ตามหาความหมาย

กระทู้สนทนา
อ้างอิง มหานิทานสูตร

อานนท์     เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แล จึงเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิด นามรูป
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิด เวทนา เพราะเวทนาเป็น
ปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ
เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็น   ปัจจัย จึงเกิดชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
อุปายาส ฯ     


ช่วยหาหรืออธิบายที คำว่า นามรูป คืออะไร

อะไรคือ นาม และ อะไรคือ รูป

ตรงนี้จะตอบได้ว่า มีการคล่อมภพคล่อมชาติหรือไม่

อธิบาย โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ฯ     คืออะไร  

ที่ถามล้วนปรากฎในมหานิทานสูตร

คิดว่าการเข้าใจรูปนาม โดยเฉพาะคำว่า รูป  และการเข้าใจลักษณะของ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ฯ     

ก็จะตอบได้ว่า หลักอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท  เป็นเรื่องสภาวะจิตอย่างเดียว หรือ เป็นเรื่องนอกเหนือ
จากสภาวะจิตด้วย

ปล. ไม่ต้องอ้างพระที่เรียนสูงเรียนเก่งนะครับ เพราะ เก่งก็พลาดได้ ปัญหาที่ถาม เนื่องด้วยการปฏิบัติ ซึ่ง
       ผลการเรียนบอกไม่ได้ว่าคนนั้นจะรู้ถูกต้อง
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก ศาสนา