ความรู้คำศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ควรรู้

กระผม ว่าที่ร้อยเอก อรุณวัชร์ กร่ำธาดา วิศวกร ระดับ 5 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเผยแผ่ความรู้ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นวิทยาทาน ดังนี้ครับ
Active power: กำลังจริง กำลังแอกทีฟ กำลังกัมมันต์
 กำลังเฉลี่ยในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับปริมาณไซนูซอยด์ กำลังจริงจะเท่ากับผลคูณของค่าอาร์เอ็มเอสของแรงดัน ค่าอาร์เอ็มเอสของกระแสและค่าโคไซน์ของมุมเฟสระหว่างแรงดันกับกระแส
Active power relay: รีเลย์ตอบสนองการใช้งาน
 รีเลย์ไฟฟ้ากำลังตอบสนองต่อกำลังใช้งาน
Active transient recovery voltage: แรงดันฟื้นตัวชั่วครู่จริง
 แรงดันฟื้นตัวชั่วครู่ที่ปรากฏขึ้นจริงคร่อมขั้วต่อสายของขั้ว ขั้วหนึ่งของอุปกรณ์ตัดกระแสวงจร เมื่อมีการตัดกระแสเฉพาะครั้งใดครั้งหนึ่ง
Actuating current: กระแสขับเร้า
 กระแสรากกำลังสองเฉลี่ยที่ขับเร้าการทำงานเพื่อการนับ หรือการทำงานอัตโนมัติ
Actuating device: อุปกรณ์ขับเร้า
 อุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือทางกลที่ทำงานด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดเปิดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเพื่อให้ส่งสัญญาณออกไปได้
Actuating signal: สัญญาณขับเร้า
 สัญญาณออกของส่วนเปรียบเทียบของระบบควบคุมป้อนกลับ ซึ่งเท่ากับสัญญาณอ้างอิงลบด้วยสัญญาณป้อนกลับ
Actuator, centrifugal: ตัวขับเร้าชนิดแรงเหวี่ยง
 อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวหมุนของสวิตซ์เริ่มเดินแบบใช้แรงเหวี่ยง
Actuator value: ลิ้นตัวขับเร้า
 ลิ้นลมไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวขับเร้าลิ้นเบรก
Acyclic machine: เครื่องจักรกลอวัฏจักร เครื่องจักรกลอะไซคลิก
 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดันที่เกิดขึ้นในตัวนำยังคงรักษาทิศทางเดิมเทียบกับตัวนำดังกล่าว
Adapter: อะแดปเตอร์
 อุปกรณ์สำหรับต่อส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่ของกันและกันเข้าด้วยกัน ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับแปลงผันอุปกรณ์อย่างหนึ่งให้มีลักษณะใหม่หรือลักษณะดัดแปร
Adaptive equalization: การอีควาไลซ์แบบปรับตัว การปรับเท่าแบบปรับตัว
 การตรวจดูลักษณะการตอบสนองทางความถี่ของตัวเอง และการแปรค่าพารามิเตอร์ของตัวเองโดยใช้การกระทำแบบวงจรปิด เพื่อให้ได้การตอบสนองเชิงความถี่ผลรวมตามต้องการ
Adaptive system: ระบบปรับตัว
 ระบบที่มีวิธีการเฝ้าตรวจสมรรถนะของตัวเอง และมีวิธีแปรผันพารามิเตอร์ของตัวเอง โดยการกระทำแบบวงจรปิด เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
Adc (air data computer): เอดีซี (คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน)
 คอมพิวเตอร์ที่ให้พารามิเตอร์ข้อมูลของอากาศยาน เช่น ความสูง ความเร็ว และอุณหภูมิภายนอก แก่ระบบของอากาศยาน
Adcock antenna: สายอากาศแบบแอดค๊อก
 คู่สายอากาศในแนวดิ่งที่วางห่างกันเป็นระยะครึ่งความยาวคลื่น หรือห่างกันน้อยกว่านี้ และต่อกันโดยมีเฟสตรงข้ามกัน เพื่อให้ได้แบบรูปการแผ่พลังงานเป็นรูปเลข 8 ในระนาบทุกระนาบที่ผ่านจุดศูนย์กลางของสายอากาศทั้งสอง
ADF (automatic direction finder): เอดีเอฟ (วิทยุหาทิศอัตโนมัติ)
