การอธิษฐานของชาวคริสต์ออร์โธดอกซ์

ผมขอนำคำอธิษฐานของชาวออร์โธดอกซ์รวบรวมจากที่ต่างๆ และแปลโดยใช้ transalate นะครับ เนื่องจากออร์โธดอกซ์มีข้อมูลน้อยมากในภาษาไทย ผมหวังข้อมูลนี้คงมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย 
                                                                                                      К.Фёдоров (นามปากกาผม)    
คำอธิษฐานของพระเจ้า. พ่อของพวกเรา
พระบิดาของเรา พระองค์อยู่ในสวรรค์! พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ ราชอาณาจักรของพระองค์มา พระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จดังในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ให้อาหารประจำวันแก่เราวันนี้ และยกหนี้ให้เราเช่นเดียวกับที่เรายกโทษให้ลูกหนี้ของเรา; และอย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากมารร้าย
 
พ่อของเราผู้สถิตในสวรรค์! พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ ให้อาณาจักรของคุณมา ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนในสวรรค์ ให้อาหารประจำวันของเราในวันนี้ และยกหนี้ให้เราเช่นเดียวกับที่เรายกโทษให้ลูกหนี้ของเรา; และอย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากมารร้าย 
олитва Господня. Отче наш
 
Отче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
 
Отец наш, Сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
คำอธิษฐานของพระเยซู
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาป
Иисусова молитва
 
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго.
สวดต่อพระตรีเอกภาพ 1
พระตรีเอกภาพทรงเมตตาเรา พระองค์เจ้าข้า โปรดชำระบาปของเรา ท่านอาจารย์ โปรดยกโทษความชั่วช้าของเรา ท่านผู้บริสุทธิ์ เสด็จเยี่ยมและรักษาความทุพพลภาพของเรา เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
 
พระองค์ทรงเมตตา (สามครั้ง)
รุ่งโรจน์และตอนนี้[2] .
Молитва ко Пресвятой Троице 1
Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́мене Твоегó рáди.
 
Го́споди поми́луй (трижды).
Слáва, и ны́не.
สวดมนต์ต่อพระตรีเอกภาพ 2
ลุกขึ้นจากการนอนหลับขอบคุณท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับหลาย ๆ คนเพราะเห็นแก่ความดีและความอดกลั้นของพระองค์ท่านไม่ได้โกรธฉันขี้เกียจและเป็นบาปต่ำกว่าที่พระองค์ทรงทำลายฉันกับคนบาปของฉัน; แต่พระองค์ทรงรักมนุษยชาติเหมือนอย่างเคย และในความสิ้นหวังของผู้มุสาได้พยุงข้าพเจ้าให้ลุกขึ้น เพื่อจะได้ตื่นขึ้นและเชิดชูพระอานุภาพของพระองค์ และบัดนี้จงทำให้จิตใจของข้าพเจ้ากระจ่างแจ้ง เปิดปากข้าพเจ้าเพื่อเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ และเข้าใจพระบัญญัติของพระองค์ และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และสรรเสริญพระองค์ในการสารภาพด้วยใจ และร้องเพลงพระนามบริสุทธิ์ทั้งหมดของพระองค์ พระบิดาและพระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์หลายศตวรรษ อาเมน
 
มาเถิด ให้เรานมัสการพระเจ้าซาร์ของเรา (คำนับ) มาเถิด ให้เรากราบลงต่อพระคริสต์ พระมหากษัตริย์ของพระเจ้าของเรา (คำนับ) มาเถิด ให้เราก้มลงกราบพระคริสตเจ้า พระเจ้าซาร์ และพระเจ้าของเรา (โค้งคำนับ)
Молитва ко Пресвятой Троице 2
От сна востáв, благодарю́ Тя, Святáя Трóице, я́ко мнóгия рáди Твоея́ блáгости и долготерпéния не прогнéвался еси́ на мя, лени́ваго и грéшнаго, нижé погуби́л мя еси́ со беззакóньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в нечáянии лежáщаго воздви́гл мя еси́, во éже у́треневати и славослóвити держáву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ óчи мы́сленныя, отвéрзи моя́ устá поучáтися словесéм Твои́м, и разумéти зáповеди Твоя́, и твори́ти вóлю Твою́, и пéти Тя во исповéдании сердéчнем, и воспевáти всесвятоé и́мя Твоé, Отцá и Сы́на и Святáго Ду́ха, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.
 
