มหาราช ชาติไทย (รวมพระราชประวัติย่อ)

พระเจ้าพรหมมหาราช
ราชธานี - โยนกนครเชียงแสน
ราชวงศ์ - สิงหนติ
พระราชสมภพ - พ.ศ. 1555
ครองราชย์ - พ.ศ. 1572 - พ.ศ. 1632 (60 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 1632 (77 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ประกาศอิสรภาพให้พ้นเป็นเมืองขึ้นจากขอม
- ยกทัพขับไล่ กองทัพขอมได้สำเร็จ
- ขยายดินแดนอาณาจักรโยนกนครให้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
- ทรงสร้างเมืองใหม่ เวียงไชยปราการ เป็นเมืองสำคัญ
พญามังรายมหาราช  
ราชธานี - ล้านนาเชียงใหม่
ราชวงศ์ - มังราย
พระราชสมภพ - พ.ศ. 1782
ครองราชย์ - พ.ศ. 1805–1854 (49 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 1854 (72 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- แยกตัวออกจาก หิรัญนครเงินยางเชียงลาว
- ทรงสร้างเมือง เชียงราย, เวียงฝาง, เวียงกุมกาม เป็นเมืองสำคัญ
- สถาปนา เมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี
- รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น
- มีความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีต่อ แคว้นพะเยา และ อาณาจักรกรุงสุโขทัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ราชธานี - กรุงสุโขทัย
ราชวงศ์ - พระร่วง
พระราชสมภพ - พ.ศ. 1780
ครองราชย์ - พ.ศ. 1822 - พ.ศ. 1842 (20 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 1842 (62 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน
- ทรงพัฒนาอาณาจักรกรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
- ทรงทำมาค้าขายและด้านการทูตได้อย่างเสรีไปถึงแผ่นดินจีน
- ขยายดินแดนอาณาจักรกรุงสุโขทัยได้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
- ประดิษฐ์อักษรลายสือไทย ปี พ.ศ. 1826
- ทรงตั้งระฆังร้องทุกข์ ต่อชาวราษฎร์
- บำรุงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรือง
- มีความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีต่อ แคว้นพะเยา และ อาณาจักรล้านนา
พระเจ้าติโลกราช
ราชธานี - ล้านนาเชียงใหม่
ราชวงศ์ - มังราย
พระราชสมภพ - พ.ศ. 1952
ครองราชย์ - พ.ศ. 1985–2030 (45 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2030 (78 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ทรงพัฒนาอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
- ขยายดินแดนอาณาจักรล้านนาได้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
- ทำการสังคายนาพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในดินแดนไทย
- ทรงทำมาค้าขายได้อย่างเสรีไปถึงแผ่นดินจีน
- เจริญสัมพันธไมตรีการทูตกับจีน
- ต่อต้านกองทัพอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และ มาเป็นพันธมิตรในช่วงเวลาสงบศึก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ราชธานี - กรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์ - สุโขทัย
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2098
ครองราชย์ - พ.ศ. 2133 - พ.ศ. 2148 (15 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2148 (49 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ประกาศอิสรภาพให้พ้นเป็นเมืองขึ้นจากพม่า
- ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชา
- ขยายดินแดนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
- ยกทัพตีกรุงหงสาวดีคืน เพื่อไม่ให้กลับมารุกรานอีกมาเป็นเวลานับ160ปี
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ราชธานี - กรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์ - ปราสาททอง
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2175
ครองราชย์ - พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 (32 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2231 (56 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ทรงพัฒนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
- เจริญสัมพันธไมตรีด้านการทูตมหาอำนาจฝรั่งเศส
- ทรงสร้างเมืองลพบุรีไว้เป็นเมืองสำรอง
- ติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา 
- ส่งเสริมด้านวรรณกรรมบทกวีและศิลปะจนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ราชธานี - กรุงธนบุรี
ราชวงศ์ - ธนบุรี
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2277
ครองราชย์ - พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325 (15 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2325 (48 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- กอบกู้เอกราชแผ่นดินไทยคืนมาจากพม่า
- สถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี
- รวบรวมแผ่นดินจากก๊กต่างๆ ให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง
- ขยายดินแดนอาณาจักรได้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ให้ยังคงอยู่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราชธานี - กรุงรัตนโกสินทร์
ราชวงศ์ - จักรี
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2279
ครองราชย์ - พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352 (27 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2352 (73 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานี
- ทรงยกทัพป้องกันราชอาณาจักร ศึกสงคราม 9 ทัพ 
- ออกกฎหมายตราสามดวง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช)
ราชธานี - กรุงรัตนโกสินทร์
ราชวงศ์ - จักรี
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2347
ครองราชย์ - พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2411 (17 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2411 (63 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- ปรับปรุงด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น
- ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง 
- ต่อต้านอาณานิคมโลกตะวันตก
- นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รุ่นบุกเบิกเข้าสู่สยามประเทศ
- บิดาวิทยาศาสตร์ไทย และ ดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณ สุริยุปราคา ได้อย่างแม่นยำ บุกเบิก วิชาวิทยาศาสตร์ ของไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ราชธานี - กรุงรัตนโกสินทร์
ราชวงศ์ - จักรี
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2396
ครองราชย์ - พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2453 (42 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2453 (57 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ราชาธิปไตยแบบศักดินา มาเป็น ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
- ทรงรักษาความเป็นเอกราชของชาติจากมหาอำนาจโลกตะวันตกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ
- เสด็จประพาสต้นเยี่ยมเยือนราษฎร
- เสด็จประพาสยุโรปเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อคานอำนาจให้หลุดพ้นจากอำนาจอาณานิคม
- นำเข้ารถไฟเข้าสู่สยามประเทศเป็นครั้งแรก
- ทรงประกาศยกเลิกระบบไพร่และทาส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระภัทรมหาราช)
ราชธานี - กรุงรัตนโกสินทร์
ราชวงศ์ - จักรี
พระราชสมภพ - พ.ศ. 2470
ครองราชย์ - พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2559 (70 ปี)
สวรรคต - พ.ศ. 2559 (88 พรรษา)
พระราชกรณียกิจสำคัญ
- เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร์ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
- พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี
- ด้านการพัฒนาชนบทและฝนหลวง
- พัฒนาด้านการเกษตรและชลประทาน
- พัฒนาด้านการแพทย์
- พัฒนาด้านการศึกษา
- ออกไปเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการ
 
หากข้อมูลผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าต้องขออภัย ใน ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่