เปิด “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” บนถนนสายวัฒนธรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ร่วมชมชิมช้อปของดีชาวชุมชน


กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายวัฒนธรรม จับมือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิด “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” บนถนนสายวัฒนธรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ร่วมชม ชิม ช้อป ของดี ชาวชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณชุมชนและอัตลักษณ์ไทย
สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ


วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” เป็นตลาดบกแห่งที่ 2 จากโครงการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสังคม แดงโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดสู้ศึกคึกคัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และขึ้นชื่อของตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของตลาดสู้ศึกคึกคัก

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกตลาดบก ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับตลาดบก จำนวน 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ตลาดวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคักแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยตลาดวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ถนนสู้ศึกมี “ชุมชนหัวบ้าน” มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “ชุมชนเกาะหลัก” เป็นพื้นที่แรกในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีเกาะใหญ่อยู่ในทะเลอ่าวประจวบฯ ซึ่งชุมชนแห่งนี้เริ่มแรกเป็นชุมชนของชาวประมง ที่มีผู้คนทั้งคนไทยและคนจีนอาศัยอยู่จนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกคนในชุมชนว่า “คนเกาะหลัก” ซึ่งบริเวณของชุมชนได้ขยายตัวใหญ่ขึ้น เพราะเป็นพื้นที่สำหรับพักหลบลมมรสุมแก่นักเดินเรือค้าขายจากกรุงเทพมหานครและภาคใต้ รวมถึงกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือค้าขายจากเพชรบุรีไปยังชุมพร และความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ชุมเกาะหลักนี้ เป็นจุดเติมน้ำจืดธรรมชาติไว้นำไปใช้บนเรือ ดังนั้นชุมชนนี้จึงเป็นชุมชนที่มีทั้งคนมาตั้งรกรากและแวะมาพักชั่วคราวระหว่างเดินเรือ

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


ก่อนจะมาเป็นถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก อย่างที่กล่าวมานั้นว่า ชุมชนเกาะหลัก เป็นชื่อเดิมของ “ชุมชนหัวบ้าน” มีถนนเส้นหลักตัดผ่าน เป็นถนนที่มีประวัติศาสตร์ของวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) เมื่อปี พ.ศ.2484 ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ ถูกใช้เป็นทางผ่านของทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกเพื่อเดินทัพต่อไปยังประเทศพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบัน จึงได้ชื่อว่า “ถนนสู้ศึก” และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก 1 ใน 11 แห่ง เป็นชุดแรกเมื่อปี 2560 และเปิดเป็น “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เพลิดเพลินกับการเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศบ้านเรือนเก่า ตลาดแบบย้อนยุค ช๊อป ชิมอาหาร ผลิตภัณฑ์ สินค้าหลากหลายของชาวชุมชน และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานอีกมากมาย อาทิ ตักบาตรเช้าวันอาทิตย์อุทิศให้วีรชน, การบรรเลงวงดนตรีไทย, กิจกรรมลีลาศและรำวง เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านมาเช็คอินกัน อาทิ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลหลักเมืองแห่งแรกของจังหวัดประจวบฯ, วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง, ร้านศรีเสนาะ, พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านจารย์ไก่, Street Art, คาเฟ่ลับกลางเมืองประจวบฯ, ก๋วยเตี๋ยวเรือ 9 บาท และบ้านขนมปังฮะจิ เป็นต้น ห้ามพลาดกับ “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเย็นวันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 20.00 น. และร่วมกิจกรรม "ตักบาตรถนนสู้ศึก รำลึกวีรชน" ได้ทุกวันอาทิตย์ 7.00 - 8.00 น.
 

พาพันดี๊ด๊าพาพันแอบดูพาพันไฟท์ติ้ง
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่