JJNY : เสียชีวิต136 ป่วยใหม่11,786│รสนาจี้กรมบัญชีกลางชี้แจงวินิจฉัยซื้อATK│พุ่งไม่หยุด!ภูเก็ตติดโควิด│36จว.รับมือฝนถล่ม

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 136 ราย พบป่วยใหม่ 11,786 ราย ป่วยสะสม 1,377,679 ราย
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2938086
 
โควิดวันนี้ เสียชีวิต 136 ราย พบป่วยใหม่ 11,786 ราย ป่วยสะสม 1,377,679 ราย
 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 รวม 11,786 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,345 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,165 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 271 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,377,679 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 14,738 ราย หายป่วยสะสม 1,235,470 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,025 ราย เสียชีวิต 136 ราย
 

 
‘รสนา’ จี้ ‘กรมบัญชีกลาง’ ชี้แจงการวินิจฉัยการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2937927
 
‘รสนา’ จี้ ‘กรมบัญชีกลาง’ ชี้แจงการวินิจฉัยการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น
 
วันที่ 13 กันยายน นางรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก Rosana Tositrakul เรียกร้องให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงเรื่องดีลจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ที่อภ.ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ โดยระบุว่า
 
ดิฉันส่งหนังสือขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางตอบสาธารณชนให้ชัดเจนว่าที่องค์การเภสัชกรรม(อภ.)อ้างว่าได้สอบถามกรมบัญชีกลางเรื่องจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นแล้ว ได้รับคำตอบว่า “เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้นคือประเด็นใด รวมถึงการที่อภ.ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯที่ไม่ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา ตามข้อบังคับของ อภ.ข้อ11(1) ด้วยหรือไม่ หากอธิบดีไม่ออกมาแถลงประเด็นนี้ภายใน7 วันหลังจากได้รับหนังสือจากดิฉันแล้ว ก็ถือว่าท่านยอมรับว่ากรมบัญชีกลางเห็นชอบว่าอภ.สามารถทำสัญญาจัดซื้อกับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ11(1) ซึ่งดิฉันจะได้ดำเนินเพื่อความถูกต้องต่อไป
 
เนื้อหาในหนังสือมีดังนี้
 
“ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.)ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ว่า “องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test Self-Test Kits หรือ ATK) จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหาเพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาบังคับใช้ “
 
และในคำแถลงระบุว่า “4.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบหนังสือหารือจากองค์การฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ความว่า องค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินการจัดซื้อATK 8.5 ล้านชุด ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ จึงเรียนให้ทราบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหาเพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้น
 
ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขอทราบว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางนั้น ได้วินิจฉัยการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นนั้นในประเด็นใด
 
ตามที่อภ.ได้จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกตาม “ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561” ได้ระบุให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ การซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งฯ
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
 
(๑) เป็นพัสดุเพื่อการผลิตและจําหน่ายที่ต้องซื้อจากผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้
 
และในกระบวนการคัดเลือกเพื่อจัดซื้อATK 8.5ล้านชิ้นนั้น อภ.ได้เชิญผู้ขายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 24ราย บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัดเป็น1ใน24รายที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกเสนอราคาและเป็น1ใน 16 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก และเป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุดจึงเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา หลังจากนั้น อภ.ได้ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัดแทนบริษัทออสแลนด์ฯ โดยที่บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯมิได้เป็นบริษัทที่ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา มิได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมิได้เป็นบริษัทที่ชนะการเสนอราคา องค์การเภสัชฯ อ้างว่ากรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือว่าองค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินการจัดซื้อATK 8.5 ล้านชุด ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ จึงเรียนให้ทราบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้น หมายรวมถึงการที่องค์การฯเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ข้อ 11(1) ด้วยหรือไม่
 
ข้าพเจ้าขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะองค์กรตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐโปรดออกมาแถลงให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดแจ้งว่า องค์การเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ 11(1) ได้หรือไม่
 
หากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ออกมาแถลงภายใน 7 วันนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเอกสารตอบรับการรับทราบหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้ยอมรับให้องค์การเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ 11(1) “
 
รสนา โตสิตระกูล
13 กันยายน 2564
 
https://www.facebook.com/rosana.tsk/posts/4673998662644602
 

 
พุ่งไม่หยุด! ภูเก็ต ติดโควิด 249 คน "แซนด์บ็อกซ์" บวกอีก 2 เตียงสีแดงเหลือ 15 เตียง
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6618349

พุ่งไม่หยุด ภูเก็ต ติดโควิด 249 คน “แซนด์บ็อกซ์” บวกอีก 2 ยังรักษาอยู่ 3,300 ราย ทั้งจังหวัดเหลือเตียง 312 แตง เตียงสีแดงเหลือแค่ 15 เตียง
 
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 13 ก.ย. 2564 แหล่งที่มาข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ เวลา 20.30 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 249 ราย (รายละเอียดผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบ) ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อรายใหม่ 251 ราย รวมผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 7,353 ราย ผู้ติดเชื้อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสม 91 ราย
 
รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 197 ราย รักษาหายกลับบ้านทั้งหมด 4,211 ราย ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,300 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 40 ราย ยอดคงเหลือผู้เข้าข่ายกักตัว 1,184 ราย 
 
สำหรับสถานการณ์การใช้เตียง จำนวนเตียงทั้งหมด 2,542 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงทั้งหมด 2,230 เตียง เหลือเตียงว่าง 312 เตียง แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยสีแดง 49 เตียง ว่าง 15 เตียง, เตียงผู้ป่วยสีเหลือง 418 เตียง ว่าง 79 เตียง เตียงผู้ป่วยสีเขียวใน รพ.สนาม และฮอสพิเทล รวม 2,075 เตียง ว่าง 218 เตียง
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่