อยากสร้างคำสั่งที่ถ้าชนิดไฟล์ไม่ตรงตามที่กำหนดไปไม่สามารถเก็บไว็ในdatabasewได้ ทำยังไงได้บ้าง?

คือต้องการคำสั่งที่ชนิดไฟล์มันไม่ตรงกับที่กำหนดจะเก็บในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ คำสั่งที่เราทำมันไม่ตรงมันก็เก็บข้อมูลอันอื่นไว้ในฐานอยู่ดี
พอมีใครช่วยได้บ้างมั้ยคะ
Full Codeค่ะ
<?php
require_once "../config.php";
if (isset($_POST['submit']))
{
    //get value from clientd.php
    $pname = $_POST['npemohon'];
    $notel1 = $_POST['notel1'];
    $notel2 = $_POST['notel2'];
    $noic = $_POST['noic'];
    $fnoic = $_FILES['fnoic']['name']; //UPLOAD FILE
    $npemilih = $_POST['npemilih'];
    $fgeran = $_FILES['fsgeran']['name']; //UPLOAD FILE
    $jtanah = implode(' ',$_POST['jtnh']); //utk radio,checkbox, select item
    $hubungan = $_POST['hubungan'];
    $lokasi = $_POST['lksi'];
    $jpembiayaan = $_POST['jpby'];
    $hjual = $_POST['hjual'];
    $hkps = $_POST['hkps'];
    $keluasan = $_POST['kluas'];
    $hkon = $_POST['hkon'];
    $hpnambahan = $_POST['hpnamb'];
    $narkitek1 = $_POST['nartk1'];
    $narkitek2 = $_POST['nartk2'];
    $arkitekfee = $_POST['arktfee'];
    $nlawyer = $_POST['nlaw'];
    $feelawyer = $_POST['lawyerf'];
    $dbooking = $_POST['dbooking'];
    //allowed file type
    $extic = pathinfo($fnoic, PATHINFO_EXTENSION);
    $extgeran = pathinfo($fgeran, PATHINFO_EXTENSION);
    $allowed = ['pdf', 'txt', 'doc', 'docx', 'png', 'jpg', 'jpeg',  'gif', 'excel', 'mp4', 'xls','png'];
    //check if file type is valid for file noic
    if (in_array($extic, $allowed))
    {
        // get last record id
        $sql = 'select max(id) as id from clientdata';
        $query_sql = mysqli_query($link, $sql);
        if (count($query_sql) > 0)
        {
            $row = mysqli_fetch_array($query_sql);
            $fnoic = ($row['id']+1) . '-' . $fnoic;
        }
        else
            $fnoic = '1' . '-' . $fnoic;
        //set target directory
        $path1 = 'uploadic/';
        if (!is_dir($path1)) {
           echo 'error';
        } else {
          //Save the uploaded file from the database in the created folder.
          move_uploaded_file($_FILES['fnoic']['tmp_name'],($path1 . $fnoic));
        }
    }
    else
    {
        //Display when the file type does not match the specified file type.
        //echo mysqli_connect_error($link);
        echo'<script>alert("File No. IC cannot be saved (This file type is not allowed.)")</script>';
    }
    //--------------------------------------------------------------------------
    //check if file type is valid for file salinan geran
    if (in_array($extgeran, $allowed))
    {
        // get last record id
        $sql = 'select max(id) as id from clientdata';
        $query_sql = mysqli_query($link, $sql); 
        if (count($query_sql) > 0)
        {
            $row = mysqli_fetch_array($query_sql);
            $fgeran = ($row['id']+1) . '-' . $fgeran;
        }
        else
            $fgeran = '1' . '-' . $fgeran;
            
        //set target directory
        $path2 = 'uploadgeran/';
        if (!is_dir($path2)) {
           echo 'error';
        } else {
          //Save the uploaded file from the database in the created folder.
          move_uploaded_file($_FILES['fsgeran']['tmp_name'],($path2 . $fgeran));
        }
    }
    else
    {
        //Display when the file type does not match the specified file type.
        //echo mysqli_connect_error($link);
        echo'<script>alert("Grant Copy Files cannot be saved (This type of file is not allowed.)")</script>';
    }
    // insert file details into database
    $sql = "INSERT INTO clientdata(id,nama,notel1,notel2,noic,snoic,nmapemilih,sgran,jtanah,hubungan,lokasi,
    jpembiayaan,hjualan,hkaki,keluasan,hkontrak,hpnambah,narkitak1,narkitak2,arkitekfee,nlawyer,lawyerfee,dbooking) 
    VALUES (NULL,'".$pname."','".$notel1."','".$notel2."','".$noic."','".$fnoic."','".$npemilih."',
    '".$fgeran."','".$jtanah."','".$hubungan."','".$lokasi."','".$jpembiayaan."','".$hjual."','".$hkps."',
    '".$keluasan."','".$hkon."','".$hpnambahan."','".$narkitek1."','".$narkitek2."','".$arkitekfee."','".$nlawyer."',
    '".$feelawyer."','".$dbooking."')";
    $query_sql=mysqli_query($link,$sql);
    //noti after submit and go to main page
    echo "<script>
    window.location.href='clientd.php';
    alert('Your information has been saved. Thank you');
    </script>";
}else{
    echo "<script>
                  window.location.href='clientd.php';
                  alert('Value is not available');
                  </script>";
}
?>
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่