เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

สอบถามปัญหาคำสั่ง SQL ข้อมูลที่เพิ่มไม่แสดงในดาต้าเบส ไฟล์ภาพที่ถูกแก้ไขไม่แสดง

แก้ไขข่าว และภาพประกอบข่าว ปัญหาคือ เมื่อกดลบรูป รูปในโฟเดอร์ไม่หาย แต่สามารถเพิ่มรูปใหม่เข้ามาได้ แต่รูปใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั้นไม่แสดงภาพ

หน้า frm_update_news.phpsmile
Code

<?php
include 'connectdb.php';
require 'connectdb.php';
$news_id = $_GET['id'];

$sql = "SELECT * FROM tbnew WHERE news_id='$news_id'";
$res_news = mysqli_query($dbcon, $sql);
$row_news = mysqli_fetch_assoc($res_news);
?>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<h1 style="text-align:center;">แก้ไขสถานที่ท่องเที่ยว</h1>
<h1>แก้ไขรายละเอียดข่าว รหัส <?php echo $news_id; ?></h1>
<style>
label {
display: block;
}

</style>

<script src="../ckeditor/ckeditor.js"></script>
<body bgcolor="#F0FFF0">
</head>
<body>

<form id="form1" action="update_news.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<label for="newstype">เลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยว</label>
<select name ="newstype">
<option value="">--กรุณาเลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยว--</option>
<?php
$sql_newstype = "SELECT * FROM tbnewtype";
$res_newstype = mysqli_query($dbcon, $sql_newstype);

while ($row_newstype = mysqli_fetch_assoc($res_newstype)) {
if ($row_newstype['newstype_id'] == $row_news['newstype_id']) {

echo '<option value="' . $row_newstype['newstype_id'].'" selected >' . $row_newstype['newstype_detail'] . '</option>';
} else {

}
echo '<option value="' . $row_newstype['newstype_id'] . '">' . $row_newstype['newstype_detail'] . '</option>';
}
?>
</select>
<label for="news_topic">เพิ่มหัวข้อข่าว</label>
<input type="text" name="news_topic" value=" <?php echo $row_news['news_topic']; ?> " required>
<label for="news_detail">เนื้อหาข่าว</label>
<textarea name="news_detail" id="news_detail" rows="20" cols="130">
<?php echo $row_news['news_detail']; ?>
</textarea>
<script>

CKEDITOR.replace('news_detail', {
uiColor: '#E6E6FA'
});
</script>
<br>

<img src="../news_image/<?php echo $row_news['news_filename']; ?> " width="200px" height="100px">
<label for="news_filename">ภาพประกอบข่าว</label>
<input type="file" name="news_filename">
<label for="news_status">สถานะข่าว</label>
<?php
if ($row_news['news_status'] == 0) {
echo ' <input type="radio" value="0" checked name="news_status"> สถานทีท่องเที่ยวทั่วไป <br>';
echo '<input type="radio" value="1" name="news_status"> สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่น ';

} else {
echo ' <input type="radio" value="0" checked name="news_status"> สถานทีท่องเที่ยวทั่วไป <br>';
echo '<input type="radio" value="1" checked name="news_status"> สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่น ';

}

?>

<input type="hidden" name="news_id" value="<?php echo $row_news['news_id']; ?>">

<br>
<input type="submit" value="บันทึก">
</form>

<a href="../index.php">
<br>
<br>
กลับสู่หน้าหลัก</a>

หน้า update_news.php smile
<?php

include 'connectdb.php';

$news_id = $_POST['news_id'];
$newstype_id = $_POST['newstype'];
$news_topic = $_POST['news_topic'];
$news_detail = $_POST['news_detail'];
$news_status = $_POST['news_status'];

if (is_uploaded_file($_FILES['news_filename']['tmp_name'])) {
//ลบภาพก่อนอัป delete old image
$sql_select = "SELECT news_filename FROM tbnew WHERE news_id='$news_id'";
$result_image= mysqli_query($dbcon, $sql_select);
$row_image = mysqli_fetch_assoc($result_image);
$image_old = $row_image['news_filename'];
unlink("../news_image/".$image_old);
//up ภาพ
$image_ext = pathinfo(basename($_FILES['news_filename']['name']), PATHINFO_EXTENSION);
$new_image_name = 'news_'.uniqid().".".$image_ext;
$image_path = "../news_image/";
$image_upload_path = $image_path.$new_image_name;
$success = move_uploaded_file($_FILES['news_filename']['tmp_name'],$image_upload_path);
$sql_image = "UPDATE tbnew SET news_filename='$new_image_name' WHERE news_id=$news_id'";
mysqli_query($dbcon, $sql_image);
if ($success==false) {
echo "ไม่สามารถ upload รูปภาพได้";
exit();
}
}

//update data
$sql = "UPDATE tbnew SET news_topic='$news_topic',news_detail='$news_detail',news_status='$new_statues',news_data=NOW(),newstype_id='$newstype_id'";
$sql .= "WHERE news_id='$news_id'";

$result = mysqli_query($dbcon, $sql);

if ($result) {
//echo "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";

header("Location: main.php");
} else {
echo "เกิดข้อผิดพลาด ". mysqli_error($dbcon);

}
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่