 ระบบช่วยการนำทางด้วยวิทยุที่รับสัญญาณวิทยุในย่านความถี่ 190-1749.5 กิโลเฮิรตซ์จากสถานีภาคพื้นดิน ระบบนี้จะให้ข้อมูลมุมบอกทิศแก่อุปกรณ์ชี้บอกและให้สัญญาณเสียงแก่ระบบเสียงทางการบินภายในอากาศยาน
ADI (attitude direction indicator): เอดีไอ (อุปกรณ์บอกการทรงตัว)
 อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ภายในห้องนักบิน เพื่อบอกพารามิเตอร์ทางการทรงตัวของอากาศยาน เช่น มุมพิตช์และมุมเอียง
Adjacent channel: ช่องสัญญาณประชิด
 ช่องสัญญาณที่มีความถี่อยู่ประชิดกับความถี่ของช่องสัญญาณอ้างอิง
Adjacent channel interference: การแทรกสอดของช่องประชิด
 การแทรกสอดในช่องสัญญาณอ้างอิงที่เป็นผลมาจากการทำงานของช่องสัญญาณประชิด
Adjustable: ปรับได้
 ลักษณะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่สามารถปรับตั้งให้ตัดวงจรได้ที่ค่าต่างๆ ของกระแสและ/หรือเวลาภายในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Adjustable capacitor: ตัวเก็บประจุปรับได้
 ตัวเก็บประจุที่สามารถเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าได้ทันที
Adjustable inductor: ตัวเหนี่ยวนำปรับได้
 ตัวเหนี่ยวนำที่ค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง หรือความเหนี่ยวนำร่วม สามารถเปลี่ยนได้ทันที
Adjustable resistor: ตัวต้านทานปรับได้
 ตัวต้านทานที่สร้างขึ้นในลักษณะที่ว่า ค่าความต้านทานของมันสามารถเปลี่ยนได้โดยการเลื่อนและปรับตั้งองค์ประกอบหน้าสัมผัสแบบเคลื่อนที่ได้
Adjustable speed drive: ระบบขับเคลื่อนปรับความเร็วได้
 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าแบบแบบหนึ่ง ที่ออกแบบไว้สำหรับให้ความสะดวกง่ายดายในการปรับความเร็วของมอเตอร์ภายในพิสัยความเร็วที่ระบุไว้
Adjuster: ตัวปรับ
 องค์ประกอบตัวหนึ่งหรือชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมป้อนกลับ โดยที่ผู้ควบคุมสามารถใช้มือปรับระดับตัวแปรที่ถูกควบคุมได้
Admissible control input set: เซตสัญญาณควบคุมด้านเข้าแบบตรงเงื่อนไข
 เซตของสัญญาณควบคุมด้านเข้าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับของระบบควบคุม
Admittance, driving point: แอดมิตแตนซ์จุดขับ
 อัตราส่วนระหว่างเฟสเซอร์ของกระแสด้านออก ของวงจรหนึ่งทางขาออกที่เกี่ยวข้องกับเฟสเซอร์ของแรงดันด้านเข้า ของวงจรนี้ คิดที่ความถี่ค่าเดียวกัน
Admittance matrix, short circuit: เมทริกซ์ของแอตมิตแตนซ์วงจรลัด
 เมทริกซ์ที่สมาชิกมีมิติเป็นแอดมิตแตนซ์ และเมื่อคูณกับเวกเตอร์แรงดันของวงจรหลายทางเข้าออกแล้ว จะให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ของกระแสวงจรนั้น
Admittance, short circuit driving point: แอดมิตแตนซ์จุดขับวงจรลัด
 แอดมิตแตนซ์จุดขับระหว่างขั้วต่อที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่ออ้างอิง เมื่อขั้วต่ออื่นๆมีส่วนประกอบของแรงดันกระแสสลับเป็นศูนย์เทียบกับขั้วต่ออ้างอิง
Admittance, short circuit transfer: แอดมิตแตนซ์ถ่ายโอนวงจรลัด
 แอดมิตแตนซ์ถ่ายโอนจากขั้วต่อ j ไปยังขั้วต่อ I เมื่อขั้วต่อขั้วอื่นๆทั้งหมด ยกเว้นขั้วต่อ j มีส่วนประกอบสลับเชิงซ้อนของแรงดันเทียบกับจุดอ้างอิงเป็นศูนย์
Aerial cable: เคเบิลอากาศ
 ชุดประกอบสำเร็จของตัวนำหุ้มฉนวนที่ใช้ติดตั้งบนเสา หรือโครงสร้างเหนือศรีษะที่คล้ายกันนี้ ชุดประกอบสำเร็จนี้อาจเป็นแบบรับน้ำหนักตัวเอง หรือติดตั้งโดยมีสายนำยึดไว้
