[BR] ถอดรหัสตัวเลขในโอกาสครบรอบ 41 ปี AOT

กระทู้ผู้สนับสนุน
ถอดรหัสตัวเลขในโอกาสครบรอบ 41 ปี AOT

เวลาเราพูดถึง “ความสำเร็จ” ของใคร หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เราคงต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราว จุดเริ่มต้น การต่อสู้ การเติบโต แนวคิดหลักที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการ จนสามารถสร้างการยอมรับในระดับสากล หรือการที่ยังสามารถรักษาพันธมิตรเอาไว้ได้ ซึ่งก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของความสำเร็จเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้ที่ยกมา อาจเป็นข้อมูลประกอบให้เราสามารถเรียนรู้ ศึกษา เข้าใจในแนวคิดนั้น ๆ หรือกระทั่งสามารถคาดเดาภาพในอนาคตของใคร หรือองค์กรใดได้ไม่ยากนัก


และเมื่อได้เห็นข่าวการครบรอบ 41 ปีของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ที่ต้องพูดว่าเป็นหน่วยงานในฝันของใครหลายคน ทั้งอยากจะเป็นหนึ่งในพนักงานของ AOT ในเครื่องแบบเท่ ๆ มีสนามบินสวยๆ เป็นออฟฟิศ ได้พบปะกับชาวต่างชาติจากทั่วโลก หรือได้มีหุ้นในฝันที่ใครมีเก็บก็มีผลกำไรให้อวดเพื่อนได้บ่อย ๆ หรือจะเป็นความฝันที่ได้บริหารจัดการสนามบินชั้นนำที่กระจายตัวอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ เหล่านี้อาจเป็นแค่ส่วนน้อยเท่าที่คิดออกตอนนี้

แล้วอะไรล่ะ ที่ทำให้องค์กรแห่งนี้เป็น “ความฝัน” ของใครหลายคน เอาล่ะ คิดสนุก ๆ มาลองถอดรหัสเล่น ๆ โดยใช้ตัวเลขพื้นฐาน 0-9 มาดูกันว่าเลขสิบตัวนี้ จะสะท้อนภาพของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารสนามบินสำคัญ ๆ ทั้ง 6 แห่งของประเทศมากว่า 4 ทศวรรษอย่างไรได้บ้าง ไปดูกัน


1

ตัวเลขแรก เริ่มกันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2522 คือวันสถาปนา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited หรือ AOT ที่เราคุ้นตา จากวันนั้นถึงวันนี้ก็กว่า 4 ทศวรรษแห่งการบริหารสนามบินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเข้าไปแล้ว


2

คือ โครงสร้างรายได้ของ AOT ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน นั่นคือ (1) รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) เช่น ค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าอากาศยาน และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (2) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) ประกอบด้วย รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากสัมปทาน ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้บริการ 


3

คือ 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ AOT ที่ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1: Service เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2: Standards เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) สนามบิน และยุทธศาสตร์ที่ 3: Financial เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)4

คือ 4 วิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างสมดุล (Balanced Approaches) ของ AOT ซึ่งประกอบด้วย 1) การลดเสียงแหล่งกำเนิด โดยสนับสนุนการใช้อากาศยานที่มีการออกแบบให้ปล่อยเสียงในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน และกำหนดน้ำหนักบรรทุกของอากาศยานที่เหมาะสม 2) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยประสานงานให้ข้อมูลแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และพื้นที่ผลกระทบด้านเสียงให้แก่หน่วยงานราชการที่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3) วิธีปฏิบัติการบินเพื่อลดเสียง โดยส่งเสริมให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยาน ปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่ำที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับปัจจัยด้านความปลอดภัย และ 4) ข้อจำกัดในการปฏิบัติการ โดยจำกัดอากาศยานที่มีเสียงดัง โดยกำหนดให้อากาศยานที่ทำการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และเชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียงไม่เกินข้อกำหนด ตาม Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC) 


