ว่าด้วย ลำดับแห่งโลกิยสุข .........

อานนท์ !  กามคุณมี ๕ อย่าง,  ห้าอย่างเหล่าไหนเล่า ?  ห้าอย่างคือ  รูปทั้งหลาย
ที่เห็นได้(ด้วยแสง)ทางตาก็ดี,  เสียงทั้งหลายที่ฟังได้(ด้วยแรงสั่นสะเทือน)ทางหูก็ดี,  

กลิ่นทั้งหลายที่ดมรู้ได้(ด้วยลมหายใจ)ทางจมูกก็ดี,  
รสทั้งหลายที่ลิ้มได้(ด้วยอาหาร)ทางลิ้นก็ดี,  และโผฏฐัพพะที่สัมผัสรู้(ด้วยขุมขน)ทางผิวกายก็ดี,  
อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา  น่ารักใคร่  น่าพอใจ  ที่ยวนตายวนใจให้รัก  เป็นที่เข้าไปตั้ง
อาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่.  

      อานนท์ !  เหล่านี้แล คือ กามคุณ ๕ อย่าง. 
อานนท์ !  สุข โสมนัสใด  อาศัยกามคุณห้าเหล่านี้บังเกิดขึ้น ;  
      อานนท์ ! สุข  โสมนัสนั้น  เราเรียกว่า  “กามสุข”. 
อานนท์ !  ขนเหล่าใดก็ตาม  จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  “สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะ
ซึ่งกามสุข  ย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส”  ดังนี้.  

      อานนท์ !  เรา ตถาคตไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้น  ของชนเหล่านั้น.  
ข้อนี้เพราะเหตุไร ?  
      อานนท์ !  เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่น  ที่เหนือกว่า  ประณีตกว่า  กว่ากามสุขนั้นยังมีอยู่. 

อานนท์ !  สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่า  ประณีตกว่า  กว่ากามสุข  นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?  
อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะสงัดจากกาม  และสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  
จึง บรรลุฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่.  
อานนท์ !  นี้แลคือความสุขชนิด  ที่เป็นอย่างอื่น ที่เหนือกว่า  ประณีตกว่า  กว่ากามสุขนั้น.  
อานนท์ !  แต่แม้กระนั้น  ถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวย
เฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส”  ดังนี้.  
อานนท์ !  เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้น.  ข้อนี้ เพราะเหตุไร ?  
อานนท์ !   เพราะเหตุว่า  สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่า  ประณีตกว่า  
กว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌาน  นั้น  ยังมีอยู่. 
......ฯลฯ (ทรงตรัสต่อกันไปโดยลำดับ อันมี ๙ 
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิ โรธ เป็นองค์ที่ ๙ ที่ประณีตสูงสุด )


(ซึ่งยังไม่ถึงนิพพาน)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่