AF (audio frequency): เอเอฟ (ความถี่เสียง)
 ความถี่ใดๆ ที่สมนัยกับคลื่นเสียงทั่วไปที่หูคนฟังได้ยิน
After glow: แสงสว่างค้าง
 แสงสว่างที่ค้างอยู่ในหลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุ หลังจากที่แรงดันไฟฟ้าถูกตัดออกไปแล้ว
AGC (automatic gain control): เอจีซี (การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ วงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ)
 กระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ปรับอัตราขยายโดยอัตโนมัติ ตามลักษณะการที่ระบุ โดยเป็นฟังก์ชันของสัญญาณเข้าหรือพารามิเตอร์ตัวอื่นๆ ที่ระบุ
Aging: การเสื่อมอายุ
 การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี หรือไฟฟ้า ของส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในภาวะการใช้งานตามพิสัยของการออกแบบ ซึ่งอาจมีผลให้คุณลักษณะสมรรถนะต่างๆ ที่สำคัญเสื่อมทรามลง
Air-cooled: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 ทำให้เย็นลงด้วยอากาศที่ความดันบรรยากาศ
Air cooler: เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ
 เครื่องระบายความร้อนที่ใช้อากาศเป็นของไหลอย่างหนึ่งในการระบายความร้อน
Air core inductance: ความเหนี่ยวนำแกนอากาศ
 ความเหนี่ยวนำตัวเองประสิทธิผลของชุดขดลวดเมื่อไม่มีแกนที่เป็นสารแม่เหล็ก
Aircraft induction motor: มอเตอร์เหนี่ยวนำของอากาศยาน
 มอเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบไว้ใช้งานในภาวะแวดล้อมของอากาศยาน มีน้ำหนักน้อยและมีความเชื่อถือได้สูงยิ่งในช่วงอายุใช้งานที่จำกัด
Air duct (ventilating duct): ท่อระบายอากาศ (ช่องระบายอากาศ)
 ช่องทางใดๆ ที่ออกแบบไว้เป็นทางระบายอากาศ
Air filter: ตัวกรองอากาศ
 อุปกรณ์ใดๆที่กรองอนุภาคแขวนลอยจากอากาศ
Air gap: ช่องอากาศ
 ช่องว่างระหว่างส่วน 2 ส่วนของวัสดุแม่เหล็ก อันเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก
Air gap factor: ตัวประกอบช่องอากาศ
 ตัวประกอบที่ใช้ในการคำนวณออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อหาความยาวประสิทธิผลของช่องอากาศระหว่างตัวหมุนกับตัวอยู่กับที่
Air gap line: เส้นช่องอากาศ
 ส่วนของเส้นตรงที่แสดงถึงความไม่อิ่มตัว และส่วนที่ต่อออกไปจากเส้นนี้ ของเส้นโค้งอิ่มตัวไม่มีโหลดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Air guide: ตัวคุมทางลม
 โครงสร้างใดๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อนำทางการไหลของอากาศที่ระบายเข้าหรือออก
Air insulated terminal box: กล่องขั้วต่อชนิดฉนวนอากาศ กล่องต่อสายฉนวนอากาศ
 กล่องต่อสายที่ออกแบบให้มีการป้องกันสายตัวนำเฟส มิให้เกิดความล้มเหลวทางไฟฟ้าภายในกล่อง โดยการวางตัวนำเปลือยให้ห่างกันมากพอ และใช้ฉนวนยึดที่เหมาะสม
Air mass: มวลอากาศ
 มวลของอากาศระหว่างพื้นผิวแห่งหนึ่งกับดวงอาทิตย์ อันเป็นมวลที่มีผลต่อการกระจายสเปกตรัม และความเข้มของแสงอาทิตย์
Air mass one: มวลอากาศเป็นหนึ่ง
 คำที่ใช้เรียกการกระจายสเปกตรัมและความเข้มแสงอาทิตย์บนโลก ที่ระดับน้ำทะเลขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศรีษะและส่องผ่านบรรยากาศมาตรฐาน
Air mass zero: มวลอากาศเป็นศูนย์
 คำที่ใช้เรียกการกระจายสเปกตรัมและความเข้มแสงอาทิตย์ในอวกาศใกล้โลกโดยไม่เกี่ยวข้องกับความดัน
บรรยากาศ
