ระดับขั้นและตำแหน่งนางในแบบละเอียดของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลีค่ะ

กระทู้สนทนา
เป็นคนชอบดูซีรีย์ย้อนยุคทั้งของจีนและของเกาหลีค่ะ จึงสนใจค้นคว้าหาข้อมูลตำแหน่งนางในต่างๆ และอยากแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รู้อย่างละเอียดเพิ่มเติม จะได้ดูซีรีย์พีเรียดกันได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนสามารถแนะนำหรือชี้แจงได้นะคะ (กระทู้ยาวหน่อยนะคะ ^_^)

     ราชสำนักฝ่ายในของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี มีตำแหน่งนางในและเชื้อพระวงศ์อยู่มากมาย ซึ่งลำดับขั้นและตำแหน่งต่างๆ นั้นมีดังนี้

พระมเหสีและพระสนม

แดวังแดบี 대왕대비(大王大妃)
     ตำแหน่งของพระมเหสีในพระราชาองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 2-3 ขั้น หรือ "พระอัยยิกา" ซึ่งอาจจะมีฐานะเป็นพระอัยยิกาแท้ๆ หรือพระอัยยิกาเลี้ยงของพระราชาองค์ปัจจุบันด้วยก็ได้ ส่วนมากมักจะเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชามาก่อน เช่น พระอัยยิกาจองฮี ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)

วังแดบี 왕대비(王大妃)
     ตำแหน่งของพระมเหสีในพระราชาองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 1 ขั้น หรือ "พระพันปี" อาจจะมีฐานะเป็นพระมารดาแท้ๆ หรือพระมารดาเลี้ยงของพระราชาองค์ปัจจุบัน บางครั้งมักจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชาในขณะที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ด้วย เช่น พระพันปีจาซุน ในสมัยองค์ชายยอนซัน (จากเรื่อง The King and I)
     ในบางรัชสมัยมีกรณีพิเศษที่ผู้ดำรงตำแหน่งพระพันปีนั้นไม่เคยมีตำแหน่งเป็นพระมเหสีในพระราชามาก่อน แต่เนื่องจากมีฐานะเป็นพระมารดาของพระราชาองค์ปัจจุบัน และขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีศักดิ์เหมาะสมในการเป็นพระมเหสี อย่างตำแหน่งองค์หญิงพระชายาในรัชทายาท จึงอาจมีการแต่งตั้งเป็นพระมเหสีในภายหลัง และเลื่อนตำแหน่งไปเป็นพระพันปีได้ เช่น พระพันปีอินซู ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)


แดบี 대비(大妃)
     ปกติใช้เป็นคำเรียกลำลอง ร่วมกับคำว่า มามา 마마(媽媽) เป็น แดบี-มามา ใช้เรียกพระมเหสีในพระราชาองค์ก่อนหน้าขึ้นไปแบบรวมๆ โดยไม่ระบุตำแหน่งว่าเป็นพระพันปีหรือพระอัยยิกา แต่หากในรัชสมัยใดมีพระมเหสีในพระราชาองค์ก่อนอยู่ถึงสามพระองค์จากสามรัชสมัย แดบีจะเป็นตำแหน่งของพระมเหสีในพระราชาองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 1 ขั้นแทน

กุงโฮ 궁호(宮號)
วังบี 왕비(王妃)
     หมายถึง ตำแหน่งพระมเหสีองค์ปัจจุบันของพระราชา มักจะเรียกแทนพระมเหสีว่า ชุงจอน-มามา 중전마마(中殿媽媽) เป็นภรรยาเอกซึ่งมีตำแหน่งและศักดิ์สูงสุดในการปกครองฝ่ายใน ไม่นับรวมลำดับขั้นกับภรรยาอื่น เช่น พระมเหสีคงฮเย ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I), พระมเหสีอินฮยอน ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Dong Yi)


     ราชวงศ์โชซอนในสมัยยังเป็นประเทศราชของจีนนั้นไม่มีตำแหน่ง บี 비(妃) หรือตำแหน่งชายา ดังนั้นรองจากพระมเหสีจะเป็นตำแหน่งพระสนมต่างๆ ทั้งหมด 8 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น จอง 정(正) 4 ระดับ และ จง 종(從) อีก 4 ระดับ โดยที่ จอง จะมีระดับสูงกว่า จง ได้แก่

