กฎเหล็กของพระอรหันต์ก็คือ ... ?

กฎเหล็กของพระอรหันต์ก็คือ
ไม่ลวงละเมิดสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติแล้วแม้เพราะเห็นแห่งชีวิต (แม้ตัวตาย)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเรา ไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต
โข   ภิกฺขเว   ยํ   มยา  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺญตฺตํ  ตํ มม    สาวกา    ชีวิตเหตุปิ    นาติกฺกมนฺติ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่