Present continuous tense ที่พร่ำเพรื่อ เพราะใช้ "NOW" เป็นตัวชี้ แสดงโครงสร้างของประโยค EP. 3

Q. ถ้า I want it now ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ ต้องเขียนอย่างไรถึงถูกหลักไวยากรณ์?

A. คำตอบอธิบายว่า:   
   
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

เขาอธิบายว่า เหตุผลว่าผิดหลักไวยกรณ์นื่องจากว่า ประโยคจะต้องใช้ ในรูป Present continuous tense จึงจะถูกต้อง เพราะมี "NOW" เป็น
ตัวชี้ว่าจะต้องอยู่ในรูปของ Present continuous tense ซึ่งตามหลักไวยกรณ์อังกฤษ Adverb of time นั้นใช้บอกเวลาปัจจุบันการเท่านั้นไม่ได้
ถูกกำหนดว่าถ้า มี "NOW" แล้ว รูปประโยคจะต้องใช้ใน Present continuous tense เสมอไป 

ประโยค I want it now เป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์อังกฤษ ทั้งในการสนทนา และการเขียนเพื่อสื่อสาร ที่ว่าถูกต้องตามหลัก     ไวยกรณ์เพาะว่า มี รูปแบบตามหลักไวยกรณ์ดังนี้

 I (Subject) + want (Main Verb) + it (Object) + now (Adverb).  = Present tense

เนื่องจาก "want" เป็น transitive verb จำเป็นที่จะต้องมี กรรม (Object) มารองรับ ตามหลัก English grammar ถ้าไม่มี Object ประโยคนั้นจะ
ไม่สมบูรณ์ เมื่อประโยคไม่สมบูรณ์ก็จะผิดหลักไวยกรณ์อังกฤษ  ดังนั้นประโยค I am wanting now. จึงผิดหลักไวยกรณ์อังกฤษอย่างไม่ต้องสงสัย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อแตกต่างระหว่าง I want it now. และ I am wanting now. 
I want it now. (ฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้) เมื่อเรามีความต้องการอะไร เราต้องใช้ I want it. 
I am wanting now. ในปัจจุบัน ไม่นิยมใช้ในรูป Present continuous tense มันเป็นการใช้ที่คร่ำครึ โบราณ ซึ่งหมายถึง การขาดบางสื่งบางอย่าง
และยังอยู่มีความต้องการอยู่ ดูประโยคนี้  Jack is wanting now. หมายความว่า Jack ยังไม่หยุดความต้องการของเขา Jack is lacking something.
หรือ Jack wants now. ซึ่งทางสำนวน ของไวยกรณ์อังกฤษจะไม่ใช้ในรูปของ Present continuous tense แต่จะใช้ว่า  Jack still wants something.
ทั้งในการเขียนและการสนทนา หมายความว่า  
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
 
We use now most commonly as an adverb of time. It means at the present time, at this moment, or 'very soon'.
 
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่