งบ asp

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
           บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                       
                                   ไตรมาสที่ 1
                                    ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2559         2558
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  134,179      210,087
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.06         0.10
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 1
                                    ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2559         2558
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 (34,040)      196,711
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   (0.02)         0.09
     ต่อหุ้น (บาท)

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่