1. พิน 빈(嬪)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 1 ชั้นจอง ตำแหน่งรองลงมาจากพระมเหสี ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของพระสนมที่สามารถมีได้ ส่วนใหญ่พระราชาจะแต่งตั้งและพระราชทานนามให้อยู่ใน 8 ชื่อนี้ คือ
     ควีพิน 귀빈(貴嬪)  พระสนมเอกผู้ล้ำค่า                                ฮวาพิน 화빈(和嬪) พระสนมเอกผู้อ่อนโยนละมุนละไม
     ซุกพิน 숙빈(淑嬪)  พระสนมเอกผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และงดงาม   คยองพิน 경빈(敬嬪) พระสนมเอกผู้น่าเคารพเลื่อมใส
     ฮีพิน 희빈(禧嬪)  พระสนมเอกผู้นำความสุขศิริมงคล             วอนพิน 원빈(元嬪) พระสนมเอกผู้มีความสำคัญเป็นที่หนึ่ง
     อันพิน 안빈(安嬪)  พระสนมเอกผู้มีจิตใจสงบสุข                   ซูพิน 수빈(綏嬪) พระสนมเอกผู้สงบเรียบร้อย

     พระสนมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นขั้นพิน เช่น พระสนมจางฮีพิน หรือจางอ๊กจอง, พระสนมชเวซุกพิน ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Dong Yi), พระสนมฮงวอนพิน, พระสนมยุนฮวาพิน ในสมัยพระเจ้าจองโจ (จากเรื่อง Yi San)     แต่ก็มีบางครั้งที่พระราชาจะพระราชทานนามประจำตำแหน่งให้ใหม่ตามลักษณะนิสัยของพระสนมคนนั้นให้เด่นชัดขึ้น เช่น พระสนมซอง
อึยพิน 의빈(宜嬪, พระสนมเอกผู้ทำให้เบิกบานและสบายใจ) ในสมัยพระเจ้าจองโจ (จากเรื่อง Yi San)

2. ควีอิน 귀인(貴人)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 1 ชั้นจง "พระสนมผู้ทรงเกียรติ" เช่น พระสนมออมควีอิน ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)

3. โซอึย 소의(昭儀)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 2 ชั้นจอง "พระสนมผู้งามเลิศยิ่ง" เช่น พระสนมยูโซอึย ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Jang Hui Bin)

4. ซุกอึย 숙의(淑儀)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 2 ชั้นจง "พระสนมผู้งามบริสุทธิ์ยิ่ง" เช่น อดีตพระมเหสีเจฮอน ในสมัยพระเจ้าซองจง เคยเป็นพระสนมซุกอึย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสี (จากเรื่อง The King and I)


5. โซยง 소용(昭容)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 3 ชั้นจอง "พระสนมผู้มีกิริยางามสง่า" เช่น  พระสนมซองอึยพิน ในสมัยพระเจ้าจองโจ เคยเป็นพระสนมซองโซยง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Yi San)

6. ซุกยง 숙용(淑容)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 3 ชั้นจง "พระสนมผู้มีกิริยางามบริสุทธิ์" เช่น พระสนมจางซุกยง หรือ จางนกซู ในสมัยองค์ชายยอนซัน


7. โซวอน 소원(昭媛)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 4 ชั้นจอง "พระสนมผู้งามสง่าจับใจ" เช่น พระสนมโจควีอิน ในสมัยพระเจ้าอินโจ เคยเป็นพระสนมขั้นโซวอน ก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาจนเป็นพระสนมขั้นควีอิน (จากเรื่อง Cruel Palace)

8. ซุกวอน 숙원(淑媛)
     ตำแหน่งพระสนมขั้น 4 ชั้นจง "พระสนมผู้งามบริสุทธิ์จับใจ" เช่น พระสนมจางฮีพิน ในสมัยพระเจ้าซุกจง เคยเป็นพระสนมจางซุกวอน ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Jang Ok Jung)


