ธรรมชาติ ๓ อย่างทำให้ พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้
ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้น
ในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก. ธรรมชาติ ๓ อย่าง
นั้นคืออะไรเล่า ? คือ ชาติด้วย ชราด้วย มรณะด้วย
ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล ถ้าไม่มีอยู่
ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันต-
สัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็
ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดแล ที่ธรรมชาติ ๓ อย่าง
เหล่านี้ มีอยู่ในโลก, เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้น
ในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก.
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่