ผบห. GL ชี้แจงแล้ว มีไรข้องใจไหม

กระทู้สนทนา
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                                    


เรื่อง                                               : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                                          :
เรื่อง    การชี้แจงเกี่ยวกับกรณีถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
เรียน     เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ้างถึงหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เลขที่
กลต.พษ. 935/2560 ซึ่งให้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย มิทซึจิ โคโนชิตะ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับกรณีตามหนังสือที่อ้างถึงดังต่อไปนี้
1.    ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น
(Japanese Securities and Exchange Surveillance Commission ("SESC"))
ได้มีหนังสือเพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานกำกับการให้บริการทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Financial
Services Agency ("FSA") ออกคำสั่งลงโทษทางปกครองด้านการเงินให้ข้าพเจ้าชำระเงิน
สำหรับการกระทำด้วยวิธีการฉ้อฉลอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2553  ("หนังสือแนะนำ")
ในวันเดียวกันนี้ FSA ได้ตัดสินให้เริ่มกระบวนการตรวจสอบตามหนังสือแนะนำดังกล่าว
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี้มิใช่กระบวนการทางศาลในทางอาญาหรือในทางแพ่ง
แต่เป็นกระบวนการทางปกครองและดำเนินการโดย FSA
2.    ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 FSA ได้มีคำสั่งตัดสินลงโทษทางปกครองด้านการเงินให้ข้าพเจ้าชำระเงิน
("คำสั่ง FSA") โดยกล่าวอ้างเหตุผลต่างๆ ดังนี้ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมิได้เป็นคำสั่งของศาล
เป็นแต่เพียงคำสั่งของ FSA
    (1)    ข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะทำให้ราคาหลักทรัพย์ของ Wedge Holdings Co., Ltd. ("Wedge") เพิ่มสูงขึ้น
    (2)    ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ Wedge เปิดเผยข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่ระบุว่า Wedge
คาดว่าจะเข้าควบรวมกิจการของ A.P.F. Hospitality Co., Ltd. ("APF HOS") ซึ่งเป็นบริษัท Holding Company
ของ Zeavola Resort และผลกำไรจากการลงทุนของ Wedge ในส่วนที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น
ซึ่งในความเป็นจริง Wedge ไม่สามารถคาดการณ์ตามที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
โดยหลักเนื่องจากมีการแบ่งชำระเงินสำหรับค่าหุ้นกู้ซึ่งออกโดย APF HOS ให้กับ Wedge ("หุ้นกู้")
เป็นจำนวนย่อยๆ ในหลายครั้ง ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่ามีการชำระค่าหุ้นกู้เต็มจำนวน
    (3)    ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการแบ่งโอนชำระเงินที่กล่าวข้างต้น
    (4)    ราคาหลักทรัพย์ของ Wedge เพิ่มสูงขึ้นจากการกระทำต่างๆ ข้างต้น
3.    ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องรัฐ ตามคำฟ้องเลขที่ Heisei 29 (Gyou wa) No. 218
ต่อ Tokyo District Court เพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่ง FSA
ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งและจะเริ่มกระบวนพิจารณาคดีตั้งแต่ศาลชั้นต้น (ทั้งนี้
ไม่เคยมีการยื่นฟ้องร้องคดีอาญา) โดยในคำฟ้องระบุว่าคำสั่ง FSA ไม่มีมูล เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้
    (1)    Wedge ได้มีการชำระเงินค่าหุ้นกู้จริง
    (2)    ข้าพเจ้าไม่ได้ควบคุมการแบ่งโอนชำระเงินและไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงว่าข้าพเจ้าได้เข้
าควบคุมการแบ่งโอนชำระเงินในแต่ละครั้ง
     (3)    ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ราคาหุ้นของ Wedge เพิ่มขึ้น
และจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าไม่ได้ขายหุ้นแต่ยังตัดสินใจที่จะเข้าซื้อหุ้นของ
Wedge เพิ่มโดยบริษัทที่ข้าพเจ้าเป็นกรรมการอยู่
     (4)    ข้าพเจ้าไม่เคยควบคุม Wedge หรือ APF HOS เพื่อให้เข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและไม่เคยดำเนินการให้
Wedge เปิดเผยข้อมูลใดๆ เนื่องจากทั้ง 2
บริษัทดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งนี้
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงว่าข้าพเจ้าได้ควบคุม Wedge และ APF HOS
หรือดำเนินการหรือสั่งผู้อื่นให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น
      (5)    การเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวอ้างในคำสั่ง FSA ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ Wedge
4.    การไต่สวนคดีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ Tokyo
District Court
5.    ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขณะที่มีการให้สัมภาษณ์นั้น ข้าพเจ้ามิได้ถูกสั่งให้ชำระค่าปรับ
หรือได้มีคำสั่งทางปกครองทางการเงินออกมาให้ข้าพเจ้าชำระเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้
คำสั่งทางปกครองทางการเงินซึ่งมิใช่ค่าปรับในทางอาญานี้ได้ออกมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นเวลาหลังจากนั้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐ
แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ฟ้องร้องคดีในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนั้น
ข้าพเจ้าขอเรียนว่าข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำคัญผิดแต่อย่างใด
6.    คำสั่ง FSA มิได้มีผลกระทบต่อบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ("GL") และธุรกิจของ GL เนื่องจากคำสั่ง
FSA เป็นคำสั่งที่มีต่อข้าพเจ้า มิใช่คำสั่งที่มีต่อ GL บริษัทในกลุ่มของ GL หรือ Wedge
(ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ GL) แต่อย่างใด ดังนั้น GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge
จึงมิใช่ผู้ที่ต้องชำระเงินตามคำสั่งทางการปกครองทางการเงินดังกล่าว
ซึ่งทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวที่กล่าวอ้างในคำสั่ง FSA มิได้เป็นธุรกรรมที่ GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge
เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือดำเนินการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้หากสำนักงาน ก.ล.ต. มีข้องสงสัยประการใดหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม
โปรดติดต่อข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา
ขอแสดงความนับถือ


(นายมิซึจิ โคโนชิตะ)


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นายทัตซึยะ โคโนชิตะ )
                                    กรรมการ
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  GL (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่