5

คือ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ AOT ทั้ง 5 ประการ ที่ประกอบไปด้วย 1) ให้ใจ (Service Minded) คือการให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย 2) คือมั่นใจ (Safety & Security) คือการเป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 3) คือ ร่วมใจ (Teamwork) คือการรวมพลัง ให้เกียรติในทุกความเห็น 4) คือ เปิดใจ (Innovation) คือการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง และ 5) ภูมิใจ (Integrity) คือการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร


6

คือ จำนวนท่าอากาศยานภายใต้การกำกับของ AOT ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งสิ้น


7

คือ 7 ปีที่ AOT ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry หรือ Audiometric Test) แก่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ที่ดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง 


8

คือ ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็น AOT Digital Airports ซึ่งได้แก่ 1. Flight Information: ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเคาน์เตอร์เช็กอินและสัมภาระ 2. Transportation & Car park: บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน 3. Shop & Dine: แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าและร้านอาหาร 4. Suggestion and Help Desk: ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น 5. Map & Navigation: แผนที่อัจฉริยะ (Intelligence Map) ในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่าง ๆ 6. Facilities & Services: ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 7. Flight Alerts: แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้ และ 8. Mobile Application Translation: เครื่องช่วยแปลภาษา ได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษารัสเซีย


9

คือความมหัศจรรย์ที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับเลข 9 ซึ่งถือเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนไทย มงคลประการแรกนั่นคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสาร และพระราชทานนามท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งที่ 2 ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” อันมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2545

จากนั้นมาหลายคนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต่างได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับเลข 9 ออกมาอย่างต่อเนื่องเช่น ระยะระหว่างเสาแต่ละต้นของอาคารผู้โดยสาร มีระยะห่างกัน 9 เมตร เสาหลักหรือเสาไพลอนที่ค้ำคานหลักรั้น หรือ ซูเปอร์ทรัส มี 2 ตัวต่อหนึ่งชุด และเสาที่ค้ำคานจะห่างกัน 81 เมตร เมื่อนำเลข 8+1 เท่ากับ 9 ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของทีมออกแบบอาคารซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ส่วนของชุดเสาที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีระยะห่างกัน 126 เมตร และแน่นอนว่า 1+2+6 เท่ากับ 9

ผ้าใยสังเคราะห์บนหลังคาของอาคารเทียบเครื่องบินมี 108 ผืน ผลก็คือ 1+0+8 เท่ากับ 9 หรือถ้านำเลข 9 มาบวก 108 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 9 อยู่ดี

ทางเลื่อนในอาคารเทียบเครื่องบิน มีจำนวนทั้งสิ้น 95 ชุด ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 27 เมตร และ 108 เมตร และเลขทั้ง 2 ชุดเมื่อนำมาบวกกัน ทั้ง 2+7 และ 1+0+8 ก็เท่ากับ 9

ความเร็วของทางเลื่อนภายในตัวอาคาร และความเร็วของทางเลื่อนลาดเอียง มีความเร็ว 45 เมตรต่อนาที ไม่ต้องบวกโชว์ก็รู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ 9

วันเริ่มทดสอบทางเทคนิคของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของการบินไทย คือวันที่ 29 เดือน 9 ปี 2548 เที่ยวบินนั้นบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อเวลา 08.39 น. และมีกำหนดแตะรันเวย์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.19 น.

การทดสอบเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ก็เกิดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ด้วยเช่นกัน

ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2549 คณะผู้บริหาร AOT ได้จัดงานเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 09.09 น. อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ หรืออาจยังมีเรื่องเล่าขานอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เลข 9 ที่อาจยังรวบรวมมาได้ไม่หมด แต่ก็เชื่อว่าท่าอากาศยานแห่งนี้จะเจริญ 9 หน้าไปอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ชื่อสินค้า:   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คะแนน:     

BR - Business Review : กระทู้นี้เป็นกระทู้รีวิวจากผู้สนับสนุน

แก้ไขข้อความเมื่อ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) สนามบิน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่