบรวมนี้มา จึงนำมาแบ่งปันเพื่อน ๆ ค่ะ
Credit : http://www.dailyenglish.in.th/politics-vocabulary

รัฐประหาร ปฏิวัติ กฎอัยการศึก

Coup D’etat (กุปเดตา) รัฐประหาร
การใช้กำลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลโดยฉับพลัน

revolution (เรเฟอลิวเชิน) ปฏิวัติ
การใช้กำลังขับไล่รัฐบาลที่ครองอำนาจโดยชอบธรรมอยู่นั้นให้พ้นไป และยึดอำนาจนั้นให้กลับมาเป็นของตน การปฏิวัติมักจะเป็นไปในรูปของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเสมอ

martial law (มาร์เชียล-ลอว์) กฎอัยการศึก
เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

Political Situation (สถานการณ์ทางการเมือง )

crisis – an urgent, difficult or dangerous situation  
วิกฤตการณ์

seize – to take control of a place or situation (often using force)  
เข้ายึดพื้นที่

coup (d’etat) – the seizure of power in a country by a group of people, usually members of the armed forces
รัฐประหาร

resistance – opposing or fighting against someone or something
การต่อต้าน, การขัดขืน

reverse – (of a decision) to change
เปลี่ยนแปลง

confront – to stand in front of someone in a frightening or threatening way
เผชิญหน้า

clash – a fight between groups of people
การปะทะกันสองฝ่าย

unrest – a political situation in which people are angry and likely to protest or fight
ความไม่สงบ (ทางการเมือง)

oppose – to disagree with or not approve of a plan or policy
คัดค้าน

protest – a strong complaint or disagreement
ประท้วง

rally – a large public gathering of people to support someone or to protest against something
การชุมนุม

mass rally – a very large public gathering of people to support someone or to protest against something
การชุมนุมใหญ่

restriction – a rule, action or situation that limits or controls someone or something
การจำกัด, การควบคุม

incident – something that happens, especially something bad, such as a violent criminal, or dangerous event
เหตุการณ์

People (ผู้คน)

People’s Democratic Reform Committee (PDRC)
กปปส.

bureaucrats – people who work in government departments
ข้าราชการ

core leader(s) – the most active or most important members of a group
แกนนำ

elite – the richest, most powerful, best educated or most highly trained group in a society
คนที่มีอภิสิทธิ์ที่สุด

(the) monarchy – the king or queen and their family in a particular country
สถาบันกษัตริย์

rival – a person, group, team or business that competes with another
คู่แข่ง

Privy Council – the group of appointed advisors to the King of Thailand
สภาองคมนตรีไทย

political party – an organised group of people who have similar ideas about the way in which a country should be governed
พรรคการเมือง

demonstrator – someone who marches or gathers with other people other people in public to show that they support or oppose something
ผู้ชุมนุม

cabinet – the group of government ministers who make and approve government policy
คณะรัฐมนตรี

troops – soldiers, especially in large numbers
กองทหาร

Factors (ปัจจัย)

enrich – to make someone richer,
ทำให้รวยขึ้น

assets – things owned by a person, company etc., particularly money and property
ทรัพย์สิน

authority – power
อำนาจ

demand – a very firm statement that you want something
คำขอร้อง,การเรียกร้อง

violent – involving the use of physical force, with the intention of causing damage to property or injury or death to people
ความรุนแรง

defy – to refuse to obey or accept someone or something
ท้า, เป็นปฏิปักษ์ต่อ

armed – carrying a weapon
ติดอาวุธ

deploy – (of police or soldiers) to put in place ready for action
ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ

invoke – to use a rule or law as a reason or basis for doing something
อ้าง (กฎหมาย)

impose – to introduce something such a as a new law or new system and force people to accept it
นำกฎหมายมาบังคับใช้

issue – to officially announce or give out
ออก, ออกประกาศ, ออกคำสั่ง

pressure – to try to make someone do something by forcing, threatening, or persuading them in a determined way
กดดัน

Consequences (ผลลัพธ์)

curfew - A regulation requiring certain or all people to leave the streets or be at home at a prescribed hour
การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล

ousted – forced out of a position of power
ขับออกจากอำนาจ

deposed – forced from a position of power
ที่ถูกปลด ไล่ออกจากตำแหน่ง

abuse of power (authority) – the illegal use of power in a bad, dishonest or harmful way
ใช้อำนาจในการกระทำผิดกฎหมาย

seize assets – to officially take money or from someone, often by a court order
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

occupy – to be in control of a place that you entered by force as a group
ยึดครอง

surround – to be everywhere around something
ล้อมรอบ

dissolution of the House – formally ending the House of Representatives, usually leading to a general election
การยุบสภา

disrupt – to interrupt something and prevent it from continuing by creating a problem
ได้รับการกระทบกระเทือน  ถูกทำให้หยุดชะงัก

blockade – an action that is intended to prevent people or goods from moving from one place to another
กีดขวางการจราจร

disperse – (of a crowd) to cause to separate and move in different directions, i.e., to end being a crowd
สลาย (การชุมนุม)

crackdown – strong action that someone in authority takes to stop a particular activity
การใช้กำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่

injury – physical damage done to a person or a part of their body
อาการบาดเจ็บ

fatality – a death caused by an illness, accident, crime or war
การเสียชีวิต

arrest warrant – a document signed by a judge allowing police to arrest someone
หมายจับ

violence – physical force with the deliberate intention of causing damage to property or injury or death to people
ความรุนแรง

verdict – a decision by a court of law
คำพิพากษา

dissolve – to officially end a group
ยุบ(พรรค)


Credit : http://www.dailyenglish.in.th/politics-vocabulary
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่