สาระน่ารู้เกี่ยวกับดาบญี่ปุ่น ตอน หลักเกณฑ์การออกใบรับรอง NBTHK แต่ละประเภท (1/2)

หลักเกณฑ์การออกใบรับรองแต่ละประเภท

          บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ และการศึกษาเกี่ยวกับดาบญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ซึ่งเนื้อหาที่เขียนอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมีการแก้ไข ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆปี ดังนั้นต้องศึกษาเรื่อยๆ จะเป็นการดีที่สุด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูลต่อไปนี้...

     ๑. กรณีนำดาบเข้าประเทศญี่ปุ่น

          1. คุณไม่สามารถนำสิ่งอื่นใดนอกจากดาบศิลป์ เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นได้ ดังนั้นคุณควรเว้นการนำดาบที่ผลิตในต่างประเทศนอกเหนือจากดาบญี่ปุ่นโดยไม่จำเป็น

          2. สำหรับดาบที่มีอายุน้อยกว่า 100 ปี อาจต้องมีการอนุมัติการนำเข้า (I/L) จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ดังนั้นโปรดตรวจสอบล่วงหน้า ขั้นตอนการอนุมัติการนำเข้า (I/L) ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

          3. การนำเข้าดาบสมัยใหม่ต้องมีขั้นตอน "ใบอนุญาตนำเข้า" ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม หากดำเนินการไม่เสร็จสิ้นจะไม่ถูกส่งไปยังปลายทาง เรื่องการขึ้นทะเบียนดาบสมัยใหม่ที่ส่งคืน (นำเข้า) จากต่างประเทศสามารถยืนยันได้ว่าประวัติการลงทะเบียนได้รับการยืนยันโดยได้รับการอนุมัติการผลิตในญี่ปุ่นในอดีตและดาบยุคใหม่ (Gendaito) ได้ส่งออกไปต่างประเทศตามขั้นตอนการส่งออกปกติเท่านั้น ที่ได้ลงทะเบียนไว้จะถูกลงทะเบียน เมื่อนำเข้าสิ่งของที่ขึ้นทะเบียนในญี่ปุ่น โดยมีการเพิ่มรูปแกะสลักในต่างประเทศ อาจไม่สามารถจดทะเบียนนำเข้าได้ เว้นแต่คุณจะติดต่อคณะกรรมการการศึกษาของแหล่งที่ขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ : ข้อมูล “นำดาบเข้าประเทศญี่ปุ่น” อ้างอิงจาก https://www.tsuruginoya.com/infomation/faq

     ๒. หลักเกณฑ์การออกใบรับรองแต่ละประเภท

เกณฑ์การตรวจสอบดาบ : Token (ดาบ)

     1. Hozon Token : [ดาบที่สงวนไว้] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2015)

          1) ผลงานแต่ละยุคสมัยและโรงเรียน ไม่ต่ำกว่าสมัยเอโดะ พร้อม mei (ลายเซ็น) ที่ถูกต้อง หรือผลงานที่ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งสามารถระบุ ยุค, kuni (จังหวัด) และกลุ่ม (สาย) อาจได้รับใบรับรองระดับ Hozon

          2) ใบดาบที่เข้าลักษณะตามเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น สามารถรับใบรับรองระดับ Hozon ได้ แม้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมี kizu (ตำหนิหรือรอยขีดข่วนบนใบดาบ) ก็ตาม ตราบเท่าที่ใบดาบยังสวยงามและคงคุณค่าไว้ อาจได้รับอนุญาตให้ใช้ใบรับรองนี้ได้

          3) หากใบดาบมีการซ่อมแซม เท่าที่ไม่ได้ทำให้รูปลักษณ์ที่สวยงามลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

          4) ผลงานของช่างตีดาบหลังยุคเมจิจำกัดเฉพาะผู้ที่มีลายเซ็น (zaimei : สลักชื่อผู้สร้าง) และฝีมือดีเท่านั้น

          5) ใบดาบที่ลับให้แหลมอีกครั้งจะถูกตัดสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นผลงานของช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าสมัยนัมโบคุโจ การปรับรูปร่างใหม่ (การลับให้คมอีกครั้ง) ใบดาบต้องคงคุณค่าไว้และพื้นผิวใบดาบและก้านต้องไม่หยาบ (ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี) หากมีการจดบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในชื่อ "yaki-naoshi" ในกระดาษ

          6) “งานลงนาม” คือ งานที่ไม่สามารถระบุความถูกต้องของจารึกได้ทันทีจากจารึกและรูปแบบ และงานที่ไม่ได้ลงนามอนุญาตให้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสม สิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายๆ อาจถูกระงับ

เพิ่มเติม :

     Hozon Token : [ดาบที่สงวนไว้] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa ที่แก้ไขใหม่)

          1) เป็นใบดาบญี่ปุ่นแท้ที่ทำตามขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม

