เขียนโปรแกรม vb2010 เรียกข้อมูลในตารางDataGridViewเพื่อมาแก้ไข ข้อมูลRadioButtonไม่แสดงคะ ควรเขียนแก้ยังไง

เขียนโปรแกรม vb2010 เรียกข้อมูลในตารางDataGridViewเพื่อมาแก้ไข ข้อมูลRadioButtonไม่แสดงคะ ควรเขียนแก้ยังไง

Private Sub DataGridView1_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.DoubleClick
        Dim Con As New SqlConnection(ConStr)
        Con.Open()
        Dim MySQL As String
        MySQL = "Select * From HospitalRadio Where HospitalID = @ID"
        Dim Cmd As New SqlCommand(MySQL, Con)
        Cmd.Parameters.Add("ID", SqlDbType.Int).Value = DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value
        Dim MyReader As SqlDataReader
        MyReader = Cmd.ExecuteReader
        While MyReader.Read()
            If MyReader.HasRows Then
                GroupBox1.Enabled = True
                TextBox10.Text = MyReader("HospitalID")
                TextBox1.Text = MyReader("HospitalName")
                ComboBox2.Text = MyReader("HospitalDistrict")
                ComboBox1.Text = MyReader("HospitalProvince")
                TextBox4.Text = MyReader("RadioName")
                TextBox5.Text = MyReader("RadioGeneration")
                TextBox6.Text = MyReader("RadioNamber")
                TextBox7.Text = MyReader("HosPerson")
                TextBox8.Text = MyReader("HosNote")
                If MyReader("RadioSystem") = "VHF/FM" Then
                    RadioButton1.Checked = True
                End If
                If MyReader("RadioSystem") = "HF/SSB" Then
                    RadioButton2.Checked = True
                End If
            End If
        End While
        Con.Close()
    End Sub
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่