เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

เหตุผลที่พระเยซูเป็นพระเจ้า

กระทู้สนทนา
1.มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซู
หมายเหตุ:ข้อพระคัมภีร์ในที่นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่คำตรัสพระเยซูโดยตรง

1.1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
(ยอห์น 1:1)
พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง
(ยอห์น 1:14)

ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพของการเป็นมนุษย์

1.2เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์
โคโลสี 2:9
(พระองค์ในที่นี้หมายถึงพระคริสต์ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์)

1.3ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช”
อิสยาห์ 9:6

เด็กคนนี้หมายถึงพระเยซูในภายหลัง

1.4จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์
ฟีลิปปี 2:5‭-‬7


1.5เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์
โคโลสี 1:16‭-‬17
(พระองค์ในที่นี้หมายถึงพระคริสต์ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์)

เพราะว่าข้อพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า(2 ทิโมธี 3:16)

2.ยอห์น 10:30 “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เมื่อมองในแวบแรก มันอาจจะดูไม่เหมือนว่าเป็นการยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า แต่จงดูว่าว่าชาวยิวมีปฎิกริยาอย่างไรต่อคำกล่าวนี้ “พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า”(ยอห์น 10:33) คนยิวเข้าใจดีว่าคำตรัสของพระเยซูเป็นการยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า ในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้พระเยซูทรงไม่เคยแก้ตัวกับชาวยิวโดยตรัสว่า “เราไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้า” นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงยอมรับจริง ๆ ว่าทรงเป็นพระเจ้าโดยการประกาศว่า “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30) ข้อพระคัมภีร์ยอห์น 8:58 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็น” อีกครั้งหนึ่งที่ชาวยิวตอบโต้ด้วยการหยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อจะขว้างพระองค์ (ยอห์น 8:59) ทำไมชาวยิวจึงต้องการที่จะขว้างพระองค์หากพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรบางอย่างที่เป็นการหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้า เช่น การกล่าวว่าทรงเป็นพระเจ้า?
ที่มา: https://www.gotquestions.org

3.โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์”
(ยอห์น 20:28)
โธมัสทูลพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเจ้า  พระเยซูก็ไม่ได้ทรงโต้แย้งอะไร ถ้าหากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระองค์ก็ต้องโต้แย้งโธมัสที่เรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าแล้ว

4.ในพระธรรมวิวรณ์ ทูตสวรรค์บอกให้อัครสาวกยอห์นนมัสการแต่พระเจ้าเท่านั้น (วิวรณ์ 19:10) หลายครั้งในพระคัมภีร์พระเยซูทรงได้รับการนมัสการ (มัทธิว 2:11; 14:33; 28:9,17; ลูกา 24:52; ยอห์น 9:38) พระองค์ทรงไม่เคยว่ากล่าวผู้ที่นมัสการพระองค์ หากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระองค์คงจะต้องบอกผู้คนไม่ให้นมัสการพระองค์ ดังเช่นที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ในพระธรรมวิวรณ์
ที่มา: https://www.gotquestions.org
(เปลี่ยนคำว่าหนังสือเป็นพระธรรม)
และพระองค์ยังบอกอีกว่าพระองค์เป็นผู้สมควรแก่การนมัสการ(มะระโก14:61-62) ซึ่งการสมควรแก่การนมัสการเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แสดงว่าพระเยซูกำลังหมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

5.หากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแล้ว การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็คงไม่มีเพียงพอที่จะเป็นค่าไถ่สำหรับความบาปของคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2) มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าไถ่สำหรับโทษที่ไม่มีวันหมดได้ มีแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรับแบกบาปของโลกทั้งโลกไว้ที่พระองค์ได้
ที่มา: https://www.gotquestions.org

6.พระเจ้าคือผู้พิพากษา(โรม2:5-8) เพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าคือผู้พิพากษา แล้วพระบิดามอบให้พระเยซูเป็นผู้พิพากษา(ยอห์น5:22) พระเยซูก็คือพระเจ้า เพราะถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า พระองค์จะพิพากษาผู้ใดได้
หมายเหตุ:การพิพากษานี้หมายถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย

7.เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยอห์น 10:30(คำตรัสพระเยซู) พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ซึ่งพระบิดาก็คือพระเจ้าอย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้ว นั่นก็หมายความว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้านั่นเอง

8.อีกเหตุผลนึงดูในคลิปนี้ https://youtu.be/E2ri3jwslXo ตั้งแต่นาทีที่ 3:50-5:50 หรือจะดูเต็มคลิปเลยยิ่งดีครับ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่เข้ามาอ่านนะครับ😇💖
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่