มังคลปริตร - มังคลสูตร - Mangala Sutta By Dhammaruwan

กระทู้คำถาม


คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

  มงฺคลสุตฺตํ
 
  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ


  เอวมฺเม  สุตํ ฯ  เอกํ  สมยํ  ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรติ  เชตวเน
  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  อถ  โข  อญฺญตรา  เทวตา
  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺปํ  เชตวนํ
  โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ
  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺฐาสิ  เอกมนฺตํ  ฐิตา  โข  สา  เทวตา
  ภควนฺตํ  คาถาย  อชฺฌภาสิ ฯ

  พหู เทวา มนุสฺสา จ        มงฺคลานิ อจินฺตยุ ํ
  อากงฺขมานา โสตฺถานํ     พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  อเสวนา จ พาลานํ         ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
  ปูชา จ ปูชนียานํ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  ปฏิรูปเทสวาโส จ           ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
  อตฺตสมฺมาปณิธิ จ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ     วินโย จ สุสิกฺขิโต
  สุภาสิตา จ ยา วาจา       เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ          ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห
  อนากุลา จ กมฺมนฺตา       เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ       ญาตกานญฺจ สงฺคโห
  อนวชฺชานิ กมฺมานิ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  อารตี วิรตี ปาปา            มชฺชปานา จ สญฺญโม
  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ        เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ

  คารโว จ นิวาโต จ          สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา
  กาเลน ธมฺมสฺสวนํ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ
๑๐
  ขนฺตี จ โสวจสฺสตา          สมณานญฺจ ทสฺสนํ
  กาเลน ธมฺมสากจฺฉา        เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ
๑๑
  ตโป จ {พฺรหฺมจริยา} จ     อริยสจฺจานทสฺสนํ
  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ        เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ
๑๒
  ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ        จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
  อโสกํ วิรชํ เขมํ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ฯ
๑๓
  เอตาทิสานิ กตฺวาน         สพฺพตฺถมปราชิตา
  สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ    ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ

  มงฺคลสุตฺตํ

: Dhammaruwan สวดไว้อย่างนี้

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

Download >>> พระปริตรธรรม <<< คลิก 

เพี้ยนสวัสดี
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่