          2) เป็นใบดาบตั้งสมัยเฮฮันจนถึงสมัยเมจิ สามารถผ่านการรับรองได้ หากว่าใบดาบเป็น mumei (ไม่ได้ลงนาม)

          3) ใบดาบที่ไม่ได้ทำตามขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม เช่น ดาบโชวะโตะหรือดาบสงครามโลกครั้งที่สอง สามารถผ่านได้แล้วแต่ใบดาบต้องอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์

          4) ส่วนใบดาบที่เป็น Gi-mei (ลายเซ็นปลอมบนใบดาบ) จะไม่ผ่าน แต่หากว่าเราส่งไปทำการบูรณะกั่นใหม่โดยลบลายเซ็นออกแล้วส่งไปก็จะสามารถออกใบรับรองได้

          5) ใบดาบใหม่ที่ทำโดยช่างสมัยนี้อย่างชินซาคุโตะ (ดาบสมัยใหม่) ก็สามารถรับใบรับรองได้เช่นเดียวกัน แต่ใบดาบจะต้องคงสภาพดั้งเดิมตั้งแต่แรก และเจ้าของผลงานนั้นต้องเสียชีวิตแล้วถึงจะสามารถออกใบรับรองได้

     2. Tokubetsu Hozon Token : [ดาบอนุรักษ์พิเศษ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2015)

          1) ในบรรดาดาบที่สงวนไว้ (Hozon) ดาบที่ดีกว่าและอยู่ในสภาพที่ดีในการเก็บรักษา สามารถได้รับใบรับรองระดับ Tokubetsu Hozon 

          2) ในบรรดารายการในวรรคก่อน รายการต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์รับการยอมรับ

               - การปรับขอบใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นผลงานที่ลงนามโดยช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าสมัยสมัยนัมโบคุโช มีเอกสารและหลักฐาน หากใบดาบมีคุณค่าหรือก้านมีพื้นหยาบเล็กน้อย ในบางกรณี หากมีการจดบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในชื่อ "yaki-naoshi" ในกระดาษ

               - ผลงานที่ไม่ได้ลงนาม (mumei) ในสมัยมุโรมาจิและเอโดะ อย่างไรก็ตาม หากเป็นผลงานชิ้นเอกของช่างตีดาบที่มีชื่อเสียงและอยู่ในสภาพดีเยี่ยม บางรายการอาจผ่านการทดสอบ

เพิ่มเติม :

     Tokubetsu Hozon Token : [ดาบอนุรักษ์พิเศษ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa ที่แก้ไขใหม่)

          1) ใบดาบสมัยมุโรมาจิและสมัยเอโดะที่จะสามารถผ่านในระดับนี้ได้นั้นยังคงจะต้องรักษาสภาพกั่นที่ยังคงมีลายเซ็นที่สมบูรณ์เอาไว้

          2) ก้านใบดาบที่เป็น Suriage Nakago (ก้านใบดาบสั้นลง) ถือว่ายังเป็นที่ยอมรับได้สำหรับดาบสมัยมุโรมาจิและสมัยเอโดะ 

          3) ก้านใบดาบที่เป็น O-Suriage (ก้านสั้นลงพร้อมลายเซ็นถูกลบออก) ดาบสมัยเอโดะจะไม่สามารถผ่านได้ แต่ดาบสมัยมุโรมาจิจนถึงสมัยโมโมยามะ ถือว่ายังจะมีสิทธิที่จะได้รับอยู่ แต่ดาบเล่มนั้นจะต้องเป็นดาบที่มีคุณภาพที่สูงและดีมากๆ ถึงจะสามารถรับได้ หรืออาจจะเป็นดาบที่ทำโดยช่างที่มีชื่อเสียงมากๆ ในยุคนั้นๆ

     3. Juyo Token : [ดาบสำคัญ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2015)

     ในบรรดาดาบที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นพิเศษ (Tokubetsu Hozon) ดังต่อไปนี้ สามารถรับใบรับรอง Juyo 

          1) งานศิลปะที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ อนุรักษ์ไว้อย่างดี และได้รับการพิจารณาว่าเทียบเท่ากับ Juyo Bijutsu hin (งานศิลปะที่สำคัญ) ที่ได้รับการรับรองระดับประเทศ

          2) งานที่เข้าลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ซึ่งสร้างในสมัยก่อนหรือก่อนนัมโบคุโช แม้งานที่ไม่ได้ทำการจารึกก็มีสิทธิ์ได้รับการยอมรับนอกจากนี้ผลงานตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ และสมัยเอโดะ จะจำกัดเฉพาะงานที่มีลายเซ็นเท่านั้น นอกจากนี้ ตามกฎทั่วไป งานที่ทำขึ้นหลังจากสมัยเอโดะ คือ งานที่มีลายเซ็น

เพิ่มเติม :

     Juyo Token : [ดาบสำคัญ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa ที่แก้ไขใหม่)

