ติดปัญหา ไม่สามารถตัดยอด Stock ได้ ครับ VB Excel

เวลากดบันทึกข้อมูล จะให้มันไปตัดยอดใน Stock แต่ละ ID ของมัน แต่ปรากฎว่า มันไปตัด Stock ของ ID ตัวที่ 2 แทน 
ตัวอย่างเช่น 

A1 มี Stock อยู่ 1 ชิ้น 
B2 มี Stock อยู่ 1 ชิ้น 

เลือก A1 และ B1 อย่างละ 1 ชิ้น 
พอกด บันทึก 
B2 Stock อยู่  -1 ชิ้น
แต่ 
A1  Stock อยู่ 1 ชิ้น เท่าเดิม 

Code 
Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim FindRow As Long
    Dim EndRow2 As Long
    Dim EndRow3 As Long
    EndRow2 = Module1.EndRow(Sheet4, "A")
    EndRow3 = Module1.EndRow(Sheet7, "A")
    If ListBox1.ListCount = 0 Then
        MsgBox "ÂѧäÁ辺ÃÒ¡ÒÃÂ×ÁÊÔ¹¤éÒ"
    Else
            Sheet7.Range("A" & EndRow3).Value = Module1.MaxCode(Sheet7, "A")
            If Val(Sheet7.Range("A" & EndRow3).Value) = 0 Then Sheet7.Range("A" & EndRow3 + 1).Value = "00001" Else Sheet7.Range("A" & EndRow3 + 1).Value = Format(Sheet7.Range("A" & EndRow3).Value + 1, "00000")
           Sheet7.Range("B" & EndRow3 + 1).Value = ComboBox1.Text
            Sheet7.Range("C" & EndRow3 + 1).Value = ComboBox2.Text
            Sheet7.Range("D" & EndRow3 + 1).Value = CDate(Date)
            Sheet7.Range("E" & EndRow3 + 1).Value = TextBox1.Text
            Sheet7.Range("F" & EndRow3 + 1).Value = TextBox2.Text
            Sheet7.Range("G" & EndRow3 + 1).Value = TextBox3.Text
            For N = 0 To ListBox1.ListCount - 1
                Sheet4.Range("A" & EndRow2 + 1 + N).Value = Format(Sheet7.Range("A" & EndRow3 + 1).Value, "00000")
                Sheet4.Range("B" & EndRow2 + 1 + N).Value = ListBox1.List(N, 0)
                Sheet4.Range("C" & EndRow2 + 1 + N).Value = ComboBox1.Text
                Sheet4.Range("D" & EndRow2 + 1 + N).Value = ListBox1.List(N, 1)
                Sheet4.Range("E" & EndRow2 + 1 + N).Value = ListBox1.List(N, 2)
                Sheet4.Range("F" & EndRow2 + 1 + N).Value = ListBox1.List(N, 3)
                Sheet4.Range("G" & EndRow2 + 1 + N).Value = CDate(Date)
                Sheet4.Range("H" & EndRow2 + 1 + N).Value = "äÁè¤×¹"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                ---(ส่วนนี้คือส่วนลบ Stock)---
                FindRow = Module1.FindRow(Sheet3, "A", ComboBox3.Text)
                Sheet3.Range("H" & FindRow).Value = Sheet3.Range("H" & FindRow).Value - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Next N
            MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ"
            ComboBox1.Text = Empty
            ComboBox2.Text = Empty
            ComboBox3.Text = Empty
            ComboBox4.Text = Empty
            Label50.Caption = CDate(Date)
            Label13.Caption = Empty
            Label23.Caption = Empty
            Label47.Caption = "0"
            ListBox1.Clear
            TextBox1.Text = "0"
            TextBox2.Text = Empty
            TextBox3.Text = Empty
            TextBox4.Text = Empty
        End If
End Sub
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่