การประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี"กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ ๒ สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”   โดยในปีนี้มีหัวข้อการประกวด  คือ

“เพียงแค่เม็ดทราย”

โดยมีการประกวดใน ๒ ประเภทคือ

๑.  ประเภทกลอนสุภาพ  แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ

๑.๑ ระดับนักเรียน  

๑.๒ ระดับประชาชน

@@@@@@@@@@

๒. ประเภทความเรียง  แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ

๒.๑ ระดับนักเรียน

๒.๒ ระดับประชาชน


เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

****อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ****

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

ก.ประเภทกลอนสุภาพ            – ความยาว ๖-๑๐  บท

ข.ประเภทความเรียง              – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”วันที่                                                                           กิจกรรม


พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                   เปิดโครงการอุชเชนี ปี ๒ และรับผลงาน

๒๔ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                              รับผลงาน

๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑                                    คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑                                    วันอุชเชนี

๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑                                    คณะกรรมการตัดสินผลงาน

พุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑                                    ตัดสิน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑                                    มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขั้นตอนการส่งผลงาน
๑. Download ใบสมัครได้ที่       http://www.eugenieawards.com

๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

๒.๑ ทาง E-mail : info@eugenieawards.com เป็น File Microsoft Word หรือ PDF

๒.๒ ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก


รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ

เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ

เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับท่านใดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ในครั้งนี้  ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการประกวดฯ  

โดยคลิกไปที่ ...    http://www.eugenieawards.com/

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกระทู้นี้  ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ครับ

พาพันขอบคุณพาพันชอบ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่