คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฏหมาย แล้วผู้ออกคำสั่งมีความผิดประการใด

มีหลายกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่า คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฏหมาย  เช่นกรณีนี้ แล้วมีผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประการใด ?
เป็นโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญา ?

(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๕๒ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงขยายป้ายโฆษณา โครงเหล็กให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และเป็นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการดัดแปลงที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง และให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอ านาจ สั่งให้รื้อถอนป้ายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏผลการตรวจสอบยืนยันของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า การรื้อถอนป้ายโฆษณาโครงเหล็กเฉพาะส่วนที่ดัดแปลงเพิ่มเติมสามารถกระท าได้ เนื่องจากเป็นโครงสร้าง ที่ไม่มีความยุ่งยาก อีกทั้งเป็นการลดน้ าหนักและแรงที่กระท าต่ออาคารที่ติดตั้ง ไม่มีผลท าให้ป้ายโฆษณา โครงเหล็กเดิมต้องอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของโครงสร้าง และไม่ก่อให้เกิดอันตรา ยต่อชีวิต และทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัยโดยรอบและบุคคลทั่วไป ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งรื้อถอนายโฆษณาโครงเหล็กทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่มิได้ดัดแปลงต่อเติมโดยมิได้ยกเว้นไว้ให้ชัดเจน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย )
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่