กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


สวธ.จัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔”
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔” ขอพรศิลปินแห่งชาติ  เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทศไทย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ประธานในพิธี  กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย โดยในประเพณีนี้มีพิธีสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรักเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

นายชาย นครชัย 
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติขึ้นตามแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดในพื้นที่โล่ง
 มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ  เว้นระยะห่างทางสังคมของผู้เข้าร่วมขอพรศิลปินแห่งชาติ  นับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการ   สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป  สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ประกอบด้วย นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ,อ.วินัย พันธุรักษ์, นายสิงห์คม  บริสุทธิ์ ,  นางสาวชมัยพร บางคมบาง ,นายเทพ  ชุมสาย ณ อยุธยา ,นางผ่องศรี วรนุช,นางรัจนา พวงประยงค์ และ นายประยงค์  ชื่นเย็น  พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ใหม่) จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี, นายสำเริง แดงแนวน้อย,  นายประเมษฐ์  บุณยะชัย, นายปี๊บ คงลายทอง,นางสุดา ชื่นบาน และนางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ


นางรัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ


โอกาสนี้ นางรัจนา  พวงประยงค์  ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ  กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ว่า  ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงผู้อาวุโสอยู่เสมอมา โดยการจัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย)ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทิตา ที่ท่านทั้งหลายมีต่อผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ ทำให้ดิฉันรวมทั้งศิลปินแห่งชาติทุกท่านรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ดิฉันในฐานะผู้แทนของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและผู้บริหารงานวัฒนธรรม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป


ภาพบรรยากาศในงานฯพาพันเคลิ้มพาพันอาบน้ำพาพันรดน้ำต้นไม้
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่