ต้องการบริจาคร่างกายและอวัยวะทั้งหมดให้กับ รพ.มข.

มีวิธีใดบ้างครับที่เราจะบริจาคร่างการให้คณะแพทย์ รพ.มข. โดยไม่ต้องเดินทางมากรอกเอกสารเอง
ความคิดเห็นจาก Expert Account
ความคิดเห็นที่ 1คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริจาคอวัยวะ
https://www.kkh.go.th/donate/donate-organ/
https://www.kkh.go.th/center-clinics/ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ/


บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลียขอนแก่น

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อ ให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์ สูงสุด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกายดังนี้คือ

ภาควิชาฯ จะรับบริจาคร่างกาย เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดต่อไปนี้เท่านั้น คือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย ยโสธร นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

จะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคมะเร็ง โรคไต โรคเบาหวาน โรควัณโรค โรคตับอับเสบบี และโรคเอดส์

ต้องมีอายุระหว่าง 20-80 ปี
การบริจาคแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ 2 แบบ คือ

แบบ ที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาชำแหละ (หลังจากศึกษาแล้ว ญาติสามารถนำกระดูกไปทำ พิธีเองได้ หรือจะให้ทางภาควิชาฯ จัดพิธีพระราช ทานเพลิงศพให้ก็ได้)

แบบ ที่ 2 เพื่อทำโครงกระดูกไว้ศึกษา (ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน) ในกรณีนี้จะรับเฉพาะผู้ที่ อายุน้อยกว่า 55 ปี ในวันที่ถึงแก่กรรมแล้วเท่านั้น

หากผู้อุทิศร่างกาย และ ญาติมีความประสงค์จะยกเลิกการอุทิศร่างกาย กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งไปยังภาควิชาให้ทราบ

* โทรศัพท์ในเวลาราชการติดต่อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมายเลข (043) 348381, (043) 363173, (043) 363212, (043) 242342-6, (043) 348360-8, (043) 347518-26 ต่อ 3173 หรือ 3212


ขั้นตอนการรับบริจาคร่างกาย
ขอ แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายจากเจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หรือ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากเวปไซด์ข้างบน ของทางภาควิชาฯ เพื่อนำไปกรอกรายละเอียด และวัตถุประสงค์ ของผู้อุทิศร่างกาย ให้เรียบร้อย

แนบรูปถ่ายขนาด 1 X 1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป

ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกาย พร้อมรูปถ่าย ตามข้อ 1 และข้อ 2 แก่เจ้าหน้าที่เพื่อออกบัตรประจำตัวให้

สำหรับ ท่านที่ต้องการจะติดต่ออุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ กรุณาส่งหลักฐานดังกล่าวทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองพร้อมติดแสตมป์ ส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่ายไปที่

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เมื่อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับพร้อมรูปถ่ายของท่านแล้ว จะดำเนินการออกบัตรประจำตัว ผู้อุทิศร่างกายและส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุเอาไว้ ในหนังสืออุทิศร่างกาย และขอให้ท่านพกบัตรประจำ ตัวผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ขอความกรุณาแจ้งให้ทางภาควิชาฯ ทราบด้วย

การปฏิบัติสำหรับญาติเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม

ให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งไปที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามวัน เวลา และหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. หมายเลข (043) 348381, (043) 363212, (043) 363173, (043) 242342-6, (043) 348360-8, (043) 347518-26 ต่อ 3173 หรือ 3212

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการอื่นๆ เวลา 8.30 -16.30น. หมายเลข(043) 363386,
(043)242342-6, (043) 348360-8, (043) 347518-26 ต่อ 3386

หมาย เหตุ ให้ผู้แจ้งโทรไปในช่วงเวลา 8.30-16.30 น. ไม่ว่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาใดก็ตาม เนื่องจากพนักงานขับรถ และพนักงานรักษาศพ จะปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเวลานี้เท่านั้น

กรณี อุทิศแบบที่ 1 (เพื่อชำแหละศึกษา) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปฉีดยาศพแล้ว ญาติสามา รถขอตั้งศพ ไว้ทำบุญได้ 3 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จะกลับมารับศพ ไปดองไว้เพื่อ ให้นักศึกษา ชำแหละศึกษาต่อไป

กรณี อุทิศแบบที่ 2 (ทำโครงกระดูก) เจ้าหน้าที่จะนำศพไปเก็บที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทันทีและไม่มีการ ฉีดยาศพแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากคุณภาพของศพ แม้ว่าผู้บริจาคมีความประสงค ์อุทิศเพื่อ ใช้ชำแหละ ศึกษาก็ตาม

หากญาติหรือผู้อุทิศร่างกายต้อง การยกเลิกการอุทิศร่างกาย ขอความกรุณาแจ้งให้ทางภาควิชาฯทราบ เพื่อทางภาควิชาฯจะได้ทำการยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

หมายเหตุ
เมื่อ ทำการศึกษาจนเสร็จสิ้นแล้ว ภาควิชาฯ จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบ และเชิญญาติไปร่วม ในพิธี พระราชทานเพลิง ศพครูใหญ่ ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษา ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพจะร่วมกันประกอบพิธี โดยทางญาติไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในพิธีนี้

ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับศพดังต่อไปนี้
- ศพที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น ศพเกี่ยวกับคดี หรืออุบัติเหตุ
- ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคตามระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ 2
- ศพที่อายุเกิน 80 ปี
- ศพที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษา เช่น ศพเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย อ้วน หรือ ผอมมากเกินไป

(ยกเว้น บริจาคดวงตา) ฯลฯ

- ศพของผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกเขตจังหวัดที่ระบุไว้ตามระเบียบปฏิบัติฯ ข้อ 1

สถานที่เก็บศพของภาควิชาเต็ม
ศพที่อยู่ในภาวะจำเป็นของภาควิชา โดยการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

* ภาควิชาฯขออภัยล่วงหน้าสำหรับศพ ที่ไม่สามารถรับได้ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น
แบบฟอร์มนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไปและไม่มีผลย้อนหลังต่อผู้บริจาคไปแล้ว

(เก็บมาฝาก) สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาค ร่างกาย อวัยวะ ดวงตา    
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-01-2009&group=7&gblog=10

(เก็บมาฝาก) สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เกล็ดโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์)    
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2014&group=7&gblog=176
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  โรงพยาบาล การบริจาคอวัยวะ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่