[SR] ทำความรู้จักกับ ศาสนาคริสต์ ออร์โธดอกซ์


มาทำความรู้จักกับ ศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์
ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากนัก เพราะในประเทศไทยมีศาสนสถานเพียง 10 แห่งเท่านั้น  
วันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับนิกายออร์โธดอกซ์ พร้อมกับจัดอันดับผู้นับถือนิกายนี้จากทั่วโลกครับ

                                                                
"ศาสนจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ (อังกฤษ: Eastern Orthodox Church)" หรือเรียกย่อว่า "ศาสนจักรออร์โธดอกซ์ (Orthodox Church)" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"คริสตจักรไบแซนไทน์ (Byzantine Church)" โดยศาสนจักรนี้ปฏิบัติตามหลักการทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก ศาสนจักรนี้เชื่อว่าคริสตจักรออร์โธด็อกซ์เป็นคริสตจักรที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์เจ้า โดยสืบเนื่องมาจากอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า

คำว่า "ออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)" มีความหมายตามตัวอักษรมาจากภาษากรีก หลักคำสอนที่ถูกต้อง คือ orthos แปลว่าถูกต้อง และ doxa แปลว่าคำสอน เนื่องจากในช่วงยุคต้นของศาสนาคริสต์ มีการเผยแพร่คำสอนที่ผิด ทำให้เกิดความคลุมเครือและเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ของศาสนจักร จึงมีการนำคำว่าออร์โธด็อกซ์มาใช้เพื่อระบุถึงศาสนจักรดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องความจริง ต่อต้านการสอนที่ผิดและความแตกแยก มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องชาวคริสต์และสรรเสริญพระเยชูผู้ทรงเป็นหลักของศาสนา

ชาวออร์โธดอกซ์ถือว่าศาสนจักรออร์โธดอกซ์เป็นศาสนจักรแท้จริง ดั้งเดิม ศักดิ์สิทธิ์ สากล มีหลักคำสอนที่แท้จริงและดั้งเดิม มาตั้งแต่ศาสนาคริสต์ยุคแรกโดยไม่เคยเปลี่ยนหลักคำสอนใดๆ ศาสนจักรออร์โธดอกซ์จะมีความเชื่อเพียงหนึ่งเดียวกัน โดยจะมีอำนาจอิสระการปกครองของแต่ละสังฆมณฑล โดยจะมีสมเด็จพระสังฆราช (Patriarch) เป็นประมุข ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุด ผู้พิทักษ์ประเพณีของศาสนจักร และสามารถสืบสายกลับไปได้ถึงอัครสาวกของพระเยซูโดยเฉพาะนักบุญอันดรูว์อัครสาวก

ศาสนจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์มักจะไม่เรียกตนเองว่า “อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์” แต่จะใช้ชื่อเฉพาะเพื่อบอกที่ตั้งของแต่ละสังฆมณฑลเช่น คริสตจักรรัสเซียนออร์โธดอกซ์ , คริสตจักรกรีกออร์ทอดอกซ์ , คริสตจักรเซอเบียร์ออร์ทอดอกซ์ , คริสตจักรโรมาเนียออร์โธดอกซ์ , คริสตจักรกรีกออร์โธด็อกซ์แห่งเยรูซาเล็ม และสังฆมณฆลอื่นๆฯลฯ

นิกายออร์โธดอกซ์ ในปัจจุบันมีอำนาจปกครองประกอบด้วย 14 สังฆมณฑล  มี สมเด็จพระสังฆราช  (Patriarch) 9 พระองค์ โดยปกครองตนเองที่เป็นอิสระของแต่สังฆมณฑล ซึ่งมีหลักคำสอนและจุดประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราช  (Patriarch) ของศาสนจักรออร์โธดอกซ์แต่ละประเทศนั้น สามารถตัดสินใจที่จะกระทำการในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลักคำสอนของนิกายออร์โธดอกซ์ทั้งสิ้นที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องด้วยแต่ละประมุขของนิกายออร์โธดอกซ์ของแต่ละประเทศนั้นอยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน คือรักษาหลักคำสอนของนิกายออร์โธดอกซ์ดั้งเดิม ซึ่งต้องปฏิบัติตามเหมือนกันอย่างเคร่งครัด  ในปัจจุบันผู้นับถือนิกายออร์โธดอกซ์มีราว 350 ล้านคนทั่วโลกศาสนจักรออร์โธดอกซ์ ปกครองโดยมี 9 อัครสังฆมณฑล และ 5 สังฆมณฑล รวมเป็น 14 แห่งดังนี้
(1.)เขตอัครสังฆมณฑลสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิล (เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี)
ก่อตั้งโดยนักบุญแอนดรูว์อัครสาวก อัครสังฆมณฑลนี้ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางของศาสนจักรออร์โธดอกซ์ทั้งหมด  โดยมีสังฆมณฑลย่อย
คือ สังฆมณฑลแห่งฟินแลนด์ เขตอัครสังฆมณฑลสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิลนี้ ปกครองคริสตจักรออร์โธดอกซ์ใน ประเทศตุรกี , เกาะครีต , ภูเขาแอทอส , เกาหลีใต้ , สหราชอาณาจักร , อิตาลี , ออสเตรเลีย , ฟิลิปปินส์ และประเทศในยุโรปตะวันตกทั้งหมด โดยจะใช้ภาษากรีกและภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆประกอบพิธีกรรม

(2).เขตอัครสังฆมณฑลแห่งอะเล็กซานเดรีย (ประเทศอียิปต์)
สังฆมณฑลนี้ก่อตั้งโดยนักบุญมาระโกอัครสาวก เป็นคริสตจักรที่ปกครองชาวออร์โธดอกซ์นับล้านคนจากอียิปต์ รวมถึงแอฟริกากลางแลพแอฟริกาใต้
โดยใช้ภาษากรีกในการทำพิธีกกรม

