ผมพึ่งหัดเขียนโปรแกรมช่วยดูให้หน่อยครับ

กระทู้คำถาม
//manage_check_out.php

<?php 
include('db_connect.php');
if($_GET['id']){
  $id = $_GET['id'];
  $qry = $conn->query("SELECT * FROM checked where id =".$id);
  if($qry->num_rows > 0){
    foreach($qry->fetch_array() as $k => $v){
      $$k=$v;
    }
  }
  if($room_id > 0){
  $room = $conn->query("SELECT * FROM rooms where id =".$room_id)->fetch_array();
  $cat = $conn->query("SELECT * FROM room_categories where id =".$room['category_id'])->fetch_array();
}else{
  $cat = $conn->query("SELECT * FROM room_categories where id =".$booked_cid)->fetch_array();
}
 $calc_days = abs(strtotime($date_out) - strtotime($date_in)) ; 
 $calc_days =floor($calc_days / (60*60*24)  );
}
?>
<style>
  .container-fluid p{
    margin: unset
  }
  #uni_modal .modal-footer{
    display: none;
  }
</style>
<div class="container-fluid">
  <p><b>ห้อง : </b><?php echo isset($room['room']) ? $room['room'] : 'NA' ?></p>
  <p><b>ประเภท : </b><?php echo $cat['name'] ?></p>
  <p><b>ราคา : </b><?php echo ''.number_format($cat['price'],2) ?> บาท</p> 
  <p><b>อ้างอิง : </b><?php echo $ref_no ?></p>
  <p><b>ชื่อ : </b><?php echo $name ?></p>
  <p><b>เบอร์โทรศัพท์ : </b><?php echo $contact_no ?></p>
  <p><b>เช็คอิน วัน/เวลา : </b><?php echo date("M d, Y h:i ",strtotime($date_in)) ?></p>
  <p><b>เช็คเอาท์ วัน/เวลา : </b><?php echo date("M d, Y h:i ",strtotime($date_out)) ?></p>
  <p><b>จำนวน : </b><?php echo $calc_days ?> วัน</p>
  <p><b>จำนวน (ราคา * วัน) : </b><?php echo ''.number_format($cat['price'] * $calc_days ,2) ?> บาท</p>
  
    <div class="row">
      <?php if(isset($_GET['checkout']) && $status != 2): ?>
        <div class="col-md-3">
          <button type="button" class="btn btn-primary" id="checkout">เช็คเอาท์</button>
        </div>
        <div class="col-md-3">
          <button type="button" class="btn btn-primary" id="edit_checkin">แก้ไข</button>
        </div>
    <?php endif; ?>  
        <div class="col-md-3">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
        </div>
    
    </div>
</div>
<script>
  $(document).ready(function(){
    
  })
  $('#edit_checkin').click(function(){
    uni_modal("แก้ไขข้อมูล","manage_check_in.php?id=<?php echo $id ?>&rid=<?php echo $room_id ?>")
  })
  $('#checkout').click(function(){
    start_load()
    $.ajax({
      url:'ajax.php?action=save_checkout',
      method:'POST',
      data:{id:'<?php echo $id ?>',rid:'<?php echo $room_id ?>'},
      success:function(resp){
        if(resp ==1){
          alert_toast("บันทึกสำเร็จ",'success')
          setTimeout(function(){
            location.reload()
          },1500)
        }
      }
    })
  })
</script>

//check_out.php

<?php include('db_connect.php'); 
$cat = $conn->query("SELECT * FROM room_categories");
$cat_arr = array();
while($row = $cat->fetch_assoc()){
  $cat_arr[$row['id']] = $row;
}
$room = $conn->query("SELECT * FROM rooms");
$room_arr = array();
while($row = $room->fetch_assoc()){
  $room_arr[$row['id']] = $row;
}
?>
<div class="container-fluid">
  <div class="col-lg-12">
    <div class="row mt-3">
      <div class="col-md-12">
        <div class="card">
          <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered">
              <thead>
                <th><center>ลำดับ</th></center>
                <th><center>ประเภท</th></center>
                <th><center>ห้อง</th></center>
                <th><center>อ้างอิง</th></center>
                <th><center>สถานะ</th></center>
                <th><center>จัดการ</th></center>
              </thead>
              <tbody>
                <?php 
                $i = 1;
                $checked = $conn->query("SELECT * FROM checked where status != 0 order by status desc, id asc ");
                while($row=$checked->fetch_assoc()):
                ?>
                <tr>
                  <td class="text-center"><?php echo $i++ ?></td>
                  <td class="text-center"><?php echo $cat_arr[$room_arr[$row['room_id']]['category_id']]['name'] ?></td>
                  <td class="text-center"><?php echo $room_arr[$row['room_id']]['room'] ?></td>
                  <td class="text-center"><?php echo $row['ref_no'] ?></td>
                  <?php if($row['status'] == 1): ?>
                    <td class="text-center"><span class="badge badge-warning">เช็คอิน</span></td>
                  <?php else: ?>
                    <td class="text-center"><span class="badge badge-success">เช็คเอาท์</span></td>
                  <?php endif; ?>
                  <td class="text-center">
                      <button class="btn btn-sm btn-primary check_out" type="button" data-id="<?php echo $row['id'] ?>">แสดง</button>
                  </td>
                </tr>
              <?php endwhile; ?>
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script>
  $('table').dataTable()
  $('.check_out').click(function(){
    uni_modal("เช็คเอาท์","manage_check_out.php?checkout=1&id="+$(this).attr("data-id"))
  })
  $('#filter').submit(function(e){
    e.preventDefault()
    location.replace('index.php?page=check_in&category_id='+$(this).find('[name="category_id"]').val()+'&status='+$(this).find('[name="status"]').val())
  })
</script>

มันขึ้น 
Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 36
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 36
Warning: Undefined array key "" in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 36
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 36

Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 37
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\88\admin\check_out.php on line 37
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่