เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ไบเบิล ?

***คริสตชนมีความเชื่อว่า  คัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะ (คำสอน) ของพระเจ้าผู้ประเสริฐ (God) ที่มีต่อมนุษย์
ซึ่งเขียนขึ้นจากผู้ที่ศรัทธาในพระองค์  โดยได้รับการดลใจจากพระองค์
ดังนั้นคริสตชนจึงเชื่อว่า  ข้อความทุกตอนในคัมภีร์ไบเบิล  มีความถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด

ขั้นตอนการคัดเลือกว่าหนังสือเล่มใดเป็นคัมภีร์ไบเบิล

ดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาคริสต์  ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ในหนังสือแต่ละเล่มอย่างถี่ถ้วน
แล้วจึงทำการตัดสินว่า  หนังสือเล่มใดถูกเขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้ประเสริฐ  หนังสือเล่มนั้นจึงถูกจัดเป็นคัมภีร์ไบเบิล

ในส่วนของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม (ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ)  คริสตชนจะยึดถือตามคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) ของศาสนายูดาห์ (ยิว)
แต่มีบางนิกายของศาสนาคริสต์  ได้ทำการดัดแปลงในเนื้อหาบางตอน ให้สอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของตน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่