สตรีสูงศักดิ์ นางในรับใช้และนางกำนัล

ซึงอึนซังกุง 승은상궁(承恩尙宮)
     ตำแหน่งสำหรับนางในรับใช้ที่ผ่านการถวายตัวกับพระราชาแล้ว เรียกว่า นางในถวายตัว หรือ ซังกุงพิเศษ ถือเป็นนางในขั้น 5 ชั้นจอง แต่มีศักดิ์สูงกว่า ซังกุง 상궁(尙宮) ซึ่งเป็นนางในขั้น 5 ชั้นจอง เหมือนกัน นางในถวายตัวยังไม่ถือว่าเป็นพระสนม จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
     เช่น พระสนมซองอึยพิน ในสมัยพระเจ้าจองโจ เคยเป็นซองซังกุง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Yi San), พระสนมชเวซุกพิน ในสมัยพระเจ้าซุกจง เคยเป็นชเวซังกุง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Dong Yi)


ซัง 상(尙)
     ตำแหน่งนางในรับใช้ระดับหัวหน้าที่ทำงานรับใช้พระราชา และเชื้อพระวงศ์ภายในวังหลวง ถือเป็นสตรีมียศศักดิ์ ดูแลควบคุมนางในนางกำนัลระดับต่ำลงมา แบ่งออกเป็น 8 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น จอง 4 ระดับ และ จง อีก 4 ระดับเช่นกัน ได้แก่

ซังกุง 상궁(尙宮) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 5 ชั้นจอง เป็นตำแหน่งสูงสุดเท่าที่นางในรับใช้ในวังจะมีได้ ดูแลเรื่องภายในวังหลวงทั้งหมด
ซังอึย 상의(尙儀) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 5 ชั้นจอง ดูแลด้านพิธีการ การประกอบพิธีภายในวังหลวง
ซังบก 상복(尙服) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 5 ชั้นจง ดูแลห้องเย็บปัก เสื้อผ้าสวมใส่ของพระราชา เชื้อพระวงศ์
ซังซิก  상식(尙食) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 5 ชั้นจง ดูแลห้องเครื่อง อาหารเครื่องสเวยต่างๆ
ซังชิม 상침(尙寢) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 6 ชั้นจอง ดูแลตำหนักและความสะอาดต่างๆ ภายในวังหลวง
ซังกง 상공(尙功) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 6 ชั้นจอง ดูแลงานด้านการฝึกอบรมนางใน
ซังจอง  상정(尙正) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 6 ชั้นจง ดูแลกฏระเบียบฝ่ายใน ตัดสินฝ่ายใน
ซังกี 상기(尙記) ตำแหน่งหัวหน้านางในรับใช้ขั้น 6 ชั้นจง ดูแลงานห้องบันทึกเรื่องราวทั้งหมดภายในวังหลวง


กุงเนียว 궁녀(宮女)
     ตำแหน่งนางในรับใช้ โดยจะต้องเข้าพิธีนาอินฉิก ถวายสัตย์เป็นนางในรับใช้ในวัง เพื่อถือว่าเป็นนางในรับใช้เต็มตัวแล้ว ถือเป็นสตรีสูงศักดิ์ที่บุคคลอื่นที่ไม่มียศตำแหน่งเทียบเท่าจะล่วงเกินไม่ได้ ตำแหน่งแบ่งออกเป็นหลายขั้น โดยกุงเนียวตั้งแต่ขั้น 7 ชั้นจอง ลงไปจนถึงขั้น 8 ชั้นจง มีทั้งหมด 12 ตำแหน่ง เป็นระดับหัวหน้านางในรับใช้ย่อย อำนาจรองลงมาจากตำแหน่งซัง คอยดูแลการทำงานของกุงเนียวขั้น 9
ชั้นจอง และ จง ในแต่ละแผนกงานในวังหลวง


แนอิน 내인(內人)
     หมายถึง นางกำนัลที่ยังไม่มียศ โดยมีการคัดเลือกเข้าวังมาตั้งแต่เด็กๆ โดยผ่านการสอบเป็นนางกำนัลเด็ก จนอายุสิบห้าปี ก็จะต้องผ่านการทดสอบ ออชองเคียงยอน เพื่อจะเป็นนางในรับใช้ขั้น 9 ชั้นจง ซึ่งเป็นกุงเนียวระดับต่ำสุด ถ้าทดสอบไม่ผ่านก็จะถูกขับออกจากวัง


     หมดแล้วค่ะ หวังว่าจะเข้าใจเกี่ยวกับระดับขั้นและตำแหน่งนางในของเกาหลีมากขึ้นจากกระทู้นี้นะคะ ยังคิดอยู่ว่าทำของจีนด้วยดีไหม เพราะชอบดูซีรีย์จีนเหมือนกัน ถ้ามีโอกาสจะลองทำดูค่ะ ^_^
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่