เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นอย่างไร

จากหนังสือที่พูดถึงแก่นของศาสนาพุทธ
อ่านแล้วได้ประโยชน์และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง จขกท.ได้หนังสือเล่มนี้มาอย่างบังเอิญ เริ่ม
อ่านตั้งแต่ไม่รู้ว่า ขันธ์ห้าคืออะไร ถือว่าเป็น
หนังสือที่เปิดทางให้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง


ยกตัวอย่างในหนังสือ

- ถาม: เห็นอนิจจัง  กับทุกข์ขังนั้นต่างกันอย่างไร
-ตอบ   เห็นอนิจจังนั้นเป็นหน้าปฏิเสธ คือเห็นขันธ์
อานตนธาตุ นามรูปไม่มีเที่ยงไม่คงที่ยั่งยืน

เห็นทุกข์นั้นเป็นหน้ารับ คือเห็นขันธ์อายตน
ธาตุนามรูปว่า เป็นทุกข์เหลือทน และทนไม่ได้
จะต้องดับไป จึงต่างกัน

- ถาม เห็นอนัตตาเป็นหน้ารับหรือหน้าปฏิเสธ
-ตอบ  เห็นอนัตตาคือเห็นขันธ์อายตน นามรูป
ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ บัญชาของใคร และไม่
ใช่ตัวตน เป็นหน้าฏิเสธ แต่ละเอียดกว้างขวาง
กว่าการเห็นอนิจจัง ทุกขัง

-ถาม เห็นอนัตตาละเอียดกว้างขวางกว่า
เห็นอนิจจังหรีอทุกขังอย่างไร

-ตอบ เห็นอนิจจังหรือทุกขังนั้น คือ
เห็นแต่ฝั่งสังขารทั้งหลายที่เป็นฝ่าย
สังขตะส่วนเดียว

เห็นอนัตตานั้น คือเห็นสองฝั่ง คือ
บรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสังขตะ
คือสังขารและธรรมทั้งหลาย

ที่เป็นฝ่ายสังขตะ ที่เรียกว่า วิสังขารคือพระ
นิพพาน ดังแบบว่า สพฺเพ ธมฺมา
อนฺตตา ธรรมไม่ใช่ตัวตน

แสดงว่าการเห็นอนันตา กว้างขวาง
และละเอียดจริงๆ ถ้าต้องการจะบ่ง
บอกและแบ่งขอบเขต
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่