คุณ Mahasati Neo ได้ดูหมิ่นความเชื่อของคริสตชนหรือไม่ ?

จากกระทู้เรื่อง "กลัวไม่กล้า เวลาสวดมนต์เราเคยสวด เคยยกมือแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะเป็นคริสต์แล้ว"
https://pantip.com/topic/39387552  7 พ.ย. 62

โดยคุณ Mahasati Neo ได้ตอบใน คห.5 ดังนี้
<สำหรับผมเคยไม่ไหว้พระไปช่วงหนึ่ง
ต่อมานึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าดีๆ จะห้ามไหว้คนดีทำไม 
เป็นความเข้าใจผิดแน่ๆ ของสาวก
ผมเลยกลับมากราบไหว้พระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นคนดีคนประเสริฐผู้เมตตากรุณา>
*แก้ไขข้อความเมื่อ 7 พ.ย. 62 เวลา 20:59 น.

ประวัติคุณ Mahasati Neo
      เคยนับถือศาสนาคริสต์มาก่อน  แต่ปัจจุบันไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แล้ว
แต่ยังคงมีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนบางอย่างพระเยซูคริสต์  โดยที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานะพระบุตร เพื่อมาไถ่บาปให้แก่มนุษย์

ประเด็น
      คุณ Mahasati Neo ได้กล่าวในทำนองว่า คริสตชนมีความเข้าใจผิดในเรื่องการห้ามไหว้รูปเคารพ
เนื่องจากตนเองเชื่อว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐไม่ได้ห้ามไหว้คนดี  ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถไหว้รูปเคารพของบุคคลที่เป็นคนดีได้

หลักความเชื่อของศาสนาคริสต์
      คริสตชนยึดถือคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเป็นสิ่งสูงสุด  โดยเชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลถูกเขียนขึ้นด้วยการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ดังนั้นข้อความในคัมภีร์ไบเบิลจึงเป็นคำสอนจากพระเจ้าผู้ประเสริฐที่มีต่อมนุษย์

ตัวอย่างคำสอนเรื่องการห้ามมนุษย์สร้างและนับถือรูปเคารพ
(1) อพยพ 20:4-5   (เป็นข้อหนึ่งในบัญญัติสิบประการ)
ห้ามสร้างรูปเคารพสำหรับตน  เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน  หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หรือในน้ำใต้แผ่นดิน
ห้ามกราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น  เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน  
ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน
(2) เลวีนิติ 19:4
อย่าหันไปนับถือรูปเคารพ  และห้ามหล่อรูปเคารพไว้สำหรับตน  เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า
(3) 1 ยอห์น 5:21
ลูกทั้งหลายเอ๋ย  จงระวังรักษาตัว  อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ

สรุป   คริสตชนไม่ได้มีความเข้าใจผิดในเรื่องการห้ามนับถือหรือกราบไหว้บูชารูปเคารพแต่อย่างใด
เนื่องจากได้มีการบันทึกอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างชัดเจน  และพระเจ้าผู้ประเสริฐก็ไม่ได้ห้ามมนุษย์ไหว้คนดีหากเขายังมีชีวิตอยู่
เว้นแต่เขาได้ตายไปแล้ว  ซึ่งคริสตชนเชื่อว่าพระองค์ห้ามมนุษย์ไหว้ผู้ที่ตายไปแล้ว (ไหว้ศพ) หรือรูปภาพ/รูปปั้นของบุคคลนั้น

หมายเหตุ   คริสตชนเชื่อว่าสามารถไหว้พระสงฆ์ได้ แต่ไม่กราบ  เนื่องจากการกราบถือว่าเป็นการนมัสการอย่างหนึ่ง
ซึ่งพระเจ้าผู้ประเสริฐมีพระประสงค์ให้มนุษย์นมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว  (มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล ในบัญญัติ 10 ประการ)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่