JJNY : โพลจุฬาฯเลิกบังคับใส่ชุด/แจ้งข้อหาเพนกวินย้ายกระถาง เสียหาย2.2แสน/สุดารัตน์เยือนนครพนม/อภิสิทธิ์เชื่อม็อบจบยาก

เปิดโพลจุฬาฯ 20 คณะฯ ให้เลิก 'บังคับใส่ชุดนิสิต' ร้อยละ 91.5 ส่งเรื่องถึงอธิการบดี 
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5542606
  

 
สำรวจนิสิตจุฬาฯ ทั้ง 20 คณะ พบว่าร้อยละ 91.5 เห็นด้วย ให้มีการ “ยกเลิกบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ พร้อมส่งเรื่องถึงอธิการบดี
 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฟซบุ๊ก สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำการเผยแพร่ผลสำรวจและรายงานความคืบหน้าว่า องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) มีมติเห็นชอบให้ผ่านเรื่องการ “ยกเลิกบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ พร้อมส่งเรื่องต่อถึงอธิการบดี โดยมีข้อความดังนี้
 
เสนอ อบจ. เรียนอธิการบดีให้ยกเลิกบังคับใส่ชุดนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา นายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล (แฟรงค์) พร้อมด้วยผู้ติดตาม อุปนายกฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ (กาเรต) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 7/2563 โดยในครั้งนี้ได้เสนอวาระในที่ประชุม พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
อุปนายกฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ เสนอว่า ทุกวันนี้หลายท่านอาจตั้งคำถามกับการมีอยู่ของหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบัน เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้อาจพบปัญหาหรือสงสัยว่าทำไมเรายังต้องใส่ชุดนิสิตมาเรียนหรือมาสอบด้วย กฎระเบียบที่ยังคงบังคับใช้พวกเรามาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ในวัยระดับอุดมศึกษา กำหนดแม้กระทั่งสิ่งที่เราต้องใส่หรือห้ามใส่ไปสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้สามารถเห็นได้จากนิสิตที่เรียกร้องและเคลื่อนไหวสนับสนุนให้ยกเลิกชุดนิสิตจำนวนมาก อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่ประจักษ์ด้วยเช่นกัน
 
จึงอาจอนุมานได้ว่า ยังมีนิสิตอีกจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใส่ชุดนิสิตของกฎระเบียบมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมาในมุมของข้าพเจ้าแล้ว เพื่อให้เกิดความแน่ใจกับความคิดดังกล่าว และเพื่อหาเหตุผลที่สนับสนุนการยกเลิกบังคับชุดนิสิต จึงได้ทำแบบสำรวจในรูปแบบออนไลน์สอบถามนิสิตจุฬาฯ ทั้งมหาวิทยาลัย ระดับชั้นปริญญาตรี ทั้งหมด 20 คณะ/สำนักวิชา/สถาบัน โดยได้ตั้งคำถามว่า “คุณเห็นด้วยให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบหรือไม่” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นเหตุผล หรือประสบการณ์ต่างๆ จากเครื่องแบบ
 
จากการสำรวจนิสิตจุฬาฯ ทั้ง 20 คณะ/สำนักวิชา/สถาบัน พบว่าร้อยละ 91.5 เห็นด้วย ให้มีการ “ยกเลิกบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ และมีเพียงร้อยละ 8.5 ไม่เห็นด้วย และเห็นว่า “สมควรมีการบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบต่อไป จากแบบสำรวจเปิดให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นได้ พบว่านิสิตจำนวนมากได้ร้องเรียนผ่านแบบสำรวจว่าตนเดือดร้อน เผชิญความลำบาก พบเจอความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ และรับภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ตลอดจนเรียนได้ไม่คล่องแคล่วในบางสาขาวิชา รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิจากการบังคับใส่เครื่องแบบอยู่หลายรูปแบบ
 
