" สัตว์ "---ตอนที่ 7 :...สัตว์..มีที่อยู่อาศัย 9 แบบ.(..ผู้ติดตาม series นี้กันอย่างเหนียวแน่น..เลยต้องทำต่อไป..)

กระทู้สนทนา


ววัตถสัญญาสูตร 
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตตาวาส ๙ ชั้น ๙ ชั้นเป็นไฉน 
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย 

สัตว์พวกหนึ่ง...มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน 
   เหมือนมนุษย์ เทวดาบางพวกและ วินิปาติกสัตว์บางพวก นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๑ ฯ 

สัตว์พวกหนึ่ง...มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน
   เหมือนเทวดาผู้อยู่ในชั้นพรหม ผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๒ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาต่างกัน
  เหมือนเทวดาชั้นอาภัสสระ นี้เป็น สัตตาวาสชั้นที่ ๓ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน
  เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๔ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา
  เหมือนเทวดาผู้เป็นอสัญญีสัตว์ นี้เป็น สัตตาวาสชั้นที่ ๕ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...ผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ
  โดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่า อากาศหาที่สุด มิได้
  เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตต สัญญา
  นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๖ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...ผู้เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ
  โดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณหาที่สุด มิได้ 
   เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๗ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...ผู้เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ
  โดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าอะไรหน่อยหนึ่ง ไม่มี
  เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๘ ฯ

สัตว์พวกหนึ่ง...ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ
  เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดย ประการทั้งปวง นี้เป็นสัตตาวาสชั้นที่ ๙

ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตตาวาส ๙ ชั้นนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
https://etipitaka.com/read/thai/23/323/
 
สรุป... <----อันนี้เป็นความเข้าใจของผม...หากมีคำแนะนำ-หรือ-เห็นต่าง..นำหลักฐานมาแสดง...ก็ยินดีเลยครับ
1. จากพระสูตร...  พระศาสดาท่านทรงแสดงที่อยู่อาศัยของ " สัตว์ "----สัตว์นี่ในความหมายทางพุทธนี่..คือ..ผู้ยึดติด..
     หรือ..ผู้ที่มีอุปาทานในขันธ์นะไม่ใช่...ควาใหมายของสัตว์ในปัจจุบัน..  ท่านทรงจำแนกออกมาเป็น 9 แบบ..

    แบบที่ 1.....กามภพ...คือ พวกกายต่างกัน-สัญญาต่างกัน 
                     ตัวอย่างเช่นมนุษย์ที่มีร่างกายเผ่าพันธ์ที่แตกต่างกัน... ยังมีพิการ.. ดำขาว.. สูงเตี้ย.. อ้วนผอม..
                     สภาวะทางใจก็ไปกันคนละแบบ... มีทั้ง..โหด-เลว-ดี..เลย  แม้นเทวดา..ก็มีหลายประเภท

    แบบที่ 2 - 4..รูปภพ...คือ พวกกายต่างกัน-สัญญาต่างกัน, กายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน
                      และ..มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน พวกนี้เป็นพรหมแบบต่างๆกัน

    แบบที่ 5.....อสัญญีสัตว์.. พวกนี้ไม่มีสัญญา... คือไม่รู้ตัวเลยในระหว่างเป็นอสัญญีสัตว์... 
                      พวกนี้ตอนเป็นมนุษย์... มีความคิดว่าทุกข์มันเกิดเพราะมีใจไปรู้สึกความทุกข์...
                      เลยบำเพ็ญสมาธิให้ไม่มีใจ..ไปรับรู้อะไรๆ  
   แบบที่ 6 -9..อรูปภพ...คือ พวกที่กระทำ..อรูปสัญญาสมาธิได้ไม่เสื่อม..เมื่อกายแตกทำลายก็มาอุบัติเป็นอรูปพรหม..นี้

2. จากตอนก่อนๆ...การที่ " สัตว์ " ....ละทิ้งกายที่แตกทำลายแล้ว   สัตว์มันไม่ได้ตายไปนะ...มันก็ไปหาขันธ์ใหม่..
     ด้วยอำนาจ...ตัณหา...ของมัน  ดังที่ได้กล่าวกับวัจฉะว่า " เรากล่าวว่า..ตัณหา...เป็นเชื้อ.. "

3. ที่หลังอย่าไปบอกว่า " สัตว์--ผู้ยึด "...ไม่มีนะ <--มันเป็นการกล่าวตู่พระศาสดา..นะ
     ยำเกรงในพระศาสดาบ้าง ครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่