(3.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งแอนติโอกและตะวันออกทั้งมวล
ก่อตั้งโดยนักบุญเปาโลอัครสาวก  โดยจะปกครองคริสตจักรออร์โธดอกซ์ใน ประเทศซีเรีย ตุรกีตะวันออก เลบานอน อิรัก และประเทศอาหรับต่างๆ สังฆมณฑลนี้จะใช้ภาษากรีกกับภาษาอาหรับในการประกอบพิธีกกรม

(4.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งเยรูซาเลม (ประเทศอิสราเอล)
สังฆมณฑลนี้ถือเป็นมารดาของสังฆมณฑลทั้งหลาย ก่อตั้งโดยนักบุญเปโตรและนักบุญยากอบอัครสาวก
โดยมีสังฆมณฑลย่อยคือ สังฑมลฑลแห่งภูเขาซีนาย โดยเขตอัครสังฆมณฑลนี้ปกครองคริสตจักรในเยรูซาเล็มและประเทศอิสราเอลทั้งหมด และ ปาเลสไตน์ , จอร์แดน และปกครองดูแลสถานที่เก่าแก่ทางศาสนาในอิสราเอล  โดยจะใช้ภาษากรีก,ภาษาฮิบรู,ภาษาอาราเมค และภาษาอาหรับในการประกอบพิธีกรรม

(5.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล (ประเทศรัสเซีย)
สังฆมณฑลรัสเซียแห่งนี้เป็นสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุด และชาวคริสตชนออร์โธด็อกซ์มากที่สุดในโลก
โดยมีสังฆมณฑลย่อยอยู่ 6 สังฆมณฑล ที่ขึ้นตรงกับขตอัครสังฆมณฑลแห่งรัสเซียมีดังนี้ คือ 1.สังฆมณฑลแห่งยูเครน 2.สังฆมณฑลแห่งญี่ปุ่น 3.สังฆทณฑลแห่งประเทศจีน 4.สังฆมณฑลแห่งมอลโดวา 5.สังฆมณฑลแห่งเบลารุส 6.สังฆมณฑลแห่งลัตเวีย
รัสเซียเป็นสังฆมณฑลที่มีจำนวนชาวคริสตชนออร์โธดอกซ์มากที่สุดในโลก โดยปกครองดูแลคริสตจักรใน ประเทศรัสเซีย , ยูเครน , เบลารุส , มอลโดวา , คาซัคสถาน , อุซเบกิสถาน , คีร์กิซสถาน , เติร์กเมนิสถาน , ทาจิกิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , อาเมเนีย , เยอรมนี , ญี่ปุ่น , จีน , รวมถึง"ประเทศไทย"ด้วย
สังฆมณฑลนี้จะใช้ภาษารัสเซีย,ภาษาสลาฟ,ภาษากรีก และภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆทำพิธีกรรม

(6.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งเซอร์เบีย (ประเทศเซอร์เบีย)
ปกครองดูแลคริสตจักรในประเทศเซอร์เบีย

(7.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งโรมาเนีย (ประเทศโรมาเนีย)
ปกครองดูแลคริสตจักรในประเทศโรมาเนีย ประเทศนี้เต็มไปด้วยความคับคั่งไปด้วยโบสถ์ที่มีมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยประเทศเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยโบสถ์กว่า 30,000 แห่ง

(8.)เขตอัครสังฆมณฑลแห่งบัลกาเรีย (ประเทศบัลกาเรีย)
ปกครองดูแลคริสตจักรในประเทศบัลแกเรีย

(9.)เขตสังฆมณฑลบิดรแห่งจอร์เจีย (ประเทศจอร์เจีย)
ปกครองดูแลคริสตจักรในประเทศจอร์เจีย

(10.)สังฆมณฑลแห่งไซปรัส (ประเทศไซปรัส)
สังฆมณฑลนี้จัดตั้งขึ้นโดยนักบุญเปาโลอัครสาวกและนักบุญบารนาบัส โดยได้รับความเห็นชอบให้เป็นอิสระเมื่อครั้งประชุมสภาสมัชชาสงฆ์สากลครั้งที่สาม โดยปกครองดูแลคริสตจักรในประเทศไซปรัส

(11.)สังฆมณฑลแห่งกรีซ (ประเทศกรีซ)
สังฆมณฑลแห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวคริสต์ โดยปกครองดูแลชาวกรีกออร์โธด็อกซ์ และคริสตจักรในประเทศกรีซ โดยจะใช้ภาษากรีกในการทำพิธีกรรม

(12.)สังฆมณฑลแห่งโปลิช (ประเทศโปแลนด์)
ปกครองดูแลคริสตจักรใน ประเทศโปร์แลนด์ , โปรตุเกส และบลาซิล

(13.)สังฆมณฑลแห่งสาธารณรัฐเชคและสโลวาเกีย (ประเทศสาธารณรัฐเชค)
ปกครองดูแลคริสตจักรในสาธารณรัฐเชคและสโลวาเกีย

(14.)สังฆมณฑลแห่งอเมริกา (สหรัฐอเมริกา)
มีอาจปกครองดูแลคริสตจักรในสหรัฐอเมริกา , แคนาดา และ เม็กซิโก
ชื่อสินค้า:   ศาสนจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก
คะแนน:     
**SR - Sponsored Review : ผู้เขียนรีวิวนี้ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง แต่มีผู้สนับสนุนสินค้าหรือบริการนี้ให้แก่ผู้เขียนรีวิว โดยที่ผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอื่นใดในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่