เปิดกฎหมาย ทำไมชาวพุทธถึงต้องล่า 100,000 รายชื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าคณะจังหวัดที่ถูกคำสั่งถอดถอนทั้ง 3 รูป

กระทู้สนทนา
จากกรณีที่ มหาเถรสมาคม (มส.) มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป แบบฟ้าผ่า โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีการสอบสวนความผิด เมื่อวันที่ 30 กย. 2564
จนทำให้มีการล่ากว่า 100,000 รายชื่อทั้งจากพระและสาธุชนทั่วประเทศเพื่อขอความเป็นธรรมและยื่นถวายฎีกานั้น
วันนี้ขอนำข่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดมาเพื่อทำความเข้าใจกันครับ
.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ข้อ ๕๕ การถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่นั้น จะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงแม้ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่
(๒) ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรเกินกว่า ๓๐ วัน
(๓) ขัดคำสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์ และการขัดคำสั่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์
?
(๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์
(๕) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
?????ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดรายงานโดยลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้ง เมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้ว ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ได้
.
ข้อ 5/1 การขอรับพระราชดำริในการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(2) การถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี 
จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบโดยอนุวัตตามพระราชดำรินั้น แล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้ 
และให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
.
นาย นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เป็นเรื่องของ ‘ฆราวาส’ บางคน ที่จุ้นจ้านกิจการของสงฆ์ เอื้อพวกพ้องตัวเอง โดยได้ประสานสำนักพระราชวังในการเตรียมถวายฎีกาแล้ว และหลังจากสภาเปิดจะอภิปรายให้หมดว่าใครเป็นตัวการทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น
.
เนื้อข่าวที่น่าสนใจ
นอกจากนี้มีรายงานขาวว่า พระเถระในที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่างก็ไม่ทราบเรื่อง และต่างไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
แม้จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ แต่พอมีวาระออกมา ได้แต่เพียงรับทราบไปตามระเบียบเท่านั้น 
เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลัง แต่คณะสงฆ์กลับไม่มีอำนาจตัดสินใจ ต้องยอมรับมติดังกล่าวตามที่เป็นไป และพระเถระในมส. ต่างก็ระบุว่าต่อไปจะต้องเกิดปัญหาแน่นอน 
.
เมื่อวันที่ 4 กย. พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ได้เข้าพบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในคำสั่งปลดออกจากเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี 
โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยืนยันว่า คำสั่งปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มส.ไม่ได้เป็นผู้เสนอ และท่านเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนเช่นกัน
.
วันที่ 5 ตค. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยืนยันต่อรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวมาจากไหน และมีคำสั่งปลดนี้ได้อย่างไร โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เล่าว่าได้รับหนังสือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจำนวน 30 รูปจริง แต่เรื่องคำสั่งปลดไม่ได้รับรู้ และไม่รู้ว่าเอกสารคำสั่งปลด 3 พระสังฆาธิการนั้นมาจากไหน น่าจะมาทีหลัง
.
6 ตค. นาย นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อทางฝ่ายมหาเถรสมาคมยืนยันว่า ไม่ทราบเรื่อง มาก่อน ก็ต้องถามต่อไปว่า ใครเป็นผู้จัดทำวาระการประชุมในวันนั้น”
ตามกฎหมายสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม และจะเป็นผู้จัดเตรียมวาระการประชุมให้กับมหาสมาคม 
เมื่อกรรมการมหาเถรสมาคมไม่รู้ว่าเอกสารการปลด มาได้อย่างไร ก็ต้องถามสำนักพุทธว่า วาระการประชุมเสนอปลดเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ที่นำมาแจ้งให้กรรมการมหาเถรสมาคมทราบในวันนั้น เจ้าหน้าที่สำนักพุทธคนใดเป็นผู้เรียงพิมพ์ และใครเป็นผู้นำเรื่องมาให้จัดพิมพ์ เป็นพระสงฆ์หรือบุคคลภายนอก 
หากเป็นพระสงฆ์ มีตำแหน่งหน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์หรือไม่ มีเอกสารการปลดเสนอขึ้นมาตามลำดับการปกครองอย่างไร 
และหากเป็นบุคคลภายนอก เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการสำนักพุทธอย่างไร หรือเป็นบุคคลที่พ้นจากราชการไปแล้ว แต่ยังมีอิทธิพลครอบงำข้าราชการอยู่ ก็ต้องถามว่า เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอำนาจหน้าที่อะไร 
ต้องหาความจริงให้ชัด เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับคณะสงฆ์อีกต่อไป
.
บทสรุป
จากข่าวและกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า
การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดสักรูปหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
1. เจ้าคณะจังหวัดต้องละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง
2. ต้องมีกระบวนการพิจารณาสอบสวน ตามกฎมหาเถรสมาคมข้อ 55
3. เมื่อสอบสวนแล้วพบว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี และเข้าสู่กระบวนการถอดถอน ตามกฎมหาเถรสมาคมข้อ 5/1
ตามกรณีนี้ปรากฏว่า
เจ้าคณะจังหวัดที่ถูกถอดถอน นอกจากเป็นพระนักพัฒนา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชน มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากแล้ว
ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออธิกรณ์ ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงแม้ข้อใดข้อหนึ่งมาก่อน
และไม่ได้มีการสอบสวนความผิดใดๆตามข้อ 55
นอกจากนี้ ก็ไม่เคยมีการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาถอดถอนมาก่อนแต่ประการใด
แต่อยู่ดีๆกลับมีคำสั่งถอดถอน ในวาระแจ้งเพื่อทราบ ของการประชุมมหาเถรสมาคมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom เมื่อวันที่ 30 กย. 2564
โดยที่กรรมการเถรสมาคมท่านบอกว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อน และไม่สามารถคัดค้านได้
การถอดถอนดังกล่าว จึงอาจมีความผิดปกติ ลัดขั้นตอน อาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เป็นธรรมต่อเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูปอย่างยิ่ง
.
ดังคำของพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ว่า "การถอดถอนอันตรายมากสำหรับพระ เหมือนกับ ถูกตัดหัวประหารชีวิต" 
การเรียกร้องขอคความเป็นธรรมของเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป
ไม่ใช่เป็นเรื่องยึดติด ลาภ ยศ
แต่เป็นเรื่องการเรียกร้องถึงความบริสุทธิ์ถูกต้อง และยุติธรรม

.
ทั้งนี้..ผู้เขียนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป
และขอให้มีกระบวนการสอบสวนหาความจริงว่าคำสั่งดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร มีการแทรกแซงจากผู้ไม่หวังดีจริงหรือไม่
เพื่อธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดีงาม นำมาซึ่งความสามัคคีแก่พุทธบริษัทสี่
.
ขณะนี้ พระสงฆ์และมหาชนทั่วประเทศที่เห็นถึงความไม่เป็นธรรม ได้รวมใจกัน ล่ารายชื่อเพื่อขอความเป็นธรรมให้เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 100,000 รายชื่อ
และในวันนี้ศิษยานุศิษย์ได้นำ 100,000 กว่ารายชื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์
และยื่นกรรมการมหาเถรสมาคม ขอให้ทบทวนมติถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์อีกครั้ง
ลิงก์ข่าว
https://thesender.co/16112/news/
.
อ้างอิงเนื้อหา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
https://is.gd/i8U9ZB
https://www.dailynews.co.th/education/787418/
https://themomentum.co/analysis-buddhistmonks/
https://www.dailynews.co.th/news/346050/
https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/general/724826/
https://www.banmuang.co.th/news/region/253808
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่