มาอีกแล้วครับ THE ONE ประกันภัย จะมาขอให้เปลี่ยนกรมธรรม์โควิด

==มาขอให้เปลี่ยนกรมธรรม์ประกันโควิด เป็น ประกันอย่างอื่น==

รายละเอียดตามด้านล่าง ใครได้รับ sms แบบผมบ้าง มันอะไรยังไงกันครับนี่
ที่ทำเพราะอยากจะให้มาประกันภัยโรคโควิด ตอนนี้มาขอเปลี่ยน เราควรเปลี่ยนตามดีไหมครับ

==Update==
เห็นในเพจ คปภ. มีตอบเรื่องนี้อยู่ครับ ว่าเดอะวันไม่สามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ให้เราเองได้ ถ้าเราไม่ยินยอม ฉะนั้น เราอย่าไปกดยอมรับอะไรเด็ดขาด

"กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะกรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญา อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากผู้เอาประกันภัย ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ดังเดิมทุกประการครับ"=====================================================================================================
เรื่อง ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ
เรียน ท่านผู้เอาประกันภัย คุณ XXX

ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้กับบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ XXX นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงจาก วันเริ่ม คุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2564 ได้ทวีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจํานวนถึง 300 เท่าหรือ 30,000% บริษัทฯ ได้พยายามทําหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถแต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งทําให้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรมตามประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19ฯ เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ
จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ฉบับใหม่โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ
2) ให้สิทธิท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ
3) หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา
4) ให้สิทธิท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ใน ครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่