Air opening: ช่องระบายอากาศ
 ช่องสำหรับเป็นทางผ่านของอากาศที่ระบายเข้าหรือออก
Air switch: สวิตซ์แบบอากาศ
 สวิตซ์ที่มีหน้าสัมผัสที่แยกออกจากกันในอากาศ
Air terminal: ปลายสายล่อฟ้า 
 ผลรวมของแท่งล่อฟ้ากับสิ่งค้ำ หรือฐานที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของโครงสร้าง รวมทั้งปลายแหลมด้วย ถ้ามีใช้
Alarm checking: การตรวจสอบสัญญาณเตือน
 การบ่งชี้จุดกำเนิดสัญญาณเตือนจากระยะไกล โดยที่มีการสื่อสารกับจุดกำเนิดสัญญาณเตือนนั้น
Alarm sending: การส่งสัญญาณเตือน
 การส่งสัญญาณเตือนจากชุมสายแห่งหนึ่งไปสถานที่อีกแห่งหนึ่ง
Alignment kit: ชุดเครื่องมือวางแนว
 ชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับใช้วางแนวส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรือทางกล
Alkaline storage battery: แบตเตอรี่เเอลคาไลน์
 แบตเตอรี่ที่อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยสารละลายแอลคาไลน์ ซึ่งโดยปรกติก็คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
Allotting: การจัดสรรให้
 การเลือกวงจรว่างไว้ล่วงหน้าก่อน โดยส่วนควบคุมร่วม
All pass function: ฟังก์ชันผ่านทุกความถี่
 ทรานส์มิตแตนซ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเลื่อนเฟสเท่านั้น ในขณะที่คุณลักษณะของขนาดของมันมีค่าคงตัว
All pass network: วงจรข่ายผ่านทุกความถี่
 วงจรข่ายที่ออกแบบให้มีการเลื่อนเฟสหรือประวิงเฟส โดยไม่ทำให้เกิดการลดทอนอย่างเห็นได้ชัดที่ความถี่ใดๆ
Alpeth double sheath cable: เคเบิลอัลเพทเปลือก 2 ชั้น
 เคเบิลอัลเพทที่หุ้มเปลือกนอกเพิ่มขึ้นด้วยสารประกอบเทอร์โมพลาสติกและเปลือกที่ทำด้วยโพลีเอทิลีน
Alternate channel interference: การแทรกสอดถัดช่องประชิด
 การแทรกสอดที่เกิดขึ้นในช่องสื่อสารช่องหนึ่ง เนื่องจากมีเครื่องส่งสัญญาณเครื่องหนึ่งทำงานในช่องสัญญาณที่อยู่ถัดไปจากช่องประชิดช่องหนึ่ง
Alternate route: ทางเลือกอื่น เส้นทางเผื่อเลือก
 เส้นทางสื่อสารรองเส้นทางหนึ่งที่ใช้ส่งสัญญาณให้ถึงปลายทาง เมื่อเส้นทางสื่อสารหลักใช้งานไม่ได้
Alternate routing: การเลือกทาง การจัดสรรเส้นทางเผื่อเลือก
 วิธีที่ใช้ในการกระจายทราฟฟิกโดยเลือกสรรให้ทราฟฟิกเคลื่อนไปตามเส้นทางหลายๆเส้นทาง เพื่อไปให้ถึงปลายทางเดียวกัน
Alternating current (ac): กระแสสลับ (เอซี)
 กระแสเป็นคาบที่มีค่าเฉลี่ยในหนึ่งคาบเท่ากับศูนย์
Alternating current and direct current (ac-dc) ringing: สัญญาณกระดิ่งกระแสสลับ-กระแสตรง (สัญญาณกระดิ่เอซี-ดีซี)
 สัญญาณกระดิ่งที่ใช้กระแสสลับทำให้กระดิ่งทำงาน และใช้กระแสตรงควบคุม การหยุดส่งสัญญาณนี้เมื่อผู้รับโทรศัพท์ยกหูขึ้นตอบรับ
Alternating current circuit: วงจรกระแสสลับ
 วงจรที่มีตัวนำที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันสองตัวหรือมากกว่านี้ และมุ่งที่จะให้ได้รับพลังงานจากกระแสสลับ
Alternating current component: ส่วนประกอบกระแสสลับ
 ส่วนของแรงดันหรือกระแสที่เหลืออยู่ เมื่อนำแรงดันหรือกระแสเฉลี่ยไปลบออกจากแรงดันหรือกระแสผลรวม
Alternating current generator: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับผลิตกำลังกระแสสลับ
Alternating current motor: มอเตอร์กระแสสลับ
 มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยกระแสสลับ...
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่