Прииди́те, поклони́мся Царéви нáшему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припадéм Христу́, Царéви нáшему Бóгу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припадéм Самому́ Христу́, Царéви и Бóгу нáшему. (Поклон)
คำอธิษฐานที่ 9 ถึงเทวดาผู้พิทักษ์
นักบุญทูตสวรรค์ ยืนอยู่ต่อหน้าวิญญาณที่ถูกสาปและชีวิตที่เร่าร้อน อย่าปล่อยให้ฉันเป็นคนบาป ออกไปจากฉันเบื้องล่างเพื่อความขุ่นเคืองของฉัน อย่าให้ที่แก่ปีศาจร้ายที่จะครอบครองฉัน ความรุนแรงของร่างกายนี้; เสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและทุกข์ยากของข้าพเจ้า และนำทางข้าพเจ้าไปตามทางแห่งความรอด เฮ้ ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ผู้พิทักษ์และผู้อุปถัมภ์วิญญาณและร่างกายที่ถูกสาปของฉัน โปรดยกโทษให้ฉันทั้งหมด ดูถูกคุณตลอดทั้งวันของท้องของฉัน และมากกว่านั้นที่ฉันทำบาปในคืนที่ผ่านมานี้ ปกปิดฉันในวันนี้ และช่วยฉัน จากการทดลองทุกอย่างที่ตรงกันข้าม ใช่แล้ว ฉันจะไม่ทำให้พระเจ้าโกรธเคือง และอธิษฐานเผื่อฉันต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงยืนยันฉันด้วยความกลัว และสำแดงให้ฉันเห็นสมควรแก่ผู้รับใช้แห่งความดีของพระองค์ อาเมน
Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
Святы́й Áнгеле, предстоя́й окая́нной моéй души́ и стрáстной моéй жи́зни, не остáви менé грéшнаго, нижé отступи́ от менé за невоздержáние моé. Не даждь мéста лукáвому дéмону обладáти мнóю, наси́льством смéртнаго сегó телесé; укрепи́ бéдствующую и худу́ю мою́ ру́ку и настáви мя на путь спасéния. Ей, святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и тéла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни животá моегó, и áще что согреши́х в прешéдшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искушéния проти́внаго, да ни в кóем гресé прогнéваю Бóга, и моли́ся за мя ко Гóсподу, да утверди́т мя в стрáсе Своéм, и достóйна покáжет мя раба Своея́ блáгости. Ами́нь.
คำอธิษฐานของนักบุญที่มีชื่อคุณ
อธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับฉันผู้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (ชื่อ) ในขณะที่ฉันรีบไปหาคุณผู้ช่วยด่วนและหนังสือสวดมนต์เพื่อจิตวิญญาณของฉัน
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Моли́ Бóга о мне, святы́й угóдниче Бóжий (имя), я́ко аз усéрдно к тебé прибегáю, скóрому помóщнику и моли́твеннику о душé моéй.
บทเพลงของพระนางมารีอา
พระมารดาของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ สรรเสริญมารีย์ พระเจ้าสถิตกับท่าน คุณได้รับพรในสตรีและความสุขเป็นผลจากครรภ์ของคุณราวกับว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงให้กำเนิดจิตวิญญาณของเรา
Песнь Пресвятой Богородице
Богорóдице Дéво, рáдуйся, Благодáтная Мари́е, Госпóдь с Тобóю; благословéна Ты в женáх и благословéн плод чрéва Твоегó, я́ко Спáса родилá еси́ душ нáших.
Troparion to the Cross และคำอธิษฐานเพื่อปิตุภูมิ
บันทึก, พระเจ้า, ประชาชนของคุณ, และอวยพรมรดกของคุณ, ชัยชนะของคริสเตียนออร์โธดอกซ์จากของกำนัลแห่งการต่อต้าน, และพระองค์ทรงรักษาที่ประทับของเจ้าไม้กางเขน
Тропарь Кресту и молитва за Отечество
Спаси́, Гóсподи, лю́ди Твоя́, и благослови́ достояние Твоé, побéды правослáвным христиáном на сопроти́вныя дáруя, и Твоé сохраняя Крестóм Твои́м жи́тельство.
สวดมนต์เพื่อชีวิต
บันทึก พระเจ้า และทรงเมตตาพ่อทางจิตวิญญาณของฉัน (ชื่อ) พ่อแม่ของฉัน (ชื่อ) ญาติ (ชื่อ) ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้คำปรึกษา ผู้อุปถัมภ์ (ชื่อของพวกเขา) และคริสเตียนออร์โธดอกซ์ทั้งหมด
Молитва о Живых
Спаси́, Гóсподи, и поми́луй отцá моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), срóдников (имена), начáльников, настáвников, благодéтелей (имена их) и всех правослáвных христиáн.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่