รู้จักศาสนาพุทธ ใน 1 นาทีหลักศาสนาพุทธ
ยิ้ม

พระพุทธเจ้าท่านมีความรู้
จากการใช้ปัญญาญาณ
ซึ่งเปรียบดังใบไม้ทั้งต้น
แต่ทรงเลือกนำมาสอนเพียงเล็กน้อย
เหมือนใบไม้ในกำมือ
นั่นคือ

"ทุกข์และการดับทุกข์" (หรืออริยสัจ4)

เพราะเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุด
กว่าความรู้ใดๆ
ยิ้ม

ทั้งนี้เพราะมนุษย์รักสุขเกลียดทุกข์
จึงแสวงหาความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ
เพื่อตอบสนองความอยากนั้นๆ
แต่เกิดสุขดับทุกข์
ได้เพียงชั่วคราว
เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็
เกิดความทุกข์ใหม่

แต่ความรู้นี้ ดับความทุกข์ได้ถาวร
จึงสำคัญที่สุด
ยิ้ม

วิธีการดับทุกข์:

เพราะทุกสรรพสิ่งเกิดและดับไปตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดถาวร
ช้าหรือเร็วตามเหตุปัจจัย
การยึดมั่น ถือมั่นกับสิ่งใดๆ
แม้กายหรือใจ
ว่าเป็นเราเป็นของเรา
ทำให้เกิดความทุกข์

***
การฝึกเจริญสติ
จนมีสติตลอดเวลา
เห็นตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง
รวมทั้งร่างกายและจิตใจ

ว่าเกิดและดับ
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ลดละอัตตา
ความยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา
ทำให้ทุกข์น้อยลง
จนฝึกละอัตตาได้หมด
คือที่สุดแห่งทุกข์
จบกิจคือนิพพาน
พบความสงบเย็นตลอดไป
ยิ้ม

เมื่อไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ
ก็ไม่ต้องมาวนเกิดวนตายอีก
คือนิพพานถาวร
(ตย.พระพาหิยะบรรลุธรรมเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น)
ยิ้ม

ส่วนพิธีกรรมประเพณี
และความเชื่ออื่นๆ ในศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องสำคัญ
รองลงมา
เป็นส่วนประกอบของศาสนา

(ครบ1นาทีตรงนี้ครับ)

ยิ้ม

วิธีการเจริญสติ :

หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
https://youtu.be/TeAYskhWvII

หลวงพ่อปราโมทย์ และคณะ
https://youtu.be/6jbWw2MmwXc
https://www.dhamma.com

ยิ้ม
การฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวัน:
สั้นๆ ใช้ได้จริง (มือใหม่)
 
 https://youtu.be/qoK88FDoO_E
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

http://www.dhammathai.org/articles/dbview.php?No=21

https://www.youtube.com/watch?v=y02D8W-K0lE&list=PLPo1TA7CjnN0bngspKh4Fa2jefZBViqxw&index=1

การเดินจงกรม
https://pantip.com/topic/35586256/comment1-1

มหาสติปัฎฐาน4 ตำราฝึกเจริญสติ:
http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=10&A=6257&Z=6764

             [๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
พระอรหัตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี....

********
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ:
สละเงินแสนล้าน

ยิ้ม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีผู้บรรลุธรรม
สละทรัพย์สมบัติทางโลก เพื่อเจริญตามรอยของพระพุทธเจ้า
ดังตัวอย่างครับ

ยิ้ม


.....พระอาจารย์สิริปันโน (Ajahn Siripanno) หรือชื่อเดิมคือ Ven Siripanyo ลูกชายคนเดียวของ มหาเศรษฐี ที. อนันดากริชนัน ซึ่งร่ำรวยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นคนรวยอันดับ 2 ของตะวันออกเฉียงใต้และอันดับ 89 ของโลก

ประวัติส่วนตัวของท่านไม่ธรรมดา โดยจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และสามารถพูดได้มากถึง 8 ภาษา ซึ่งถ้ามาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ก็คงจะมีความสามารถบริหารให้ก้าวไกลไปได้

แต่ท่านกลับเลือกอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อราว 23 ปีก่อนจนมาถึงปัจจุบัน(2561) และปฏิเสธการสานต่อธุรกิจของพ่อ พร้อมกับไม่รับมรดกมูลค่ากว่า 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 ล้านบาท

ท่านบอกว่า
ธรรมะและความสุขที่ได้พบมีค่ามากกว่าเงิน
หลายแสนล้านบาท ....
ยิ้ม

ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์สิริปัญโญ 
https://youtu.be/FTT-M36vG1g

https://pantip.com/topic/32155390/
https://pantip.com/topic/30411575/

ยิ้ม

ตย.การวนเกิดตาย
เด็กเล็ก 2 ขวบ
สวดพระไตรปิฏกหลายพระสูตร
รวมความยาวเป็นชั่วโมงได้ ไม่มีใครสอนแต่จำมาจากชาติก่อน  
https://m.pantip.com/topic/40420268?

พิสูจน์ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนถาวร :
https://m.pantip.com/topic/37617901?
ยิ้ม

... สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา...
https://pantip.com/topic/38769975/

ยิ้ม
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข.....
https://m.pantip.com/topic/37823238

ยิ้ม
ประตูอมตะ
https://pantip.com/topic/34630391/

ยิ้ม
อมตสูตร :

ว่าด้วยจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน
[๘๑๘] สาวัตถีนิทาน.
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นด้วยดีใน
สติปัฏฐาน ๔ อยู่เถิด อย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลย และอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย...

https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=19&A=4874&Z=4884

ยิ้ม
กลไกการหลุดพ้น :

... แม้ในกาย แม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะ
คลายกำหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ....

https://pantip.com/topic/37823238/
ยิ้ม

แนะนำ:
1. ผลดีต่อสมองเมื่อฝึกเจริญสติ
2. การเจริญสติช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่