จากที่กล่าวมา รวมถึงความคิดเห็นของนิสิตจำนวนหนึ่งที่นำเสนอไปแล้วนั้น สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ กังวลถึงสภาพดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงขอเรียนเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณามีมติให้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการออกหนังสือหรือจดหมายเปิดผนึกเรียนอธิการบดี ให้พิจารณาออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ฉบับใหม่ เพื่อยกเลิกความในข้อ ๖ (๒) (ก) และข้อ ๖ (๓) (ก) ในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่มข้อความว่า “นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพตามอัธยาศัย” แทน
 
ทั้งนี้ การเสนอในครั้งนี้ ไม่ได้มีความประสงค์ให้ยกเลิกหรือล้มล้างการมีอยู่ของเครื่องแบบแต่อย่างใด หากเป็นเพียงการเสนอเพื่อให้นิสิตได้มีเสรีภาพในการเลือกสรรและกำหนดการแต่งกายในชีวิตมหาวิทยาลัยมากขึ้น (เยี่ยงอย่างหลายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีลำดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าจุฬาฯ ของเรา หากเทียบตามมาตรฐาน QS World University Rankings ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นไม่ได้กำหนดบังคับไว้แล้วในปัจจุบัน) ในการนี้ เพียงขอให้ “ยกเลิกการบังคับใส่” เครื่องแบบนิสิตเท่านั้น
 
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารฯ พิจารณามีมติให้ออกหนังสือหรือจดหมายไปยังอธิการบดี ในประเด็นและความดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
 
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้
 
1. อบจ. ช่วยประชาสัมพันธ์แบบสำรวจเพิ่มเติม กรณียกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ โดยใช้แบบสำรวจเดิมของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ในการดำเนินการต่อไป
(อนุมัติ 20 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มีสิทธิออกเสียง 21 เสียง)
 
2. ให้ อบจ. ออกหนังสือเรียนอธิการบดี พร้อมข้อมูลจากแบบสำรวจฯ ให้มีการแก้ไขประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบนิสิต พ.ศ. 2562
(อนุมัติ 20 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มีสิทธิออกเสียง 21 เสียง)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอข้างต้น
 

 
ฮือฮา ตร.แจ้งข้อหา ‘เพนกวิน’ ทำให้เสียทรัพย์ ย้ายกระถางต้นไม้กทม. เสียหาย 2.2 แสน
https://www.matichon.co.th/politics/news_2488314
 
ฮือฮา ตร.แจ้งข้อหา ‘เพนกวิน’ ทำให้เสียทรัพย์ อ้างย้ายกระถางต้นไม้ เสียหาย 2.2 แสน
 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. กรณีจัดกิจกรรมทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความเอาผิด แกนนำ แต่มีเรื่องน่าประหลาดใจ โดย นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หนึ่งในแกนนำ  เล่าเรื่องนี้ ระบุว่า ตำรวจ ตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ กรณีขนย้ายต้นไม้ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นเงิน “223,700 บาท  โดย ระบุว่า
 
เรื่องขำขันประจำวัน จากกรณีจัดกิจกรรมทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนั้น พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้ร่วมแรงกันยกเอากระถางต้นไม้ที่วางล้อมอนุสาวรีย์ออกไปวางเรียงบนถนนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและคืนพื้นที่ให้ประชาชน ปรากฎว่าวันนี้ผมโดนตำรวจตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ พูดง่ายๆ ก็คือทำลายข้าวของ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทำลายยังไง ในเมื่อต้นไม้ก็อยู่ดี กระถางก็ไม่ได้แตก ม็อบเดินขบวนไปแล้วเทศกิจก็เอามาเรียงเก็บที่เดิม มันทำให้เสียทรัพย์ยังไง ยิ่งไปกว่านั้น ทาง กทม. ยังได้ตีราคาความเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้น
 
“223,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท)”
 
จึงขอเรียนถามทาง กทม. ว่าคุณพี่ปลูกต้นไม้อะไรราคาสองแสนกว่าบาท ต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรืออย่างไร การใช้จ่ายเงินเป็นยังไง ใครอนุมัติ
 
ขอฝากคุณศรีสุวรรณ จรรยา ถ้าว่างจากการหาเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยช่วยมาตรวจสอบเรื่องนี้ทีครับ ขอบคุณครับ 
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่