พระเยซูคริสต์ คือ ทางสู่แผ่นดินสวรรค์

พระเยซูคริสต์เป็นหนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่พระบิดาในสวรรค์จริงหรือ

คำกล่าวอ้างนี้มิได้มาจากใคร แต่เป็นคำกล่าวอ้างของพระเยซูคริสต์พระองค์เอง ในยอห์น 14:6

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

ในยอห์น 8:24
พระเยซูตรัสว่า “ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน เพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว”

ในกิจการ 4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

ใน 1 ทิโมธี 2:5 “ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์"

การที่พระเยซูคริสต์ต้องเสด็จมา เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกร่วมกับพระบิดา (ปฐมกาล 1:1) และพระองค์ทรงร่วมสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) มนุษย์ได้ทำบาป ความบาปได้นำไปสู่ความตาย ความบาปทำให้มนุษย์ห่างเหินจากพระเจ้า แต่พระเจ้าได้สัญญาที่จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์มาเป็น พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ โดยที่พระองค์มารับความบาปทั้งสิ้นของมนุษย์ไว้ แล้วเอาความบาปไว้กับพระองค์

โดยที่พระองค์ทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน แล้วนำพระโลหิตที่หลั่งออกมาชำระบาปของมนุษย์ ซึ่งพระองค์แบกรับความบาปเอาไว้แต่พระองค์เดียว
ใน 2 โครินธ์ 5:21 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์"

ดังนั้น พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้า มนุษย์สามารถกลับไปสู่สวรรค์ได้โดยการเชื่อพระเยซูคริสต์ นี่เป็นความรับผิดชอบของเราที่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ถ้ามีหนทางอื่นๆที่นำเราไปถึงพระบิดา พระเยซูคริสต์ก็ไม่ต้องมาตายแทนความบาปของเรา

ดังนั้น การที่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าต้องมาตายบนไม้กางเขน แสดงว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้ว สรุป คือ ไม่มีทางอื่นที่นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์ มีตัวอย่างซึ่งเป็นอุทาหรณ์ให้เราคิด ถ้าเราเดินเข้าไปในป่าลึก แล้วเกิดหลงทางขึ้นมา เมื่อเดินต่อไปก็ไปพบ 2 ทาง ทางหนึ่งมีคนที่มีชีวิตยืนอยู่ อีกทางหนึ่งมีศพนอนตายอยู่บนทางนั้น แล้วเราอยากจะเดินไปทางไหน เราก็ต้องเดินไปตามทางที่คนมีชีวิตอยู่

พระเยซูคริสต์ก็คือ คนๆนั้นที่คอยเราอยู่ พี่น้องที่รักอย่าเสียเวลาในการแสวงหาทางสู่สวรรค์โดยทางอื่นเลย พระเยซูคริสต์เท่านั้น คือ ทางสู่สวรรค์


โดย ศาสนาจารย์ นายแพทย์ สิริชัย ชยสิริโสภณ


                                                           ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ


                                    
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่