          1) ดาบที่ทำขึ้นในช่วงหลังจาก สมัยนันโบคุโช มานั้นจะต้องมีลายเซ็นเป็นขั้นต่ำ และต้องเป็นช่างที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น และถ้าก้านใบดาบเป็น Suriage Nakago (ก้านใบดาบสั้นลง) ยังถือว่ายังเป็นที่ยอมรับได้ในบางกรณี 

          2) ดาบที่ทำขึ้นดาบสมัยเฮฮันจนถึงสมัยนันโบคุโชนั้น หากก้านใบดาบเป็น O-Suriage (ก้านสั้นลงพร้อมลายเซ็นถูกลบออก) สามารถผ่านขั้นนี้ได้แต่ใบดาบจะต้องมีสภาพที่ค่อนข้างดีมาก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นั้นจะระบุลงมาเป็นแค่โรงเรียนก็สามารถรับใบรับรองขั้นนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่หากว่าดาบในยุคที่กล่าวมานั้น ก้านดาบเป็น Suriage Nakago (ก้านใบดาบสั้นลง) หรือ Ubu Nakago (ก้านใบเดิมไม่แตกร้าว) ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับใบรับรองขั้นนี้มากขึ้นไปกว่าเดิม แต่ก็ต้องมีสภาพใบดาบที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

          3) ดาบบางเล่มที่ฮาม่อน (Hamon) ขาดช่วง, หายไป หรือ Saiha (การชุบแข็งซ้ำ) ก็จะสามารถเป็นกรณีที่ยอมรับได้ หากดาบเล่มนั้นเป็นดาบที่มีอายุมากๆ อย่างดาบที่ทำขึ้นมาในช่วงสมัยเฮฮันหรือดาบที่ทำโดยช่างระดับสูงในยุคนั้นๆ 

ปัจจัยที่จะทำให้ดาบได้รับใบรับรองขั้นนี้ :
1) สภาพใบดาบดี มีคุณภาพสูง 
2) ช่าง/โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
3) เด็นไร : Denrai (ประวัติของดาบ : ใครครอบครอง?, มาจากไหน?, สมบัติของใคร?) 
4) ความออริจินอลของใบดาบ 
5) ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

(ปัจจุบันมีเพียงแค่ 1x,xxx เล่มทั่วโลกที่ได้รับ JUYO TOKEN)

     4. Tokubetsu Juyo Token : [ดาบสำคัญเป็นพิเศษ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2015)

     ในบรรดาดาบที่สำคัญ ฝีมือช่างโดดเด่นยิ่งกว่า การเก็บรักษาก็ดีเยี่ยม มูลค่าของวัสดุสูงมาก และได้รับการรับรองระดับประเทศ รายการที่พิจารณาแล้วว่ามีมูลค่าเทียบเท่าผล Juyo Bijutsu hin (งานศิลปะที่สำคัญ) หรือเทียบเท่ากับ Juyo Bunkazai (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) ที่กำหนดระดับประเทศ 

เพิ่มเติม :

     Tokubetsu Juyo Token : [ดาบสำคัญเป็นพิเศษ] (มาตรฐานของ NBTHK Shinsa ที่แก้ไขใหม่)

          1) ดาบที่ได้ใบรับรองระดับนี้ ต้องมีคุณภาพเทียบเคียงกับ Juyo Bijutsu hin (งานศิลปะที่สำคัญ) หรือ Juyo Bunkazai (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)

          2) ดาบหลังจากสมัยนันโบคุโช กั่นดาบจะต้องเป็น Ubu Nakago (ก้านใบเดิมไม่แตกร้าว) มีลายเซ็นที่สมบูรณ์คงความเป็นออริจินอลที่สุด ทำโดยช่างที่มีชื่อเสียง ที่สุดของยุคนั้นๆ โดยผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานชั้นเลิศหรือเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของช่างท่านนั้น

          3) ดาบจากช่วงสมัยเฮฮันจนถึงสมัยนันโบคุโชนั้นค่อนข้างแตกต่าง เพราะว่ากรณีที่ก้านดาบเป็น Suriage Nakago (ก้านใบดาบสั้นลง) หรือ O-Suriage (ก้านสั้นลงพร้อมลายเซ็นถูกลบออก) ก็ยังจะสามารถได้การรับรองจากขั้นนี้ได้ ดาบที่จะผ่านได้นั้นจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนมากๆ โดยเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงช่าง/โรงเรียนนั้น เป็นชิ้นงานที่สำคัญมากต่อการศึกษาและอ้างอิง ที่สามารถผ่านได้นั้นจะต้องเป็นดาบชั้นเลิศจริงๆ 
 
ปัจจัยที่จะทำให้ดาบได้รับใบรับรองขั้นนี้ :
1) สภาพใบดาบดี มีคุณภาพสูง 
2) ช่าง/โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
3) เด็นไร : Denrai (ประวัติของดาบ : ใครครอบครอง?, มาจากไหน?, สมบัติของใคร?) 
4) ความออริจินอลของใบดาบ 
5) ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

อ่านตอนต่อไป >> https://pantip.com/topic/41627095

By Samurai Rapbitz
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่