สอบถามหน่อยครับ พอดีเขียนโปรแกรม VB.net Load ไฟล์ CSV เข้า DataGridView ข้อมูลแสดงไม่ครบ เหมือนไฟล์CSV
code ที่ใช้

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       
    

            Dim ofd As New OpenFileDialog()
         
            ofd.Filter = "All file(*.txt,*.scv)|*.txt;*.csv|Text files(*.txt)|*.txt|CSV (*.csv)|*.csv"

            Dim _path As String = ""
            Dim _filenname As String = ""
            Dim Dates As DateTime

            Dim dt As New DataTable()
            If ofd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then

                _path = Path.GetDirectoryName(ofd.FileName)

                _filenname = Path.GetFileName(ofd.FileName)

                Dates = _filenname.Substring(0, 4) & ComboBox1.Text
                transdate.Value = Dates


           
                Label1.Text = ofd.FileName

Dim conString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + _path + ";Extended Properties=""Text;IMEX=1;HDR=NO;FMT=Delimited\"""
                Dim conn As New OleDbConnection(conString)
              
                
                Dim da As New OleDbDataAdapter("Select * from " + _filenname, conn)


                da.Fill(dt)


                DataGridView1.DataSource = dt
         

    

    End Sub
ผมใช้ Excel  2010  ครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่