รตนปริตร - รตนสูตร - Ratana Sutta By Dhammaruwan

กระทู้คำถาม
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

  รตนสุตฺตํ

  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ

๒๒๔
  ยานีธภูตานิ สมาคตานิ, ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข;
  สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ, อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํฯ
๒๒๕
  ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ, เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย;
  ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลิ ํ, ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตาฯ
๒๒๖
  ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา, สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ;
  น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน, อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,
  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๒๗
  ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ, ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต;
  น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ, อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ;
  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๒๘.
  ยํ พุทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจิ ํ, สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ;
  สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ, อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ;
  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๒๙.
  เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสตฺถา, จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ;
  เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา, เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๐.
  เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน, นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ;
  เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห, ลทฺธา มุธา นิพฺพุติ ํ ภุญฺชมานา;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๑.
  ยถินฺทขีโล ปฐวิ ํ สิโต สิยา, จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย;
  ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ, โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๒.
  เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ, คมฺภีรปญฺเญน สุเทสิตานิ;
  กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา, น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๓.
  สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย, ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ;
  สกฺกายทิฏฺฐิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ, สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิฯ
๒๓๔
  จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต, ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุ ํ;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๕.
  กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ, กาเยน วาจา {อุท} เจตสา วา;
  อภพฺโพ โส ตสฺส {ปฏิจฺฉาทาย}, อภพฺพตา ทิฏฺฐปทสฺส วุตฺตา;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๖.
  วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค, คิมฺหานมาเส ปฐมสฺมิ ํ คิมฺเห;
  ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ, นิพฺพานคามิ ํ ปรมํ หิตาย;
  อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๗.
  วโร วรญฺญู วรโท วราหโร, อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ;
  อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๘.
  ขีณํ ปุราณํ นว นตฺถิ สมฺภวํ, วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมิ ํ;
  เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา, นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายํ ปทีโป;
  อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๓๙.
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ, ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข;
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ, พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๔๐.
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ, ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข;
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ, ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุฯ
๒๔๑.
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ, ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข;
  ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ, สงฺฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติฯ

  รตนสุตฺตํ ปฐมํ นิฏฺฐิตํฯ

: Dhammaruwan สวดไว้อย่างนี้

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

เพี้ยนสวัสดี
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่