งบ หุ้นแม่ไก่ ASP

กระทู้สนทนา
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
           บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                       
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2559         2558         2559         2558
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  231,679       85,994      537,624      435,196
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.11         0.04         0.26         0.21
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2559         2558         2559         2558
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  (9,960)     (73,991)      187,786      284,641
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   (0.01)       (0.04)         0.09         0.14
     ต่อหุ้น (บาท)

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่