เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง 25 เท่า ของยอดเงินคงเหลือในบัญชี เพื่อนๆ ว่าดีมั๊ยคะ?


เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 69 ปีบริบูรณ์ (คุ้มครองถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
ต้องเปิดบัญชีใหม่ โดยลูกค้า 1 ท่านสามารถเปิดได้ 1 บัญชี และชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียว
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
ทำธุรกรรมได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ ยกเว้น ไม่สามารถผูกสินเชื่อธนวัฎได้
คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ อบ.2 (ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) และไม่คุ้มครองอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ขณะปฎิบัติหน้าที่
ความคุ้มครองเป็นจำนวน 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนประสบอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 1,000 - 100,000 บาท
สามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์ได้ ขั้นต่ำ 1 คน สูงสุด 4 คน โดยอัตราส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100%
กรณีลูกค้าอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะสิ้นสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันครบรอบวันเกิด และระบบงานจะเปลี่ยนประเภทเงินฝาก
จากเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปกติในวันถัดจากวันครบรอบวันเกิด
 โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ปกติ

กรณีลูกค้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร) ความคุ้มครองด้านประกันภัยจะสิ้นสุดลง 
แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ
(Krungthai Care Savings) จนกว่าผู้มีอำนาจตามกฏหมาย หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากมาดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับผลประโยชน์ ได้ ณ ที่ทำการของผู้รับประกันภัย 
หรือสาขาของธนาคารภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
ผู้ฝากควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings)
เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ข้อมูลจาก https://krungthai.com/th/personal/deposits/208/612
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่